ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วิวัฒน์ เสือสะอาด
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โกศล เจริญสม 61
2 นุชรีย์ ศิริ 29
3 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 29
4 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 27
5 อรพรรณ เกินอาษา 26
6 ยุวดี ชูประภาวรรณ 23
7 พิมพรรณ สมมาตย์ 20
8 จิราพร เพชรรัตน์ 17
9 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 16
10 โสภณ อุไรชื่น 16
11 เทวี มณีรัตน์ 12
12 สินีนาฏ รัตนาคะ 12
13 ปวีณา บูชาเทียน 11
14 กิตติยา สุขเสน 11
15 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 11
16 ศมาพร แสงยศ 10
17 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 9
18 ภัทรา สารถี 8
19 รัตติรส เชียงสิน 8
20 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 7
21 บรรพต ณ ป้อมเพชร 6
22 อัจฉรา เพ็งหนู 6
23 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 6
24 รัตติกาล ทรัพย์โมค 6
25 วสันณ์ เพชรรัตน์ 6
26 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 6
27 ประสงค์ มั่นสลุง 6
28 ดวงทิพย์ กันฐา 6
29 วัชรี สมสุข 6
30 ณชัย ศราธพันธุ์ 6
31 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 5
32 สังวอน แก้ววิจิตร 4
33 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 4
34 สมรวย รุ่งรัตนวารี 4
35 นางสาวปวีณา บูชาเทียน 4
36 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 4
37 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
38 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
39 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
40 สถาพร จิตตปาลพงศ์ 4
41 นางสาวกิตติยา สุขเสน 3
42 ณัฐฐิณี ศิริมาจันทร์ 3
43 น.ส.เทวี มณีรัตน์ 3
44 ดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 3
45 ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง 3
46 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 3
47 นางสาวอาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
48 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
49 นางพิมพรรณ สมมาตย์ 2
50 น.ส.เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
51 น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
52 น.ส.อรพรรณ เกินอาษา 2
53 นางสาวดอกกล้วยไม้ หอมระหัด 2
54 นางสาวเพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
55 วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล 2
56 จำเป็น อ่อนทอง 2
57 อภิรักษ์ เพียรมงคล 2
58 เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 2
59 นางสาวน้ำผึ้ง ชมภูเขียว 2
60 นางสาวเทวี มณีรัตน์ 2
61 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
62 วิยวรรณ บุญทัน 2
63 วรายุทธ อ่อนศรี 2
64 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
65 สังวอน ไกรวิจิตร 2
66 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
67 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
68 นิตินันท์ สีดา 2
69 ราตรี ภูศรี 2
70 ชริดา สัตยวงศ์ 2
71 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
72 วานิด รอดเนียม 2
73 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
74 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
75 มงคล ริยะปาน 2
76 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
77 กณิษฐา สังคะหะ 1
78 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
79 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
80 นายหมุดตอเล็บ หนิสอ 1
81 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
82 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
83 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
84 นางสาวรัตติกาล ทรัพย์โมค 1
85 สุนิศา สงวนทรัพย์ 1
86 นายเทพราช รังสิต 1
87 นางสาวชริดา สัตยวงศ์ 1
88 น.ส.อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 1
89 น.ส.ปวีณา บูชาเทียน 1
90 น.ส.น้ำผึ้ง ชมภูเขียว 1
91 น.ส.ภัทรา สารถี 1
92 ณัฐพล วรางคณาภรณ์ 1
93 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
94 อตินุช แซ่จิว 1
95 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 1
96 น.ส.รัตติกาล ทรัพย์โมค 1
97 นายประสงค์ มั่นสลุง 1
98 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
99 สมนึก พรมแดง 1
100 ภาณี ทองพำนัก 1
101 ไพร มัทธวรัตน์ 1
102 น.ส. เพ็ญนภา วรรณรัตน์ 1
103 น.ส.กิตติยา สุขเสน 1
104 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
105 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
106 นพพล เกตุประสาท 1
107 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
108 นายโสภณ อุไรชื่น 1
109 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 5
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 11
6 2552 2
7 2551 2
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 2
11 2539 2
12 2537 1
13 2536 1
14 543 104
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae)
ปี พ.ศ. 2556
2 การควบคุมศัตรูมันสำปะหลังโดยชีววิธีในจังหวัดกาญจนบุรี
3 การบริหารและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
4 การพัฒนากระบวนการผลิตมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga &Miyamoto และ Wollastoniella parvicuneis Yasunaga (Hemiptera:Anthocoridae) ในเชิงพาณิชย์
5 การพัฒนากระบวนการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron) (Hymenoptera:Braconidae) ในเชิงพาณิชย์
6 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ส่วนกลาง
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการนำมวนตัวห้ำ Eocanthecona furcellata (Wolff) (Hemiptera: Pentatomidae) ไปใช้ประโยชน์
8 การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในประเทศไทย
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย
ปี พ.ศ. 2554
10 การควบคุมแมลงศัตรูกาแฟโดยชีววิธี
11 การสำรวจศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนารูปแบบการใช้เชื้อราเขียว Metarhizium anisoplia ให้อยู่ในรูปบรรจุภัณฑ์ เพื่อสะดวกต่อการเก็บรักษาและนำไปใช้ประโยชน์
13 การพัฒนาเทคโนโลยีการการเพาะเลี้ยงมวนตาโต Geocoris uliginosus Say (Hemiptera: Lygaeidae)
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Anagyrus sinope (Howord) (Hymenoptera: Encyrtidae)
15 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียน Asecodes hispinarum Boucek (Hymenoptera: Eulophidae)
16 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตนเบียนหนอน Cotesia flavipes (Cameron)(Hymenoptera: Braconidae)for commercial production
17 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker) (Neuroptera: Chrysopidae) ในเชิงพาณิชย์
18 การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวฺ Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae)
19 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูฝรั่ง
20 การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมแมลงศัตรูอ้อยในระบบการจัดการแมลงศัตรูพืช
21 การใช้ศัตรูธรรมชาติในระบบการจัดการศัตรูพืชของการปลูกผักในโรงเรือนในเขตภาคกลางของประเทศไทย
22 การศึกษาชีววิทยาและวิสัยการกินของมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocoridae)
ปี พ.ศ. 2552
23 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera:Chrysopidae)
24 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2551
25 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.3 การใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติในระบบการบริหารจัดการแมลงศัตรูอ้อย
26 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2549
27 โครงการ สำรวจ รวบรวม และประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเขตภาคกลางของประเทศไทย
28 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2548
29 การควบคุมแมลงศัตรูไม้ผลโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
30 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยชีววิธีในประเทศไทย
31 การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2539
32 แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ
33 แนวทางการศึกษาและสำรวจแมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2537
34 ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
35 แมลงศัตรูมะม่วง