ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวี เถียรไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 29
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 11
3 อังคณา เธียรมนตรี 7
4 ประพาฬศรี เรืองศรี 6
5 นุชนรี อัครชนียากร 6
6 มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ 6
7 งบประมาณแผ่นดิน 6
8 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 5
9 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 5
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
11 วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล 4
12 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 3
13 กนกพร ปางสมบูรณ์ 3
14 ธัญนันท์ กำภู 3
15 โครงการวิจัย NRU 3
16 สันทัด วิเชียรโชติ 3
17 สมพิศ คินทรักษ์ 3
18 สุพิศ จึงพาณิชย์ 2
19 กิตติมา ดิษฐศรีวงศ์ 2
20 สรียา ศรีสินทร 2
21 พัชนี กัมพลานนท์ 2
22 สินีนาฏ กาลเนาวกุล 2
23 เขมรัฐ เขมวงศ์ 2
24 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2
25 สุพิชญา จันทะชุม 2
26 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
27 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 1
28 สุกัญญา เศรษฐรักษา 1
29 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
30 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
31 ธนภร อำนวยกิจ 1
32 Rawee Teanpaisal 1
33 Rawee Teanpaisan 1
34 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
35 นิมิตร วรกุล 1
36 สมหมาย ช่างเขียน 1
37 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
38 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
39 วิไลรัตน์ วรภมร 1
40 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
41 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
42 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
43 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
44 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
45 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
46 จามรี เสมา 1
47 นงพร โตวัฒนะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 5
3 2558 3
4 2556 4
5 2554 2
6 2553 4
7 2551 2
8 2550 5
9 2549 4
10 2548 1
11 2547 2
12 2546 1
13 2545 2
14 2544 2
15 543 67
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเวชสำอางครีมไลโปโซมของโพรไบโอติกและพรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2561
2 ผลของนมผงผสมโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสพาราเคซิอายเอสดีหนึ่งในการป้องกันเชื้อแคนดิดาแลละฟันผุในเด็กเล็ก
3 การพัฒนาโพรไบโอติก Lactobacillus fermentum SD11 เพื่อป้องกันฟันผุ
4 ผลของโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสเฟอเม็นตุมเอสดี 11 ในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบในช่องปากอาสาสมัคร
5 การพัฒนาโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสพาราเคซิอายเอสดีหนึ่งเพื่อใช้ป้องกันโรคในช่องปาก
6 การจำแนกชนิดและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไบฟิโดแบคทีเรีย ที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุรุนแรงในเด็ก
ปี พ.ศ. 2558
7 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus fermentum, L. mucosae และ L. plantarum จากช่องปาก
8 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus paracasei, L. casei, L. rhamnosus และ L. salivarius จากช่องปาก
9 การคัดเลือกสายพันธุ์ Lactobacillus ในช่องปากเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2556
10 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus paracasei, L. casei, L. rhamnosus และ L. salivarius จากช่องปาก
11 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus fermentum, L. mucosae และ L. plantarum จากช่องปาก
12 การคัดเลือกสายพันธุ์ Lactobacillus ในช่องปากเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในช่องปาก
13 การพัฒนาโพรไบโอติกสายพันธุ์พิเศษเสริมในโยเกิร์ตและนมผงเพื่อป้องกันฟันผุ
ปี พ.ศ. 2554
14 การประเมินผลของเชื้อแลคโตแบบซิลลัสพาราเคซิอายเอสดี 1 ผสมในนมผงในอาสาสมัคร
15 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์แลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก
ปี พ.ศ. 2553
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการทางทันตกรรมแก่คนพิการของทันตบุคลากร
17 ความทนแรงเฉือนของเซอร์โคเนียเซรามิกยึดติดกับเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้ไพรม์เมอร์ชนิดต่างกัน
18 คุณสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกของเนเคอร์ที่ผ่านการดัดแปรพื้นผิว
19 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2551
20 แลคโตบาซิลลัสกับโรคฟันผุในเด็กเล็ก
21 แลคโตบาซิลลัสกับโรคฟันผุในเด็กเล็ก
ปี พ.ศ. 2550
22 การพิสูจน์และศึกษาคุณลักษณะของแบคทิริโอซินโอเปอรอนในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์สเตร็ปโตคอกคัส แซนเควียส เอทีซีซี 10556
23 การศึกษาความชุกของเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก 5 ชนิดจากจุลินทรีย์ใต้เหงือกของหญิงมีครรภ์
24 การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของเชื้อสเตร็ปโตคอกคัส มิวแทนส์ ที่แยกได้จากแม่และลูกโดยใช้เทคนิค Arbitrarilyprimed polymerase chain reaction (AP-PCR)
25 การพิสูจน์และศึกษาคุณลักษณะของแบคทิริโอซินโอเปอรอน ในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์สเตร็ปโตคอกคัส แซนเควียส เอทีซีซี 10556
26 การนำ Zein มาใช้เป็นสารก่อฟิล์ม สำหรับ Chlorhexidine varnish
ปี พ.ศ. 2549
27 โรคฟันผุในเด็กที่ได้รับสารตะกั่ว
28 การศึกษาการทำงานของยีน nig และการควบคุมการสร้างโปรตีนไนเกรสซิน
29 การศึกษาการทำงานของยีน nig และการควบคุมการสร้างโปรตีนไนเกรสซิน
30 การส่งถ่ายเชื้อเสตร็ปโตคอดคัส มิวแทนส์ และแลคโตแบซิลลัสจากแม่สู่ลูก
ปี พ.ศ. 2548
31 การประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีและชีวเคมีของยาเหน็บช่องคลอดที่ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแล็คโตบาซิลลัส
ปี พ.ศ. 2547
32 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในช่องปากฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ และความเป็นพิษต่อเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของสารสกัดจากทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศ
33 การศึกษาแบคทีเรีย Streptoccoccus mutans และ Lactobacilli สาเหตุของโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี อ.เทพา จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2546
34 Oral and general health relations in nurul areas of Southern Thailand.
ปี พ.ศ. 2545
35 การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์
36 การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรยสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์
ปี พ.ศ. 2544
37 การโคลนยีนแบคทิริโอชินของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกวิเจนสายพันธุ์พรีโวเทลลา
38 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคและผลของฟันผุและโรคปริทันต์ในหญิงมีครรภ์ : การศึกษาระยะยาว ตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 คุณลักษณะทางโมเลกุลของโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus paracasei L.casei L.rhamnosus และ L.salivarius จากช่องปาก
40 คุณลักษณะทางโมเลกุลของโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus fermentum, L.mucosae และ L.plantarum จากช่องปาก
41 เปิดเผยชีวิตจริงนักศึกษาทันตแพทย์ 24 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขหรือความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์)
42 ความชุกของจุลชีพในช่องปากในกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่กับกลุ่มผู้ป่วยปกติ
43 มะหาดและเพชรสังฆาตเพื่อใช้ในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก