ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศรินทร์ เกรย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากรจังหวัดระยอง
2 สถานการณ์สุขภาพจิตคนไทย :
ปี พ.ศ. 2553
3 การจัดทำชุดตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ
4 การสร้างระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย
ปี พ.ศ. 2552
5 สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชากร จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
6 การสร้างระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย
7 การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของเกษตรกร ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2550
8 การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ครอบครัว และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวสไทยมุสลิมในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
9 การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ครอบครัว และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยมุสลิมในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
10 การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ครอบครัว และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยมุสลิม ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
11 การประยุกต์ใช้กรอบการใช้อรรถประโยชน์แรงงาน