ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 5
3 2551 5
4 2550 3
5 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการ การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยทีมสุขภาพภาคประชาชน
ปี พ.ศ. 2552
2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำยม
3 การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ Framework Convention on Tobacco Control; FCTC
4 การสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับศักยภาพของผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานที่ปลอดบุหรี่
5 การส่งเสริมสุขภาพเกษตกรกลุ่มเสี่ยงโดยการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยหลักวิถีพุทธ
6 พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2551
7 การฟื้นฟูสุขภาพจิตและสังคมผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่มในจังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบริหารจัดการและบุคลากร ศูนย์สร้างสุขภาพชุมชน
9 โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
10 สำรวจสถานการณ์การใช้ยาเสพติดใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
11 รูปแบบการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานวิถีพุทธ : กรณีศึกษาชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2550
12 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ประสบอุทกภัยใน ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
13 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชาชนวัยแรงงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนวัยทำงาน
14 โครงการวิจัยการศึกษาสมรรถนะบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนเพื่อสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2548
15 รูปแบบที่เหมาะสมในการลดอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชบนพื้นฐานวิถีชีวิตแนวพุทธ : กรณีศึกษาชาวไร่ยาสูบจังหวัดสุโขทัย