ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวิวรรณ นิวาตพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รวิวรรณ นิวาดพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัลยพร นันทชัย 5
2 กนกพรรณ กรรณสูต 5
3 คำแก้ว ไกรสรพงษ์ 3
4 สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 2
5 อัมพร ธนะวัฒน์สัจจะเสรี 2
6 อิงใจ จันทมูล 1
7 เยาวดี วิบูลย์ศรี 1
8 เอม อินทกรณ์ 1
9 สิริกาญจน์ ท่อแก้ว 1
10 พูลทรัพย์ อนันตกุล 1
11 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
12 ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม 1
13 วรรณนิภา สมนาวรรณ 1
14 เกริกชัย พิชัย 1
15 ภุมรินทร์ เฉลิมยุทธ 1
16 วรากรณ์ จัตกุล 1
17 นันทกา แก้วเฉย 1
18 พิณธร ปรัชญานุสรณ์ 1
19 จุฬารัตน์ ศิริวัฒน์ 1
20 ประเวศ ปิยะฐากูรกานต์ 1
21 พรทรัพย์ สมิติษเฐียร 1
22 นราภรณ์ ชาญชัย 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
24 ชัยชนะ นิ่มนวล 1
25 สุรชัย เกื้อศิริกุล 1
26 ชาญวิทย์ โคธีรานุรักษ์ 1
27 ดุษฎี แซ่เฮ้ง 1
28 นิจศรี ชาญณรงค์ 1
29 ยุวดี แจ่มกังวาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 6
3 2550 2
4 2549 1
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 3
8 2545 1
9 2543 1
10 2539 1
11 2537 1
12 2536 1
13 2534 2
14 2532 1
15 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของการฝึกกิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ต่อแรงบีบมือและความหวังของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2551
2 ประสิทธิภาพของการฝึกความจำด้วยกิจกรรมตามหลักปรัชญามอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก
3 ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก
4 ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
5 ประสิทธิภาพของการฝึกทักษะในการทำกิจวัตรประจำวันด้วยกิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก
6 ความวิตกกังวลของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551
7 ประสิทธิภาพของการฝึกความจำ ด้วยกิจกรรมตามหลักปรัชญามอนเตสซอรี่ในผู้สูงอายุสมองเสื่อมระยะเริ่มแรก
ปี พ.ศ. 2550
8 ความเครียดของสตรีวัยหมดระดูที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดระดูของโรงพยาบาลราชวิถี
9 ผลของการฝึกความจำแบบการสร้างจินตภาพในผู้สูงวัย
ปี พ.ศ. 2549
10 ผลของการทำสมาธิร่วมกับดนตรีบรรเลงต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลก่อนการแข่งขัน ในนักกีฬาหญิงยิงปืนสมัครเล่นระดับอุดมศึกษา
12 ผลของนาฏกรรมบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2547
13 สุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2546
14 ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไตในเขตจังหวัดนครปฐม
15 ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
16 ทักษะทางความคิดในการปรับตัวด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนต่างเพศของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
17 ผลของจิตบำบัดประคับประคองแบบกลุ่มต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ปี พ.ศ. 2543
18 การคัดกรองภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2539
19 ความชุกของโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2537
20 การสำรวจภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2536
21 การศึกษาแบบทดสอบสำหรับคัดกรองบุคลิกภาพแปรปรวนแบบ Border line
ปี พ.ศ. 2534
22 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าในระยะตั้งครรภ์ และระยะหลังคลอด ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
23 ผลของการฝึกทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออก ของผู้ป่วยจิตเภท
ปี พ.ศ. 2532
24 ผลของการฝึกแอโรบิคแดนซ์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายคัดสรร และความวิตกกังวลแบบสเตทในนักศึกษาหญิง