ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวีวรรณ เผ่ากัณหา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- รวิวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
2 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
3 พฤกษา บุกบุญ 3
4 ทัศนีย์ ญาณะ 3
5 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3
6 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
7 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
8 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
9 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
10 สิรินาฏ นิภาพร 2
11 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
12 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 2
13 ไม่มีข้อมูล 2
14 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
15 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
17 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
18 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
19 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
20 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
21 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
22 จินตนา วัชรสินธุ์ 1
23 วัชริน สินธวานนท์ 1
24 วารี กังใจ 1
25 ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 1
26 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
27 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
28 Chintana Watcharasin 1
29 Phongsri Kialoenapa 1
30 Wari Khangchai 1
31 Suwana Chataphasoet 1
32 Rawiwan Phaokhanha 1
33 Suntrawadee Tianpichet 1
34 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 1
35 วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล 1
36 Burapha University 1
37 Suntravadee Thienpichet 1
38 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
39 รัชนี สรรเสริญ 1
40 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 3
3 2551 3
4 2546 1
5 2544 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2552
2 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการและระบบสนับสนุน
3 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
4 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2551
5 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก
6 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการและระบบสนับสนุน
7 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
8 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2544
9 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออก