ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วิวัฒน์ เสือสะอาด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกศล เจริญสม 61
2 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 29
3 นุชรีย์ ศิริ 29
4 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 27
5 อรพรรณ เกินอาษา 26
6 ยุวดี ชูประภาวรรณ 23
7 พิมพรรณ สมมาตย์ 20
8 จิราพร เพชรรัตน์ 17
9 โสภณ อุไรชื่น 16
10 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 16
11 เทวี มณีรัตน์ 12
12 สินีนาฏ รัตนาคะ 12
13 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 11
14 ปวีณา บูชาเทียน 11
15 กิตติยา สุขเสน 11
16 ศมาพร แสงยศ 10
17 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 9
18 รัตติรส เชียงสิน 8
19 ภัทรา สารถี 8
20 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 7
21 วัชรี สมสุข 6
22 ณชัย ศราธพันธุ์ 6
23 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 6
24 ประสงค์ มั่นสลุง 6
25 รัตติกาล ทรัพย์โมค 6
26 ดวงทิพย์ กันฐา 6
27 อัจฉรา เพ็งหนู 6
28 บรรพต ณ ป้อมเพชร 6
29 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 6
30 วสันณ์ เพชรรัตน์ 6
31 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 5
32 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 4
33 สถาพร จิตตปาลพงศ์ 4
34 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
35 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
36 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 4
37 นางสาวปวีณา บูชาเทียน 4
38 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
39 สังวอน แก้ววิจิตร 4
40 สมรวย รุ่งรัตนวารี 4
41 ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 3
42 น.ส.เทวี มณีรัตน์ 3
43 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง 3
44 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 3
45 ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร์ 3
46 นางสาวกิตติยา สุขเสน 3
47 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
48 ราตรี ภูศรี 2
49 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
50 นิตินันท์ สีดา 2
51 วิยวรรณ บุญทัน 2
52 วรายุทธ อ่อนศรี 2
53 มงคล ริยะปาน 2
54 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
55 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
56 น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
57 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
58 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
59 ชริดา สัตยวงศ์ 2
60 วานิด รอดเนียม 2
61 เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
62 นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 2
63 นางสาวเทวี มณีรัตน์ 2
64 นางพิมพรรณ สมมาตย์ 2
65 น.ส.เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
66 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
67 น.ส.อรพรรณ เกินอาษา 2
68 นางสาวเพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
69 นางสาวอาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
70 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
71 นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
72 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 2
73 จำเป็น อ่อนทอง 2
74 สังวอน ไกรวิจิตร 2
75 อภิรักษ์ เพียรมงคล 2
76 นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค 1
77 นางสาวชริดา สัตยวงศ์ 1
78 สุนิศา สงวนทรัพย์ 1
79 น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 1
80 สมนึก พรมแดง 1
81 น.ส.ภัทรา สารถี 1
82 น.ส.ปวีณา บูชาเทียน 1
83 น.ส.อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 1
84 ไพร มัทธวรัตน์ 1
85 น.ส.รัตติกาล ทรัพย์โมค 1
86 ณัฐพล วรางคณาภรณ์ 1
87 น.ส. เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 1
88 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 1
89 อตินุช แซ่จิว 1
90 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
91 นายประสงค์ มั่นสลุง 1
92 ภาณี ทองพำนัก 1
93 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
94 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
95 น.ส.กิตติยา สุขเสน 1
96 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
97 นพพล เกตุประสาท 1
98 นายโสภณ อุไรชื่น 1
99 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
100 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
101 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
102 นายเทพราช รังสิต 1
103 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
104 กณิษฐา สังคะหะ 1
105 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
106 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
107 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
108 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
109 นายหมุดตอเล็บ หนิสอ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 11
6 2552 2
7 2551 2
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2539 2
12 2537 1
13 2536 1
14 543 104
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
ปี พ.ศ. 2556
2 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี
3 การบริหารและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
4 การพัฒนากระบวนการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga &Miyamoto และ Wollastoniella parvicuneis Yasunaga (Hemiptera:Anthocoridae) ในเชิงพาณิชย์
5 การพัฒนากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera:Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
6 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์
8 การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในประเทศไทย
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
10 การควบคุมแมลงศัตรูกาแฟโดยชีววิธี
11 การสำรวจศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisoplia ให้อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์ เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษาและนำไปใช้ประโยชน์
13 การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae)
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Anagyrus sinope (Howord) (Hymenoptera: Encyrtidae)
15 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)
16 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera: Braconidae)for commercial production
17 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์
18 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวฺ Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae)
19 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูฝรั่ง
20 การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช
21 การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
22 การศึกษาชีววิทยาและวิสัยการกินของมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocoridae)
ปี พ.ศ. 2552
23 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera:Chrysopidae)
24 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
25 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.3 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในระบบการบริหารจัดการแมลงศัตรูอ้อย
26 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2549
27 โครงการ สำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเขตภาคกลางของประเทศไทย
28 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2548
29 การควบคุมแมลงศัตรูไม้ผลโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
30 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยชีววิธีในประเทศไทย
31 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2539
32 แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ
33 แนวทางการศึกษาและสำรวจแมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2537
34 ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
35 แมลงศัตรูมะม่วง