ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉันทนา อารมย์ดี 14
2 บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล 8
3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8
4 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 8
5 ธานี เทศศิริ 5
6 รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ 5
7 สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 5
8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
9 เดชพล ปรีชากุล 3
10 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 2
11 สาโรช ค้าเจริญ 2
12 วิมนต์ ศรีภิญโญวณิชัย 2
13 นริศร นางาม 2
14 พิทัย กาญบุตร 2
15 นวลจันทร์ พารักษา 2
16 คมกริช พิมพ์ภักดี 2
17 ประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชร 2
18 เทอดศักดิ์ คำเหม็ง 2
19 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ 2
20 จุฬารัตน์ ปริยชาติ 2
21 ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ 2
22 มุกดา จิตเจริญธรรม 2
23 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 2
24 สุเทพ ไวยครุฑธา 2
25 มณเฑียร เปสี 2
26 อุไร เต็งเจริญกุล 2
27 เจนจิรา เรืองชัยจตุพร 2
28 อาภรณี ไชยาคำ 2
29 สุมน สกลไชย 2
30 จินตนา สัตยาศัย 1
31 สุภาวดี สืบศาสนา 1
32 วัชรี คุณกิตต|ukku|up 1
33 ผศ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ 1
34 ทิพยา เอกลักษณานันท์ 1
35 อ.รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 1
36 Watcharee Khunkitti 1
37 อ.น.สพ. รุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์ แจ่มอ้น 1
38 นรินทร์ อุประกรินทร์ 1
39 อ. เอกชัย เย็นสุข 1
40 อ.น.สพ.เอกชัย เย็นสุข 1
41 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 1
42 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
43 รศ. น.สพ. ดร. ธีระ รักความสุข 1
44 แจ่มใส เพียรทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2557 5
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 5
9 2551 1
10 2550 4
11 2549 2
12 2548 4
13 2547 3
14 2546 1
15 2545 1
16 543 79
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การคัดเลือกสารสกัดโปรตีนและเปปไทด์ไฮโดรไลเสทจากรกสุกรเพื่อ ผลิตเป็นสารสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางเวชสำอาง และทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาชีวภัณฑ์จากราขาว เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร
3 การคัดเลือกสารสกัดโปรตีนและเปปไทด์ไฮโดรเสทจากรกสุกรเพื่อผลิตเป็นสารสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางเวชสำอาง และทางทันตกรรม
ปี พ.ศ. 2557
4 ประสิทธิผลของน้ำนมแพะต่อเซลล์ผิวหนังและการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วงจากเปลือกและเมล็ดองุ่น (น.ส. ชลธิรา กาวี)
6 การพํมนาผลิตภัณฑ์ลดอาการผมร่วมจากเปลือกและเมล็ดองุ่น
7 การผลิตเภสัชภัณฑ์ 3, 19-ไอโซโปรปัยลดินิลแอนโดรกราฟโฟลายด์เพื่อใช้รักษาการติดเชื้อจากไวรัส HSV-1 ชนิดยาทาเฉพาะที่ (ชุดโครงการ แอนโดรกราฟโฟลายด์ และอนุพันธ์แอนโดรกราโฟลายด์ในการออกฤทธิ์ต้านไวรัสและการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคเริม)
8 การประเมินองค์ประกอบทางโปรตีน/เปปไทด์ไฮโดรไลเสทของสารสกัดรกสุกรและรกแพะ
ปี พ.ศ. 2556
9 การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพกูแบบาเดาะในการผลิตสบู่ธรรมชาติเพื่อพึ่งตนเอง
10 การประเมินองค์ประกอบทางโปรตีน/เปป์ไทด์ไฮโดรไลเสทของสารสกัดรกสุกรและรกแพะ
ปี พ.ศ. 2555
11 ฝึกอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไล่ยุงจากสมุนไพร : กลุ่มพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ เขตกองกำกับตำรวจชายแดน 11 บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และชุมชนสายบุรี จังหวัดปัตตานี
12 การฝึกอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันไล่ยุงจากสมุนไพร : กลุ่มพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ เขตกองกำกับตำรวจชายแดน 11 บ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และ ชุมชนสายบุรี จังหวัดปัตตานี
13 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดและการใช้เพื่อทดแทนสารกันบิดในอาหารไก่เนื้อ
14 ผลการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในเต้านมของแม่โคนมระยะให้น้ำนม
ปี พ.ศ. 2554
15 ประสิทธิผลของน้ำนมแพะต่อเซลล์ผิวหนังและการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราเขียว เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2553
17 ฟ้าทะลายโจรไม่ขม
ปี พ.ศ. 2552
18 การเพิ่มความคงตัวของน้ำมันตะไคร้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคเต้านมวัวอักเสบ
19 การใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากโหระพา กระชายและการบูรในการป้องกันโรคบิดในไก่เนื้อ
20 การเพิ่มความคงตัวของน้ำมันตะไคร้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกรนูลละลายน้ำเพื่อสเปรย์ฆ่าเชื้อหัวนมวัว
21 การพัฒนายาเม็ดฟู่ สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา Candida sp. จากน้ำมันหอมระเหย
22 การเพิ่มความคงตัวของน้ำมันตะไคร้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคเต้านมวัวอักเสบ
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาระบบการเพิ่มจำนวนไวรัสและระบบนำส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคนิว-คาสเซิล และโรคติดเชื้อหลอดลมอักเสบในไก่ชนิดเชื้อตาย
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุ่มหัวนมแม่วัวจากน้ำมันหอมระเหย ที่ฆ่าเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบ
25 การพัฒนาระบบการเพิ่มจำนวนไวรัสและระบบนำส่งวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตาย
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุ่มหัวนมแม่วัวจากน้ำมันหอมระเหย ที่ฆ่าเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบ
27 การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรีย สำหรับกุ้งก้ามกราม
ปี พ.ศ. 2549
28 การสกัดแยกซาโปนินจากประคำดีควายและส้มป่อยเพื่อใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วนนำส่งวัคซีน
29 การสกัดแยกซาโปนินจากประคำดีควายและส้มป่อยเพื่อใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วนนำส่งวัคซีน
ปี พ.ศ. 2548
30 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์
31 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก
32 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก
33 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูล ให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์
ปี พ.ศ. 2547
34 การสกัดแยกซาโปนินจากประคำดีควายและส้มป่อยเพื่อใช้เป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วนนำส่งวัคซีน
35 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก
36 การพัฒนายาอมนิโลคาปีนเพื่อกระตุ้นการหลั่งน้ำลาย ในผู้ป่วยที่มีอาการน้ำลายแห้ง
ปี พ.ศ. 2546
37 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก II
ปี พ.ศ. 2545
38 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในรูปแบบกึ่งของแข็งเพื่อใช้รักษาโรคในช่องปาก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เจลจากใบหมาน้อยเพื่อเป็นสารปรุงแต่งในทางเภสัชกรรม
40 การพัฒนายาเม็ดฟู่สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ที่มีศักยภาพในการต้านเชื้อรา Candida Sp. จากน้ำมันหอมระเหย
41 แชมพูปรับสภาพเส้นผมจากนมแพะ
42 การพัฒนาครีมปรับสภาพเส้นผมจากหมากเม่า (Antidema velutinosum Blume) และการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่อปอยผมทางประสาทสัมผัส
43 น้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพในการชะลอความแก่และระบบนำส่งน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพ
44 ครีมหมักผมจากสารสกัดหมากเม่า (Antedesma valutinosum Blume) และประสิทธิภาพครีมหมักต่อปอยผม
45 ประสิทธิภาพของการใช้คลื่นความถี่วิทยุร่วมกับน้ำมันอโรมาต่อการลดลงของเซลลูไลท์
46 การพัฒนาตำรับครีมบำรุงผิวจากน้ำมันกระเพราและการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร
47 ศักยภาพของน้ำมันกานพลูในการต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองและปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บกักน้ำมันกานพลูในอนุภาคไขมันแข็ง
48 การพัฒนาไอศกรีมหมากเม่าเพื่อสุขภาพและความพึงพอใจของอาสาสมัคร