ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวี เสรฐภักดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณา กฤษณพุกต์ 3
2 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
3 จันทนา สุขปรีดี 2
4 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 2
5 ประศาสตร์ เกื้อมณี 2
6 สุชาดา ศรีเพ็ญ 2
7 สุมน มาสุธน 2
8 ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม 2
9 สมชาย อิสิชัยกุล 2
10 พนามาศ ตรีวรรณกุล 2
11 วัลลภ โพธิ์สังข์ 2
12 กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 2
13 ณัฏฐ พิชกรรม 1
14 กิตติมา ดั่งหั่นชิ้น 1
15 ลพ ภวภูตานนท์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
17 ดุษฎี สงวนชาติ 1
18 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
19 ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ 1
20 สามารถ เศรษฐวิทยา 1
21 รัฐกานต์ (กาญจน์) จันทร์แสงวสุ (จันทร์ลอย) 1
22 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
23 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 1
24 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
25 เอ็จ สโรบล 1
26 สุเทพ ทองแพ 1
27 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
28 นิพนธ์ วิสารทานนท์ 1
29 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
30 สมชาย สุขะกูล 1
31 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 1
32 อุณารุจ บุญประกอบ 1
33 ทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2534 1
7 543 7