ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวี เถียรไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ 23
2 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 11
3 อังคณา เธียรมนตรี 7
4 งบประมาณแผ่นดิน 6
5 ทรงชัย ฐิตโสมกุล 5
6 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 5
7 นุชนรี อัครชนียากร 4
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
9 ประพาฬศรี เรืองศรี 4
10 มุทิตา ว่องสุวรรณเลิศ 4
11 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 3
12 โครงการวิจัย NRU 3
13 สันทัด วิเชียรโชติ 3
14 วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล 3
15 กนกพร ปางสมบูรณ์ 3
16 กิตติมา ดิษฐศรีวงศ์ 2
17 พัชนี กัมพลานนท์ 2
18 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 2
19 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2
20 สุพิชญา จันทะชุม 2
21 สินีนาฏ กาลเนาวกุล 2
22 ธัญนันท์ กำภู 2
23 สมพิศ คินทรักษ์ 2
24 สุพิศ จึงพาณิชย์ 2
25 สรียา ศรีสินทร 2
26 นัฎฐา แก้วนพรัตน์ 1
27 Rawee Teanpaisan 1
28 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
29 Rawee Teanpaisal 1
30 เสมอจิต พงศ์ไพศาล 1
31 จามรี เสมา 1
32 มุทิตา เอกสมทราเมษฐ์ 1
33 นิมิตร วรกุล 1
34 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
35 วิไลรัตน์ วรภมร 1
36 สุกัญญา เศรษฐรักษา 1
37 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
38 ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ 1
39 เขมรัฐ เขมวงศ์ 1
40 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
41 นงพร โตวัฒนะ 1
42 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 1
43 จรีรัตน์ สกุลรัตน์ 1
44 สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 1
45 กนกวรรณ ปัญญายงค์ 1
46 สมหมาย ช่างเขียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 5
2 2558 2
3 2556 4
4 2554 2
5 2553 4
6 2551 2
7 2550 5
8 2549 4
9 2548 1
10 2547 2
11 2546 1
12 2545 2
13 2544 2
14 543 60
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสพาราเคซิอายเอสดีหนึ่งเพื่อใช้ป้องกันโรคในช่องปาก
2 ผลของนมผงผสมโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสพาราเคซิอายเอสดีหนึ่งในการป้องกันเชื้อแคนดิดาแลละฟันผุในเด็กเล็ก
3 การพัฒนาโพรไบโอติก Lactobacillus fermentum SD11 เพื่อป้องกันฟันผุ
4 การจำแนกชนิดและศึกษาคุณสมบัติของเชื้อไบฟิโดแบคทีเรีย ที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุรุนแรงในเด็ก
5 ผลของโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกแลคโตบาซิลลัสเฟอเม็นตุมเอสดี 11 ในการป้องกันโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบในช่องปากอาสาสมัคร
ปี พ.ศ. 2558
6 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus fermentum, L. mucosae และ L. plantarum จากช่องปาก
7 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus paracasei, L. casei, L. rhamnosus และ L. salivarius จากช่องปาก
ปี พ.ศ. 2556
8 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus paracasei, L. casei, L. rhamnosus และ L. salivarius จากช่องปาก
9 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus fermentum, L. mucosae และ L. plantarum จากช่องปาก
10 การคัดเลือกสายพันธุ์ Lactobacillus ในช่องปากเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในช่องปาก
11 การพัฒนาโพรไบโอติกสายพันธุ์พิเศษเสริมในโยเกิร์ตและนมผงเพื่อป้องกันฟันผุ
ปี พ.ศ. 2554
12 การประเมินผลของเชื้อแลคโตแบบซิลลัสพาราเคซิอายเอสดี 1 ผสมในนมผงในอาสาสมัคร
13 คุณลักษณะทางโมเลกุลของสารต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์แลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก
ปี พ.ศ. 2553
14 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการทางทันตกรรมแก่คนพิการของทันตบุคลากร
15 ความทนแรงเฉือนของเซอร์โคเนียเซรามิกยึดติดกับเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้ไพรม์เมอร์ชนิดต่างกัน
16 คุณสมบัติทางกายภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกของเนเคอร์ที่ผ่านการดัดแปรพื้นผิว
17 การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเสริมสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก
ปี พ.ศ. 2551
18 แลคโตบาซิลลัสกับโรคฟันผุในเด็กเล็ก
19 แลคโตบาซิลลัสกับโรคฟันผุในเด็กเล็ก
ปี พ.ศ. 2550
20 การพิสูจน์และศึกษาคุณลักษณะของแบคทิริโอซินโอเปอรอนในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์สเตร็ปโตคอกคัส แซนเควียส เอทีซีซี 10556
21 การศึกษาความชุกของเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก 5 ชนิดจากจุลินทรีย์ใต้เหงือกของหญิงมีครรภ์
22 การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของเชื้อสเตร็ปโตคอกคัส มิวแทนส์ ที่แยกได้จากแม่และลูกโดยใช้เทคนิค Arbitrarilyprimed polymerase chain reaction (AP-PCR)
23 การพิสูจน์และศึกษาคุณลักษณะของแบคทิริโอซินโอเปอรอน ในเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์สเตร็ปโตคอกคัส แซนเควียส เอทีซีซี 10556
24 การนำ Zein มาใช้เป็นสารก่อฟิล์ม สำหรับ Chlorhexidine varnish
ปี พ.ศ. 2549
25 โรคฟันผุในเด็กที่ได้รับสารตะกั่ว
26 การศึกษาการทำงานของยีน nig และการควบคุมการสร้างโปรตีนไนเกรสซิน
27 การศึกษาการทำงานของยีน nig และการควบคุมการสร้างโปรตีนไนเกรสซิน
28 การส่งถ่ายเชื้อเสตร็ปโตคอดคัส มิวแทนส์ และแลคโตแบซิลลัสจากแม่สู่ลูก
ปี พ.ศ. 2548
29 การประเมินคุณภาพด้านเทคโนโลยีและชีวเคมีของยาเหน็บช่องคลอดที่ประกอบด้วยเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแล็คโตบาซิลลัส
ปี พ.ศ. 2547
30 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในช่องปากฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ และความเป็นพิษต่อเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของสารสกัดจากทองพันชั่งและชุมเห็ดเทศ
31 การศึกษาแบคทีเรีย Streptoccoccus mutans และ Lactobacilli สาเหตุของโรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปี อ.เทพา จ.สงขลา
ปี พ.ศ. 2546
32 Oral and general health relations in nurul areas of Southern Thailand.
ปี พ.ศ. 2545
33 การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์
34 การศึกษาคุณลักษณะของยีนแบคทิริโอซินของเชื้อแบคทีเรยสายพันธุ์พรีโวเทลลา ไนเกรสเซนส์
ปี พ.ศ. 2544
35 การโคลนยีนแบคทิริโอชินของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกวิเจนสายพันธุ์พรีโวเทลลา
36 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคและผลของฟันผุและโรคปริทันต์ในหญิงมีครรภ์ : การศึกษาระยะยาว ตั้งครรภ์ ถึงหลังคลอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 คุณลักษณะทางโมเลกุลของโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus paracasei L.casei L.rhamnosus และ L.salivarius จากช่องปาก
38 คุณลักษณะทางโมเลกุลของโปรตีนต้านจุลชีพของเชื้อสายพันธุ์ Lactobacillus fermentum, L.mucosae และ L.plantarum จากช่องปาก
39 เปิดเผยชีวิตจริงนักศึกษาทันตแพทย์ 24 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุขหรือความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์)
40 ความชุกของจุลชีพในช่องปากในกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่กับกลุ่มผู้ป่วยปกติ
41 มะหาดและเพชรสังฆาตเพื่อใช้ในโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในช่องปาก