ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศ.ดรวารินทร์ พิมพา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2552 1
4 2551 2
5 2549 3
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 นวัตกรรมของการสังเคราะห์อนุภาคนาโนเงินต้านจุลินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งเม็ดทุเรียนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากระบวนการหมักชานอ้อยด้วยจุลินทรีย์ผสมเพื่อใช้เสริมในอาหารไก่
3 นวัตกรรมของไฮโดรเจลดูดซับสูงจากแป้งกล้วยสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งตัวยา
ปี พ.ศ. 2552
4 การผลิตอาหารสัตว์จากชานอ้อยโดยอาศัยการเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2551
5 การแยกกลับคืนโปรตีนจากของเสียจากโรงงานฆ่าสัตว์โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยเอ็มไซม์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตฟิล์มที่บริโภคได้
6 การประเมินศักยภาพของการใช้รำสกัดน้ำมันสำหรับผลิตไบโอทานอล
ปี พ.ศ. 2549
7 อิทธิพลของฟิล์มพลาสมาโปรตีนต้านจุลินทร์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์
8 การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้าต่อการคงคุณภาพ และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
9 การพัฒนาฟิลม์แอกทีฟจากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมูในการรักษาคุณภาพเนื้อสัตว์
ปี พ.ศ. 2548
10 การยืดอายุผลละมุดโดยการเคลือบด้วยไคโตซานและการแปรรูปโดยการทำให้แห้งด้วยเทคนิคออสโมติก-ไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2547
11 การประเมินประสิทธิภาพของสารเคลือบด้านจุลินทรีย์จากพลาสมาโปรตีนของเลือดหมูในการเก็บรักษาเนื้อสด
ปี พ.ศ. 2546
12 การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์โดยใช้เอ็นไซม์โปรติเอสที่ถูกตรึง