ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วินัย ดะห์ลัน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนึก กุลสถิตพร 9
2 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 8
3 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 6
4 ปราณีต เพ็ญศรี 6
5 สุพรรณ สุขอรุณ 6
6 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 5
7 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 5
8 วนิดา นพพรพันธุ์ 5
9 วาริน แสงกิติโกมล 5
10 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 5
11 รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี 5
12 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 5
13 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 4
14 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 3
15 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
16 ไม่มีข้อมูล 3
17 โสภณา จาตนิลพันธ์ 3
18 Sirinate Krittiyawong 3
19 สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ 3
20 พิมพ์พร อินนพคุณ 3
21 วัลลา ตันตโยทัย 3
22 Valla Tantayotai 3
23 อรุณรัตน์ จันทนขจรฟุ้ง 3
24 Winai Dahlan 3
25 Thep Himathongkam 3
26 เทพ หิมะทองคำ 3
27 สิริเนตร กฤติยาวงศ์ 3
28 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
29 Section of Nursing Science, Valailak University, Nakhon Si Thammarat Province 2
30 สถาบันโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2
31 Nutrition Research Institute, Mahidol University, Nakhon Pathom Province 2
32 Jongjit Angkatavanich 2
33 Theptharin Hospital, Bangkok 2
34 Faculty of Allied Health Science, Chulalongkorn University, Bangkok 2
35 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
36 Nipa Rojroongwasinkul 2
37 สุนทรี ขันธหิรัญ 2
38 สมสกุล ป้อมมงกุฎ 2
39 ภูษิตา บริสุทธิกุล 2
40 มนทกาน ไชยกุมาร 2
41 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
42 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
43 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
44 ผกากรอง อารีย์รอบ 1
45 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
46 Theptarin Hospital 1
47 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
48 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
49 กนกนภัส สินเสนาะ 1
50 สมปอง เรืองจวง 1
51 School of Nursing, Walailak University 1
52 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
53 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
54 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
55 Yupa Praingamnetr 1
56 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 1
57 ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
58 วารุณี วารัญญานนท์ 1
59 วันเพ็ญ มีสมญา 1
60 มานิดา ฉายเพชรากร 1
61 สภากาชาดไทย. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1
62 เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก 1
63 นูรีซัน สามาลูกา 1
64 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 1
65 Health Service Center 12 1
66 ยุพา ไพรงามเนตร 1
67 Darawan Sritanyarat 1
68 ดารวัลย์ ศรีธัญรัตน์ 1
69 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2542 1
10 2541 3
11 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เทคนิค LC/MS/MS เพื่อระบุชนิดเจละตินที่ใช้ในอาหารฮาลาล
ปี พ.ศ. 2553
2 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเลซิทินผสมที่มีสัดส่วนของฟอสโฟลิปิดและกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดต่างตามที่กำหนดโดยใช้ผลผลิตทางการประมงและการเกษตรในประเทศเป็นแหล่งวัตถุดิบ : การตรวจสอบความปลอดภัยของเลซิตินที่ผลิตขึ้นได้และการศึกษาผลที่มีต่อเมเทบอลิซึมของไลโปโ
6 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2549
7 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 83
ปี พ.ศ. 2548
8 ผลของการเสริมน้ำมันปาล์มดิบ ในอาหารต่อผลผลิตระดับโทโคฟีรอล และโทโคไตรอีนอลในเลือด เนื้อเยื่อไขมันและระดับโคเลสเทอรอลในไข่แดงของไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2547
9 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรักษา
ปี พ.ศ. 2542
10 การพัฒนาอิมัลชันลิพิดทางการแพทย์โดยใช้เลซิทินที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า 3 เป็นตัวอิมัลซิฟายเออร์ : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
11 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ : รายงานวิจัย
12 การเสริมเมมเบรนของเซลล์เกล็ดเลือดที่มีกรดไขมันโอเมก้าสาม เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางงานธนาคารโลหิต
13 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อใช้เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ