ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยุพิน อ่อนศิริ 3
2 อุณารุจ บุญประกอบ 3
3 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 3
4 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2
5 ดุสิต ธนเพทาย 2
6 วรภา สีหลักษณ์ 2
7 สมนึก ทองบ่อ 2
8 ผศ.ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม 2
9 นาย ทูนโรย มะลิแก้ว 1
10 นาย อาณัติ เจริญพงษ์ 1
11 รัตนา ตั้งวงศ์กิจ 1
12 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
13 ดร. วัชระ จินตโกวิท 1
14 ผศ.ดร.วาริช ศรีละออง 1
15 พรทิพา เจือกโว้น 1
16 นายวัชระ พันธ์ทอง 1
17 นายอนันต์ บุญมี 1
18 ดร.ชนะ พรหมทอง 1
19 ศศิธร ลิบลับ 1
20 นางสาวชุติมา เทียมเมือง 1
21 นาวี อัศวดารากร 1
22 ภูรินท์ คุรุรัตน์ 1
23 กฤตกร ทรัพย์เจริญ 1
24 นางสาวสุธิดา ทรัพย์ช่วงโชติ 1
25 นางสาวจิณาภา แซ่เหีย 1
26 อ.ดร. ถาวร ใจเพ็ชร 1
27 บุญวัฒนา พุ่มมาลี 1
28 ปานเทพ ศรศิลป์ 1
29 ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 1
30 อ.ดร. วัชระ จินตโกวิท 1
31 นายวีระพงศ์ ชูนุ้ย 1
32 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
33 ชวลิต ฮงประยูร 1
34 อภิตา บุญศิริ 1
35 เจริญ ขุนพรม 1
36 ผศ.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 1
37 นายพิเชษฐ์ น้อยมณี 1
38 รศ.ดนัย บุณยเกียรติ 1
39 ผศ.จักรพงศ์ นาทวิชัย 1
40 นายสมชาย พัฒนา 1
41 นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล 1
42 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
43 Dr. Hideyuki Shinzawa 1
44 นางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา 1
45 ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี 1
46 ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี 1
47 นายเตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย 1
48 นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล 1
49 วารุณี ธนะแพสย์ 1
50 Prof.Dr.Yukihiro Ozaki 1
51 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 1
52 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
53 รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 5
3 2554 3
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
2 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพสีเนื้อผลด้วยเครื่อง near infrared spectrophotometer และวิธีการชักนาการสุกแก่ที่เหมาะสมของกีวีฟรู้ทคุณภาพสูง
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในก้านผลกับความบริบูรณ์ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและการประเมินแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs
ปี พ.ศ. 2555
4 การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
5 การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพฝักวานิลลาบ่มในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางโดยใช้ตู้บ่มฝักวานิลลา เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้ และหลักการจีเอ็มพี
6 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินปริมาณน้ำมันใน ทะลายปาล์ม
7 เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
8 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2554
9 การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
10 การทำนายปริมาณความชื้น โปรตีน และไขมันในหมูยอโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น
11 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกีวีฟรุตคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2553
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
13 ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง
14 โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์
15 การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy
ปี พ.ศ. 2552
16 การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย
17 ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2551
18 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR
ปี พ.ศ. 2549
19 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง