ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวี เสรฐภักดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณา กฤษณพุกต์ 3
2 จันทนา สุขปรีดี 2
3 สุชาดา ศรีเพ็ญ 2
4 ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม 2
5 นิรันดร์ จันทวงศ์ 2
6 สุมน มาสุธน 2
7 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 2
8 พนามาศ ตรีวรรณกุล 2
9 ประศาสตร์ เกื้อมณี 2
10 วัลลภ โพธิ์สังข์ 2
11 กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ 2
12 สมชาย อิสิชัยกุล 2
13 สมชาย สุขะกูล 1
14 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 1
15 ทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก 1
16 อุณารุจ บุญประกอบ 1
17 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
18 ดุษฎี สงวนชาติ 1
19 นิพนธ์ วิสารทานนท์ 1
20 กิตติมา ดั่งหั่นชิ้น 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
22 ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ 1
23 รัฐกานต์ (กาญจน์) จันทร์แสงวสุ (จันทร์ลอย) 1
24 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 1
25 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
26 ลพ ภวภูตานนท์ 1
27 ณัฏฐ พิชกรรม 1
28 สามารถ เศรษฐวิทยา 1
29 สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 1
30 ณรงค์ สิงห์บุระอุดม 1
31 เอ็จ สโรบล 1
32 สุเทพ ทองแพ 1
33 นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2547 1
6 2534 1
7 543 7