ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รสมา ภู่สุนทรธรรม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การศึกษาถึงผลของภาวะ Metabolic acidosis ของร่างกายต่อการควบคุมระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมน และการเปลี่ยนแปลงของระดับแคลเซียม ฟอสฟอรัส ในเลือดของแมวไทยที่อยู่ในภาวะไตวายเรื้อรังโดยธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
2 ผลของภาวะกระเดียดกรดต่อความสมดุลของแคลเซียม-ฟอสฟอรัสและการเปลี่ยนแปลงของกระดูกในแมวที่เป็นไตวายเรื้อรังตามธรรมชาติ
3 ความสัมพันธ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงและอาการปัสสาวะเป็นเลือดของสุนัขที่มีการติดเชื้อ เอสเชอริเชีย โคไล ในระบบทางเดินปัสสาว
ปี พ.ศ. 2545
4 การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับถ่ายทอดจากแม่และการตอบสนองต่อการทำวัคซีนในลูกสุนัข : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2544
5 การศึกษาบทบาทของการเกิดนิ่วต่อการเกิดกลุ่มอาการโรคทางระบบขับถ่ายปัสสาวะส่วนล่างของแมวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
6 การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรเม่า ต่ออาการทางคลินิก ระดับอัตราส่วน CD4:CD8 และ Virus Load ในเลือดของแมวที่ติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง: A Placebo-controlled Double-blind Study