ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รมณีย์ หวังดีธรรม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อรวรรณ หวังดีธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล 9
2 ไพโรจน์ ชัยจันทึก 8
3 วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร 8
4 นัยนา นิยมวัน 7
5 ชยันต์ บุญยรักษ์ 6
6 เดโช ศรีวิจิตร 6
7 บุญชู ลีลาขจรจิต 5
8 สุทธิศักดิ์ สำเร็จประสงค์ 4
9 สมชาย สุวราห์วรรณ 4
10 นิพันธ์ ประทุมศิริ 4
11 มนัส อาฒยะพันธ์ 3
12 สมศักดิ์ ไชยมงคล 3
13 สมเกียรติ สุนทรไชย 2
14 ฉัตรศิริ ธรรมารมณ์ 2
15 ทรงเกียรติ วิสุทธิพิทักษ์กุล 2
16 สุวัฒน์ วรานุสาสน์ 2
17 สุพักตร์ ยองสุวรรณ 2
18 เชื่อมศักร สินชัยศรี 2
19 สมบัติ สายทน 2
20 วัลลภ เนียมเปรม 2
21 มนูญ ปิยาวรานนท์ 2
22 กิตติ อุยพานิชยนต์ 2
23 กุลยา จันทร์อรุณ 2
24 น้อย พลายภู่ 2
25 วิทยา วุฒิจำนงค์ 2
26 นรา รัตนวงศ์ 2
27 บุญส่ง แสงอ่อน 2
28 บรรจบ สุดประเสริฐ 2
29 อดิศักดิ์ มณีไสย 2
30 พัชทรา มณีสินธุ์ 2
31 บุญชู หวังดีธรรม 2
32 กิตติพร แซ่จึง 2
33 ผาสุก คงชาตรี 2
34 วิลาศ วูวงศ์ 2
35 สรวิศ แจ่มจำรูญ 2
36 ธิดา ธนารักษ์ 2
37 สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 2
38 สุจินดา เจียมศรีพงษ์ 2
39 กัลยา จิตสว่าง 2
40 สมนึก รมณีย์พิกุล 2
41 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 2
42 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 1
43 อัญชนา พัฒนสุพงษ์ 1
44 Peesamai Jenvanitpanjakul 1
45 สมชาย ยะกาศคะนอง 1
46 Naiyana Niyomwan 1
47 เดโช ศรีวิจิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 1
2 2531 1
3 543 30