ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รมณี สงวนดีกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รมณี สงวนดีกุล
- รมณี สงวนดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 18
2 สุเมธ ตันตระเธียร 18
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
4 กัลยา เลาหสงคราม 8
5 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 6
6 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 5
7 สุวรรณา สุภิมารส 5
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
9 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 4
10 นินนาท ชินประหัษฐ์ 3
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 3
12 โสมพรรษ์ พูลผล 3
13 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 3
14 สุวิมล กีรติพิบูล 2
15 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 2
16 พอจำ อรัณยกานนท์ 2
17 เกศินี เกตุพยัคฆ์ 2
18 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 2
19 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 2
20 สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 2
21 วรภา คงเป็นสุข 2
22 ชื่นจิต จันทน์วัฒนวงษ์ 1
23 ดรุณี พีรพัฒนกุล 1
24 ปราณี วัฒนพงศ์ 1
25 พรนภิส ธรรมา 1
26 ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 1
27 ชานนทร์ ห้องประดับมุกข์ 1
28 เพ็ญศิริ ธำรงลักษณ์ 1
29 มนัญญา สมบูรณ์ทรัพย์ 1
30 อาภัสรา สุขเจริญศักดิ์กุล 1
31 ณัทฐนิษฐ์ ศรีมังกรแก้ว 1
32 วณัญญา นันทวราพนิชกุล 1
33 ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
34 รัชดา สาดตระกูลวัฒนา 1
35 จิราภา เสฐจินตนิน, 2515- 1
36 พงศ์กมล พงศ์สยาม 1
37 พิษณุ นิมาชัยกุล 1
38 เลิศเกียรติ พูลผล, 2515- 1
39 นันทนาถ กิติศรีวรพันธุ์ 1
40 อดิพล ดิลกพิมล 1
41 วัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ 1
42 วรรัตน์ โชติวรรณพร 1
43 วิชชุดา วิไลรัศมี 1
44 วารยา บุษปธำรง 1
45 โอรส รักชาติ 1
46 สุภาพร โชคณาโรจน์วงศ์ 1
47 สุเทพ ธนียวัน 1
48 กลันทิกา แพทย์สิทธิ์ 1
49 ดวงใจ ลาภยืนยง 1
50 พรพิมล ควรรณสุ 1
51 สุนีย์ ชลนากิจกุล 1
52 ศิริพร แก้วแดง 1
53 อังคณา เชวงภูษิต 1
54 นิรมล ศักดิ์สกุลชาญ 1
55 วิชชญา นะราแก้ว 1
56 มัญชุมาส เฮงสกุล 1
57 บริพันธ์ คงเผ่า 1
58 เอกชัย จารุเนตรวิลาส 1
59 ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. 1
60 อุบลวรรณ พึ่งฉิม 1
61 กลางกมล จันทราสุทธิ์ 1
62 จีระเดช มาลา 1
63 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
64 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
65 สุปราณี วิวัฒนชัยวงศ์ 1
66 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
67 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
68 ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน 1
69 ยุทธสิทธิ์ ตันตระจักร์ 1
70 มนตรี อินทร์นวล 1
71 ปิยะนันท์ ชื่อเสียง 1
72 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
73 นทินี พงษ์พรรฦก 1
74 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 4
5 2551 6
6 2550 8
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 4
10 2546 5
11 2545 2
12 2544 2
13 2543 3
14 2542 2
15 2540 3
16 2539 4
17 2538 4
18 2537 2
19 2535 1
20 2534 2
21 2533 1
22 2532 1
23 2531 1
24 2529 1
25 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การก่อเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Vibrio parahaemolyticus บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม
2 เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัด
ปี พ.ศ. 2554
3 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และปลากะพง: สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการทำงานของเอซีอี
ปี พ.ศ. 2553
4 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
5 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
6 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จสำหรับเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus, 1758 ในระบบทดลองทางโภชนาการ
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
8 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
9 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการวิจัยเรื่อง การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
11 การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส
12 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่าง ๆ
14 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
15 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
17 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
18 ผลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต และกรดซิตริกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina L. บรรจุกระป๋อง
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของน้ำนมแพะจากแหล่งต่าง ๆ
20 การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากหอยเป๋าฮื้อโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุ
22 การผลิตหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina L. แช่เยือกแข็งแบบไครโอจีนิก
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากหอยเป๋าฮื้อ โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุ
ปี พ.ศ. 2549
24 ผลของการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus
ปี พ.ศ. 2548
25 การยืดอายุการเก็บหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus โดยการปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุ
26 การดัดแปรแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมีโลสต่างกันด้วยกรดเพื่อทดแทนไขมันในน้ำสลัด
27 ผลของพันธุ์และระดับการขัดสีข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการหมักไวน์ข้าว
28 การใช้โปรติเอสในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดน่านใน โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2547
30 การใช้วิธีทำให้เข้มข้นในการผลิตไวน์หม่อน (Morus alba L.)
31 การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยโอโซน
32 อัตราส่วนของพลังงานต่อโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จสำหรับหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus
33 ผลของสตาร์ชไฮโดรไลเสตต่อการคืนตัวของแป้งข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2546
34 ราและอะฟลาทอกซินในน้ำพริกแกงและเครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบ
35 ผลของกระบวนการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อต่อองค์ประกอบทางเคมีและเนื้อสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina และ Haliotis ovina
36 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
37 สมบัติทางกายภาพของฟิล์มโปรตีนละลายน้ำได้จากปลาที่ดัดแปรด้วยไดอัลดีไฮด์สตาร์ชและไขผึ้ง
38 โครงการสำรวจปัญหาในการแปรรูป การกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2545
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสปาร์คลิงไวน์หม่อน Morus alba L. โดยวิธีหมักในขวด
40 การผลิตและการเก็บรักษาฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนละลายน้ำจากปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2544
41 การเลียนแบบกลิ่นรสเนื้อโดยใช้ยีสต์ออโตไลเสท เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ
42 การตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารโดยเทคนิคการตรวจสอบดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2543
43 ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักและกลิ่นของผักกาดเขียวปลี Brassica juncae L. ดอง
44 การตรึงเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสเพื่อใช้วัดความสดของปลา
45 การนำกระดูกปลาโอแถบ Katsuwonus pelamis มาใช้เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารว่าง
ปี พ.ศ. 2542
46 การพัฒนาอาหารเช้าพร้อมบริโภคอัดแท่งจากธัญพืช
47 การผลิตหอยแมลงภู่ (Perna viridis Lin.) แช่เยือกแข็งแบบลมเย็น และแบบไครโอจินิค
ปี พ.ศ. 2540
48 การผลิตโดขนมปังแช่เยือกแข็ง
49 ปัจจัยที่มีผลในการหมักและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการบ่มไวน์หม่อน
50 การสกัดและสมบัติทางโภชนาการและการใช้งานของโปรตีนเข้มข้น จากใบยาสูบ
ปี พ.ศ. 2539
51 เครื่องดื่มโปรตีนไฮโดรไลเซตจากกากถั่ว
52 ไวน์น้ำผึ้งผสมมะเกี๋ยงและการเปลี่ยนแปลงของไวน์ระหว่างการหมักและบ่มโดยใช้ยีสต์บางสายพันธุ์
53 การผลิตไวน์ข้าวเหนียวดำโดยการหมักด้วยเชื้อบริสุทธิ์
54 การผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ลดคอเลสเทอรอล
ปี พ.ศ. 2538
55 การผลิตไส้กรอกอิมัลชันจากปลาสวายและปลานิล
56 การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมน้ำผึ้งและรอยัลเยลลี
57 วิธีรวดเร็วในการประมาณจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด ที่สร้างเอนไซม์คะตะเลสในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius สด
58 เครื่องดื่มจากน้ำผัก-ผลไม้ผสมนมผึ้ง
ปี พ.ศ. 2537
59 การยึดอายุการเก็บไส้กรอกเวียนนาโดยใช้กรดแลคติค
60 การผลิตไวน์น้ำผึ้งผลไม้จากวัตถุดิบทางการเกษตรบางชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
61 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า เพื่อใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
ปี พ.ศ. 2534
62 การถนอมรักษารอยัลเยลลีโดยการแช่แข็งและการทำแห้งเยือกแข็ง
63 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเลือดเพื่อใช้ในอาหารสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2533
64 การศึกษาคุณภาพที่เกี่ยวกับการบรรจุการเก็บ และกรรมวิธีแปรรูปปลาหมึกกระดอง
ปี พ.ศ. 2532
65 สุขลักษณะของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในเขตบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2531
66 การสกัดแอลจิเนตจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลบางสกุลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
67 การปรับปรุงกรรมวิธีอบแห้ง คุณภาพและความสามารถในการดูดน้ำคืนของปลาหมึกกระดองแห้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 การศึกษาคุณภาพที่เกี่ยวกับการบรรจุการเก็บ และกรรมวิธีแปรรูปปลาหมึกกระดอง
69 สารสกัดเบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อใช้เป็นสารทดแทนไขมันในขนมไทย