ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รมณีย์ หวังดีธรรม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อรวรรณ หวังดีธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล 9
2 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 8
3 ไพโรจน์ ชัยจันทึก 8
4 นัยนา นิยมวัน 7
5 ชยันต์ บุญยรักษ์ 6
6 เดโช ศรีวิจิตร 6
7 บุญชู ลีลาขจรจิต 5
8 สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ 4
9 สมชาย สุวราห์วรรณ 4
10 นิพันธ์ ประทุมศิริ 4
11 มนัส อาฒยะพันธ์ 3
12 สมศักดิ์ ไชยมงคล 3
13 สมเกียรติ สุนทรไชย 2
14 ฉัตรศิริ ธรรมารมณ์ 2
15 ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล 2
16 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ 2
17 สุพักตร์ ยองสุวรรณ 2
18 เชื่อมศักร สินชัยศรี 2
19 สมบัติ สายทน 2
20 วัลลภ เนียมเปรม 2
21 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
22 กิตติ อุยพานิชยนต์ 2
23 กุลยา จันทร์อรุณ 2
24 น้อย พลายภู่ 2
25 วิทยา วุฒิจำนงค์ 2
26 นรา รัตนวงศ์ 2
27 บุญส่ง แสงอ่อน 2
28 บรรจบ สุดประเสริฐ 2
29 อดิศักดิ์ มณีไสย 2
30 พัชทรา มณีสินธุ์ 2
31 บุญชู หวังดีธรรม 2
32 กิตติพร แซ่จึง 2
33 ผาสุก คงชาตรี 2
34 วิลาศ วูวงศ์ 2
35 สรวิศ แจ่มจำรูญ 2
36 ธิดา ธนารักษ์ 2
37 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
38 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2
39 กัลยา จิตสว่าง 2
40 สมนึก รมณีย์พิกุล 2
41 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
42 เดโช ศรีวิจิต 1
43 Peesamai Jenvanitpanjakul 1
44 สมชาย ยะกาศคะนอง 1
45 อัญชนา พัฒนสุพงษ์ 1
46 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 1
47 Naiyana Niyomwan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 3
3 2551 1
4 2549 1
5 2545 1
6 2544 1
7 2543 3
8 2542 3
9 2541 1
10 2540 5
11 2539 2
12 2538 3
13 2537 1
14 2536 1
15 2535 2
16 2532 1
17 2531 1
18 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตสาร 1,3-propanediol (PDO) จากกลีเซอรอลดิบที่เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาเทคนิคการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันดิบด้วยวิธีกลั่นลำดับส่วนและการผลิตเมทานอล และDimethyl Ether จากก๊าซเชื้อเพลิงสังเคราะห์(Syngas)ในระดับห้องปฏิบัติการ
3 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากอนุพันธ์ของปิโตรเลียม
4 การศึกษากระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจากต้นสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2551
5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีน เพื่อการส่งออกทุเรียน
ปี พ.ศ. 2549
6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีน เพื่อการส่งออกทุเรียน
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2544
8 การพัฒนาสารลิกนินจากน้ำดำกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2543
9 การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุคอมโพสิทซีเมนต์ โดยใช้เส้นใยในการเสริมแรง
10 การพัฒนาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยใช้ระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปในระดับอุตสาหกรรม
11 การปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุคอมโพสิทซีเมนต์ โดยใช้เส้นใยในการเสริมแรง
ปี พ.ศ. 2542
12 การพัฒนาสารลิกนินจากน้ำดำกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ เพื่อการใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
13 การใช้น้ำดำจากผลิตเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารโพแทสเซียม สำหรับการเจริญเติบโตของพืชในเรือนทดลอง : การผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบในประเทศแบบช่วยลดมลภาวะ
14 กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา
ปี พ.ศ. 2541
15 กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา
ปี พ.ศ. 2540
16 การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก
17 ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก
18 การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน
19 การผลิตเหยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโพแทสเซียมแอน ทราควิโนน
20 การศึกษาการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสจากเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2539
21 กระดาษหนังสือพิมพ์จากไม้สา
22 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
23 ลักษณะทางสถิติของรังสีแสงอาทิตย์ของจังหวัดพิษณุโลก
24 การผลิตเยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโซดาออกซิเจน
25 การใช้น้ำดำจากผลิตเยื่อกระดาษเพื่อใช้เป็นแหล่งธาตุอาหารโพแทสเซียม สำหรับการเจริญเติบโตของพืชในเรือนทดลอง : การผลิตเยื่อกระดาษจากวัตถุดิบในประเทศแบบช่วยลดมลภาวะ
ปี พ.ศ. 2537
26 การศึกษาการผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสจากเซลล์แสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2536
27 การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2535
28 การผลิตซอฟต์แวร์ใช้ในคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนวิชานิวเคลียร์ ฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย
29 การผลิตซอฟต์แวร์ใช้ ในคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอน วิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์ ระดับมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
30 การพัฒนาเครื่องอบแห้งผลไม้ขนาดอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2531
31 ผลของกระบวนการไฮโดรจิเนชันในน้ำมันรำข้าว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การผลิตเหยื่อเคมีจากปอแก้วด้วยวิธีโพแทสเซียมแอน ทราควิโนน