ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศ ดร พูนสุข ประเสริฐสรรพ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 19
2 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 16
3 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 14
4 งบประมาณแผ่นดิน 10
5 เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล 9
6 ฉวีวรรณ มลิวัลย์ 8
7 ฉวีวรรณ มะลิวัลย์ 8
8 วุฒิพร พรหมขุนทอง 7
9 วรรณา ชูฤทธิ์ 6
10 ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 5
11 Poonsuk Prasertsan 5
12 Pawadee Methacanon 5
13 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 5
14 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 5
15 ภาวดี เมธะคานนท์ 5
16 อภิชาติ อู๋ไพจิตร 4
17 โครงการวิจัย Matching Fund 4
18 Supalak Sattayasamitsathit 3
19 สมพงศ์ โอทอง 3
20 ทิพรัตน์ หงภัทรคีรี 3
21 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 3
22 พิทักษ์ อาตมาเร๊ะ 2
23 อมรรัตน์ พงศ์ดารา 2
24 พจนารถ แก่นจันทร์ 2
25 พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 2
26 มนูญ ศิรินุพงศ์ 2
27 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
28 นงนุช วงศ์สินชวน 2
29 Kemarajt Kemavongse 2
30 Apichat Upaichit 2
31 วิชัย หวังวโรดม 2
32 สุจริต ส่วนไพโรจน์ 2
33 ศรีรัตน์ ช่วยบุญ 1
34 ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ 1
35 วารุณี ลิ่มมั่น 1
36 นฤชิต ดำปิน 1
37 Assist Prof Dr Shabbir H. Gheewala 1
38 สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ 1
39 งามทิพย์ ภู่วโรดม 1
40 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
41 สมมาตร เทพพรหม 1
42 โครงการวิจัย NRU 1
43 พูนสุข 1
44 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
45 ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ 1
46 กิจการ ศุภมาตย์ 1
47 กิติยาวรรณ เลิศศักดิ์วานิช 1
48 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 6
6 2553 6
7 2552 9
8 2551 9
9 2550 18
10 2549 15
11 2548 2
12 2547 5
13 2546 9
14 2545 3
15 2544 3
16 2543 6
17 2542 2
18 2541 2
19 2538 1
20 2535 4
21 543 81
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ปีที่ 2
2 การผลิตไฮโดรเจนและมีเทน (ไบโอไฮเทน) จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้กระบวนการหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูงและการประยุกต์ใช้ไบโอไฮเทน
3 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม ปีที่2
ปี พ.ศ. 2558
4 การทดลองกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไบโอไฮเทนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยวิธี water scrubbing
ปี พ.ศ. 2557
5 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2555
6 การบำบัดน้ำทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้กลุ่มเชื้อจากสารพด.1 และ พด. 2
7 การบำบัดน้ำทิ้งจากการผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้กลุ่มเชื้อจากสารพด.1 และ พด. 2
ปี พ.ศ. 2554
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเริ่มต้นระบบในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 และเชื้อผสมจากธรรมชาติ
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำจัดสีของน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
10 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานไบโอดีเซลโดยเชื้อ E-coil ที่ผ่านการตัดต่อยีนด้วยระบบการตรึงเซลล์
11 การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
12 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
13 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้า และจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
14 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสาร ออกฤทธิ์ชีวภาพด้วยกระบวนการหมัก
15 การผลิตพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติเป็นสารช่วยตกตะกอนจากแบคทีเรียที่คัดเลือกได้และการประยุกต์ใช้ในการแยกของแข็งและน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
16 การพัฒนากระบวนการผลิตมีเทนจากน้ำหมักหลังการผลิตไฮโดรเจนโดยกลุ่มจุลินทรีย์แบบไร้อากาศที่อุณหภูมิสูงฃและอุณหภูมิห้อง
17 การผลิตไฮโดรเจนแบบอัตราสูงจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่อุณหภูมิสูงด้วยเชื้อ Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum PSU-2 และเชื้อผสมธรรมโดยใช้ถังปฏิกรณ์ ASBR และศึกษาการควบคุมระบบแบบต่อเนื่อง
18 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
19 การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส และไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้ง โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2552
20 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย
21 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิต 1,3โพรเพนไดออลในระดับโรงงานต้นแบบ
22 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานไบโอดีเซลโดยเชื้อ E-coil ที่ผ่านการตัดต่อยีนด้วยระบบการตรึงเซลล์
23 การผลิตกรด 5-อะมิโนโพลีวูลิกและไฮโดรเจนจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
24 การผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae
25 การผลิตแคโรตินอยด์จากการรวมวิถีการสังเคราะห์แคโรตินอยด์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
26 การแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อผสมที่ชอบอุณหภูมิเปรียบเทียบกับการใช้เอนไซม์ภูมิสูง
27 การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์ และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
28 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2551
29 การแยก คัดเลือกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
30 Poly-beta-hydroxyalkanoate production by halotolerant Rhodobacter sphaeroides U7
31 การผลิตแคโรตินอยด์จากการรวมวิถิการสังเคราะห์แคโรตินอยด์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
32 การใช้ประโยชน์จากกลีเซอรอลของโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตสารตั้งต้นของพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ โดยเชื้อ E.coli ที่ผ่านการตัดต่อยีน
33 การใช้ Bacillus sp.A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนสในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
34 การใช้ Bacillus subtilis A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสและไซลาเนส ในการแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
35 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
36 การแยกน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มโดยใช้เชื้อผสมที่ชอบอุณหภูมิเปรียบเทียบกับการใช้เอนไซม์มิสูง
37 การใช้ Bacillus sp. A2 ที่ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสเเละไซลาเนสในการเเยกน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี พ.ศ. 2550
38 การผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงจากทะเลที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก และการนำไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”
39 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
40 การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
41 Effect of co-substrate on production of poly-b-hydroxybutyrate (PHB) and copolymer PHBV from newly identified mutant Rhodobacter sphaeroides U7 cultivated under
42 การผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae
43 การบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
44 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิต 1,3โพรเพนไดออลในระดับโรงงานต้นแบบ
45 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าในการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและกากตะกอนลอยของระบบบำบัดน้ำเสีย
46 การใช้กลีเซอรอลจากโรงงานผลิตไบโอดีเซลเพื่อผลิตเอทานอลโดยแบคทีเรีย
47 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกรดไขมันอิสระสูงของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
48 การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือของแข็งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
50 กลไกการสังเคราะห์กรอโพลีกลูตามิก
51 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานไบโอดีเซลโดยเชื้อ E-coil ที่ผ่านการตัดต่อยีนด้วยระบบการตรึงเซลล์
52 การผลิตไบโอไฮโรเจนและไบโอมีเทนจากกระบวนการหมักน้ำทิ้งโรงงาน
53 การผลิตกรด 5-อะมิโนโพลีวูลิกและไฮโดรเจนจากแบคทีเรีย
54 การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้เอนไซม์และจุลินทรีย์
55 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2549
56 การประยุกต์การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมภายในห่วงโซ่การผลิตกุ้งขาวแช่เยือกแข็ง
57 ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากเชื้อ Klebsiella pneumoniae su6
58 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดทีสกัดได้จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
59 การผลิต และคุณสมบัติของพอลิเมอร์จากวัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
60 Isolation and Selection of Microorganism enable to produce 1,3-Propanediol from Glycerol residues of Biodiesel Production
61 กลไกการสังเคราะห์กรดโพลีกลูตามิก
62 การใช้แบคทีเรียทนร้อนที่ผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
63 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเส้นใยและกากปาล์มน้ำมัน
64 การผลิตกรด 5-อะมิโนโพลีวูลิกและไฮโดรเจนจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
65 การผลิตไบโอไฮโรเจนและไบโอมีเทนจากกระบวนการหมักน้ำทิ้งโรงงาน
66 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบผสมและน้ำมันกรดจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่มีกรดไขมันอิสระสูงของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
67 การผลิตเอทานอลโดยใช้กลีเซอรอลจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
68 การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้เอนไซม์และจุลินทรีย์
69 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จากจุลินทรีย์ในทะเลในประเทศไทย
70 การแยกและจำแนกเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิต 1,3-โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอลที่เหลือจากการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2548
71 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
72 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
ปี พ.ศ. 2547
73 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตต่อการผลิตกรอ 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง 2 สายพันธุ์และใช้เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืช
74 ผลของเกลือแร่ต่อการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มและการใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
75 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตยีสต์สกัดจากการตะกอนยีสต์โรงงานเบียร์
76 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
77 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ในทะเลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
78 การศึกษากลุ่มไนตริไฟอิงแบคทีเรียในนากุ้งโดยใช้เทคนิคเชิงโมเลกุล
79 การสกัดสารที่มีมูลค่าสูงจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
80 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิกของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มสายพันธุ์กลาย และการประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแดง
81 มันกุ้งเสวยจากโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเครื่องในปลาทูน่า
82 การบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพ ทางเคมี และทางจุลินทรีย์
83 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็ม เพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
84 สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ จากจุลินทรีย์ในทะเลในประเทศไทย
85 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก
86 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
ปี พ.ศ. 2545
87 พารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำแห้งและคุณภาพของโปรตีนไฮโดรไลเสตและเศษเหลือของเครื่องในปลาทูน่า
88 การปรับปรุงสายพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขนาดการผลิตแบคทีเรียสังเคราะห์แสงทนเค็มเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารเลี้ยงปลากดเหลือง
89 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลวูลินิก
ปี พ.ศ. 2544
90 การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียสังเคระห์แสงทนเค็มและการประยุกต์ใช้ในสัตว์น้ำ
91 การใช้ยีสต์และพืชน้ำในการบำบัดน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
92 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรีย สังเคราะห์แสงที่ผลิตกรดอะมิโนลีวูลินิก
ปี พ.ศ. 2543
93 การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
94 การผลิตถ่านกัมมันต์จากกะลาปาล์มและการประยุกต์ใช้
95 การทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยอัดเม็ดจากวัสดุเศษเหลือของโรงงานอาหารทะเล
96 การผลิตน้ำปลาจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
97 การพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำมันจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
98 การคัดเลือกและจำแนกชนิดของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก
ปี พ.ศ. 2542
99 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
100 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
ปี พ.ศ. 2541
101 การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า
102 การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2538
103 การสกัดแยกเอนไซม์จากเครื่องในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2535
104 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
105 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
106 การเตรียมเชื้อเริ่มต้นเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมการหมักโกโก้ 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ระหว่างการหมักเมล็ดโกโก้ 2. บทบาทของจุลินทรีย์ที่เติมต่อคุณภาพของเมล็ดโกโก้
107 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
108 การลดคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊ซชีวภาพด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
109 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรด 5-อะมิโนลีวูลินิก จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
110 การใช้วัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อผลิตสารอาหารร่วมและหัวเชื้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพและผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม
111 การผลิตโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสายพันธุ์กลายในอาหารสังเคราะห์ และน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
112 การประยุกต์ใช้เอนไซม์ทางการค้าและจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการเก็บเกี่ยวน้ำมัน จากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม