ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รมณี สงวนดีกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รมณี สงวนดีกุล
- รมณี สงวนดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธิศักดิ์ สุขในศิลป์ 18
2 สุเมธ ตันตระเธียร 18
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
4 กัลยา เลาหสงคราม 8
5 สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 6
6 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 5
7 สุวรรณา สุภิมารส 5
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 4
9 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 4
10 นินนาท ชินประหัษฐ์ 3
11 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 3
12 โสมพรรษ์ พูลผล 3
13 อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 3
14 อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 2
15 เกศินี เกตุพยัคฆ์ 2
16 สุวิมล กีรติพิบูล 2
17 วรภา คงเป็นสุข 2
18 สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 2
19 ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ 2
20 พอจำ อรัณยกานนท์ 2
21 เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ 2
22 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 1
23 พิษณุ นิมาชัยกุล 1
24 เพ็ญศิริ ธำรงลักษณ์ 1
25 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
26 มนัญญา สมบูรณ์ทรัพย์ 1
27 สุปราณี วิวัฒนชัยวงศ์ 1
28 ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน 1
29 ยุทธสิทธิ์ ตันตระจักร์ 1
30 อธิชิต ชื่นชูจิตต์ 1
31 ชัยรัตน์ วิลาสมงคลชัย 1
32 อาภัสรา สุขเจริญศักดิ์กุล 1
33 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
34 วิชชุดา วิไลรัศมี 1
35 สุเทพ ธนียวัน 1
36 วณัญญา นันทวราพนิชกุล 1
37 นทินี พงษ์พรรฦก 1
38 วรรัตน์ โชติวรรณพร 1
39 วารยา บุษปธำรง 1
40 ปราณี วัฒนพงศ์ 1
41 ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ 1
42 ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ 1
43 ชานนทร์ ห้องประดับมุกข์ 1
44 พรนภิส ธรรมา 1
45 ชื่นจิต จันทน์วัฒนวงษ์ 1
46 ดรุณี พีรพัฒนกุล 1
47 ณัทฐนิษฐ์ ศรีมังกรแก้ว 1
48 นิรมล ศักดิ์สกุลชาญ 1
49 นันทนาถ กิติศรีวรพันธุ์ 1
50 เลิศเกียรติ พูลผล, 2515- 1
51 บริพันธ์ คงเผ่า 1
52 มัญชุมาส เฮงสกุล 1
53 เอกชัย จารุเนตรวิลาส 1
54 รัชดา สาดตระกูลวัฒนา 1
55 จิราภา เสฐจินตนิน, 2515- 1
56 สุภาพร โชคณาโรจน์วงศ์ 1
57 โอรส รักชาติ 1
58 วัลลีย์ ชาญสุขสุรโชติ 1
59 อดิพล ดิลกพิมล 1
60 พงศ์กมล พงศ์สยาม 1
61 ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล. 1
62 อุบลวรรณ พึ่งฉิม 1
63 จีระเดช มาลา 1
64 กลางกมล จันทราสุทธิ์ 1
65 มนตรี อินทร์นวล 1
66 กลันทิกา แพทย์สิทธิ์ 1
67 ปิยะนันท์ ชื่อเสียง 1
68 อังคณา เชวงภูษิต 1
69 ศิริพร แก้วแดง 1
70 วิชชญา นะราแก้ว 1
71 พรพิมล ควรรณสุ 1
72 ดวงใจ ลาภยืนยง 1
73 สุนีย์ ชลนากิจกุล 1
74 ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 6
6 2549 1
7 2548 4
8 2547 4
9 2546 5
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 3
13 2542 2
14 2540 3
15 2539 4
16 2538 4
17 2537 2
18 2535 1
19 2534 2
20 2532 1
21 2531 1
22 2529 1
23 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การก่อเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Vibrio parahaemolyticus บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิม
2 เอกโซพอลิแซ็กคาไรด์จากแล็กติกแอซิดแบคทีเรียและการประยุกต์ในน้ำสลัด
ปี พ.ศ. 2554
3 โปรตีนไฮโดรไลเซทจากโครงปลานิล และปลากะพง: สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการทำงานของเอซีอี
ปี พ.ศ. 2552
4 ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จสำหรับเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus, 1758 ในระบบทดลองทางโภชนาการ
5 การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
6 โครงการวิจัยเรื่อง การเกิดคราบของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและการควบคุมการแพร่กระจายจุลินทรีย์บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
7 การเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Salmonella บนพื้นผิวเหล็กสแตนเลส
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะสู่ชุมชน : การศึกษาสมบัติพื้นฐานทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา ของน้ำนมแพะจากแหล่งต่างๆ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
9 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพเชิงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าพืชและวัสดุเหลือใช้จากแหล่งการเพาะปลูกจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์
10 ผลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต และกรดซิตริกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina L. บรรจุกระป๋อง
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากหอยเป๋าฮื้อโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุ
12 การผลิตหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina L. แช่เยือกแข็งแบบไครโอจีนิก
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากหอยเป๋าฮื้อ โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุ
ปี พ.ศ. 2549
14 ผลของการอบแห้งต่อสมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina linnaeus
ปี พ.ศ. 2548
15 การยืดอายุการเก็บหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus โดยการปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุ
16 การดัดแปรแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมีโลสต่างกันด้วยกรดเพื่อทดแทนไขมันในน้ำสลัด
17 ผลของพันธุ์และระดับการขัดสีข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการหมักไวน์ข้าว
18 การใช้โปรติเอสในการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสตจากหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus
ปี พ.ศ. 2547
19 การใช้วิธีทำให้เข้มข้นในการผลิตไวน์หม่อน (Morus alba L.)
20 การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครโดยโอโซน
21 อัตราส่วนของพลังงานต่อโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จสำหรับหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus
22 ผลของสตาร์ชไฮโดรไลเสตต่อการคืนตัวของแป้งข้าวเจ้า
ปี พ.ศ. 2546
23 ราและอะฟลาทอกซินในน้ำพริกแกงและเครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบ
24 ผลของกระบวนการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อต่อองค์ประกอบทางเคมีและเนื้อสัมผัสของหอยเป๋าฮื้อชนิด Haliotis asinina และ Haliotis ovina
25 การใช้ไคโตซาน พีเอส และวอเตอร์แอคติวิตี เป็นเฮอร์เดิลในการยืดอายุการเก็บน้ำพริกแกง
26 สมบัติทางกายภาพของฟิล์มโปรตีนละลายน้ำได้จากปลาที่ดัดแปรด้วยไดอัลดีไฮด์สตาร์ชและไขผึ้ง
27 โครงการสำรวจปัญหาในการแปรรูป การกระจายและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
ปี พ.ศ. 2545
28 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสปาร์คลิงไวน์หม่อน Morus alba L. โดยวิธีหมักในขวด
29 การผลิตและการเก็บรักษาฟิล์มบริโภคได้จากโปรตีนละลายน้ำจากปลาทรายแดง
ปี พ.ศ. 2544
30 การเลียนแบบกลิ่นรสเนื้อโดยใช้ยีสต์ออโตไลเสท เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ
31 การตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรในอาหารโดยเทคนิคการตรวจสอบดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2543
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการหมักและกลิ่นของผักกาดเขียวปลี Brassica juncae L. ดอง
33 การตรึงเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสเพื่อใช้วัดความสดของปลา
34 การนำกระดูกปลาโอแถบ Katsuwonus pelamis มาใช้เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารว่าง
ปี พ.ศ. 2542
35 การพัฒนาอาหารเช้าพร้อมบริโภคอัดแท่งจากธัญพืช
36 การผลิตหอยแมลงภู่ (Perna viridis Lin.) แช่เยือกแข็งแบบลมเย็น และแบบไครโอจินิค
ปี พ.ศ. 2540
37 การผลิตโดขนมปังแช่เยือกแข็ง
38 ปัจจัยที่มีผลในการหมักและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการบ่มไวน์หม่อน
39 การสกัดและสมบัติทางโภชนาการและการใช้งานของโปรตีนเข้มข้น จากใบยาสูบ
ปี พ.ศ. 2539
40 เครื่องดื่มโปรตีนไฮโดรไลเซตจากกากถั่ว
41 ไวน์น้ำผึ้งผสมมะเกี๋ยงและการเปลี่ยนแปลงของไวน์ระหว่างการหมักและบ่มโดยใช้ยีสต์บางสายพันธุ์
42 การผลิตไวน์ข้าวเหนียวดำโดยการหมักด้วยเชื้อบริสุทธิ์
43 การผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไข่เหลวที่ลดคอเลสเทอรอล
ปี พ.ศ. 2538
44 การผลิตไส้กรอกอิมัลชันจากปลาสวายและปลานิล
45 การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มผสมน้ำผึ้งและรอยัลเยลลี
46 วิธีรวดเร็วในการประมาณจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด ที่สร้างเอนไซม์คะตะเลสในกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon Fabricius สด
47 เครื่องดื่มจากน้ำผัก-ผลไม้ผสมนมผึ้ง
ปี พ.ศ. 2537
48 การยึดอายุการเก็บไส้กรอกเวียนนาโดยใช้กรดแลคติค
49 การผลิตไวน์น้ำผึ้งผลไม้จากวัตถุดิบทางการเกษตรบางชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
50 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า เพื่อใช้เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร
ปี พ.ศ. 2534
51 การถนอมรักษารอยัลเยลลีโดยการแช่แข็งและการทำแห้งเยือกแข็ง
52 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเลือดเพื่อใช้ในอาหารสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2532
53 สุขลักษณะของอาหารพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในเขตบางกะปิ
ปี พ.ศ. 2531
54 การสกัดแอลจิเนตจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลบางสกุลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2529
55 การปรับปรุงกรรมวิธีอบแห้ง คุณภาพและความสามารถในการดูดน้ำคืนของปลาหมึกกระดองแห้ง