ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวีวรรณ เผ่ากัณหา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รวิวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
2 เกษม เวชสุทธานนท์ 3
3 พฤกษา บุกบุญ 3
4 ทัศนีย์ ญาณะ 3
5 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 3
6 ไม่มีข้อมูล 2
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2
8 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 2
9 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 2
10 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
11 สิรินาฏ นิภาพร 2
12 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
13 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
14 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
15 สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ 1
16 Chintana Watcharasin 1
17 Phongsri Kialoenapa 1
18 Suwana Chataphasoet 1
19 วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล 1
20 Wari Khangchai 1
21 มหาวิทยาลัยบูรพา 1
22 วัชริน สินธวานนท์ 1
23 Rawiwan Phaokhanha 1
24 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
25 Burapha University 1
26 Suntravadee Thienpichet 1
27 รัชนี สรรเสริญ 1
28 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
29 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
31 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
32 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
33 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 1
34 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
35 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
36 จินตนา วัชรสินธุ์ 1
37 วารี กังใจ 1
38 ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา 1
39 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
40 Suntrawadee Tianpichet 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 4
3 2551 3
4 2550 1
5 2546 1
6 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
ปี พ.ศ. 2552
2 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการและระบบสนับสนุน
3 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
4 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
5 การพัฒนาเครือข่ายการสร้างเสริมผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2551
6 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขตภาคตะวันออก
7 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการบริหารจัดการและระบบสนับสนุน
8 การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านการทำงานชุมชนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2550
9 ประเมินศักภาพและพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของแต่ละภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2546
10 การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ : กรณีศึกษาภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2544
11 รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออก