ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวีวรรณ เผ่ากัณหา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รวิวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 6
2 พฤกษา บุกบุญ 4
3 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
4 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 4
5 ทัศนีย์ ญาณะ 4
6 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 3
7 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 3
8 ไม่มีข้อมูล 3
9 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
10 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
11 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
12 สิรินาฏ นิภาพร 2
13 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
14 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
15 วัชริน สินธวานนท์ 2
16 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
17 Wari Khangchai 1
18 Chintana Watcharasin 1
19 Suwana Chataphasoet 1
20 Rawiwan Phaokhanha 1
21 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 1
22 Phongsri Kialoenapa 1
23 รัชนี สรรเสริญ 1
24 Burapha University 1
25 Suntravadee Thienpichet 1
26 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
27 Suntrawadee Tianpichet 1
28 วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล 1
29 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
31 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
32 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
33 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
34 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
35 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
36 วารี กังใจ 1
37 ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 1
38 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
39 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
40 จินตนา วัชรสินธุ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 2
3 543 10