ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพิน อ่อนศิริ 3
2 อุณารุจ บุญประกอบ 3
3 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 3
4 ผศ.ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม 2
5 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2
6 สมนึก ทองบ่อ 2
7 ดุสิต ธนเพทาย 2
8 วรภา สีหลักษณ์ 2
9 วารุณี ธนะแพสย์ 1
10 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
11 นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล 1
12 นางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา 1
13 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 1
14 เจริญ ขุนพรม 1
15 นายวีระพงศ์ ชูนุ้ย 1
16 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
17 Dr. Hideyuki Shinzawa 1
18 Prof.Dr.Yukihiro Ozaki 1
19 ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 1
20 นายอนันต์ บุญมี 1
21 ดร.ชนะ พรหมทอง 1
22 ดร. วัชระ จินตโกวิท 1
23 นาย อาณัติ เจริญพงษ์ 1
24 นายวัชระ พันธ์ทอง 1
25 ผศ.ดร.วาริช ศรีละออง 1
26 ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี 1
27 นายเตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย 1
28 รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 1
29 อภิตา บุญศิริ 1
30 ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี 1
31 นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล 1
32 บุญวัฒนา พุ่มมาลี 1
33 ปานเทพ ศรศิลป์ 1
34 ศศิธร ลิบลับ 1
35 นางสาวจิณาภา แซ่เหีย 1
36 อ.ดร. ถาวร ใจเพ็ชร 1
37 อ.ดร. วัชระ จินตโกวิท 1
38 นาย ทูนโรย มะลิแก้ว 1
39 รัตนา ตั้งวงศ์กิจ 1
40 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
41 พรทิพา เจือกโว้น 1
42 นางสาวสุธิดา ทรัพย์ช่วงโชติ 1
43 นางสาวชุติมา เทียมเมือง 1
44 นายสมชาย พัฒนา 1
45 นายพิเชษฐ์ น้อยมณี 1
46 ผศ.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 1
47 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
48 ผศ.จักรพงศ์ นาทวิชัย 1
49 รศ.ดนัย บุณยเกียรติ 1
50 นาวี อัศวดารากร 1
51 ภูรินท์ คุรุรัตน์ 1
52 กฤตกร ทรัพย์เจริญ 1
53 ชวลิต ฮงประยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 1
8 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR)
ปี พ.ศ. 2556
2 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพสีเนื้อผลด้วยเครื่อง near infrared spectrophotometer และวิธีการชักนาการสุกแก่ที่เหมาะสมของกีวีฟรู้ทคุณภาพสูง
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในก้านผลกับความบริบูรณ์ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและการประเมินแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs
ปี พ.ศ. 2555
5 การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
6 การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพฝักวานิลลาบ่มในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางโดยใช้ตู้บ่มฝักวานิลลา เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้ และหลักการจีเอ็มพี
7 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินปริมาณน้ำมันใน ทะลายปาล์ม
8 เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
9 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2554
10 การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
11 การทำนายปริมาณความชื้น โปรตีน และไขมันในหมูยอโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น
12 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกีวีฟรุตคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2553
13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
14 ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง
15 โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์
16 การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy
ปี พ.ศ. 2552
17 การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย
18 ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2551
19 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR
ปี พ.ศ. 2549
20 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง