ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รสดา เวษฎาพันธุ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs
2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2555
3 โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนสายบัวในปีงบประมาณ 2555
4 โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมดำเนินตามแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
5 แนวทางการพัฒนา OTOP ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2551
6 การดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2550
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการส่งออกมังคุดของประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปี พ.ศ. 2549
8 โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
9 โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม
10 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2537
11 การวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ของยางพาราไทย
ปี พ.ศ. 2535
12 การวิเคราะห์แบบจำลองของข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2533
13 การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของสับปะรดไทย