ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุณารุจ บุญประกอบ 3
2 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 3
3 ยุพิน อ่อนศิริ 3
4 สมนึก ทองบ่อ 2
5 วรภา สีหลักษณ์ 2
6 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 2
7 ผศ.ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม 2
8 ดุสิต ธนเพทาย 2
9 รัตนา ตั้งวงศ์กิจ 1
10 นาย ทูนโรย มะลิแก้ว 1
11 พัชรินทร์ ตัญญะ 1
12 พรทิพา เจือกโว้น 1
13 นาย อาณัติ เจริญพงษ์ 1
14 นายวัชระ พันธ์ทอง 1
15 อ.ดร. วัชระ จินตโกวิท 1
16 นายอนันต์ บุญมี 1
17 ดร.ชนะ พรหมทอง 1
18 ดร. วัชระ จินตโกวิท 1
19 นางสาวจิณาภา แซ่เหีย 1
20 นาวี อัศวดารากร 1
21 ภูรินท์ คุรุรัตน์ 1
22 กฤตกร ทรัพย์เจริญ 1
23 รศ.ดนัย บุณยเกียรติ 1
24 นางสาวชุติมา เทียมเมือง 1
25 นางสาวสุธิดา ทรัพย์ช่วงโชติ 1
26 บุญวัฒนา พุ่มมาลี 1
27 ปานเทพ ศรศิลป์ 1
28 ศศิธร ลิบลับ 1
29 ผศ.ดร.วาริช ศรีละออง 1
30 อ.ดร. ถาวร ใจเพ็ชร 1
31 ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี 1
32 ชวลิต ฮงประยูร 1
33 อภิตา บุญศิริ 1
34 เจริญ ขุนพรม 1
35 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
36 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
37 ผศ.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ 1
38 ผศ.จักรพงศ์ นาทวิชัย 1
39 นายสมชาย พัฒนา 1
40 นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล 1
41 นายพิเชษฐ์ น้อยมณี 1
42 Dr. Hideyuki Shinzawa 1
43 Prof.Dr.Yukihiro Ozaki 1
44 นายวีระพงศ์ ชูนุ้ย 1
45 ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี 1
46 นายเตชค์ฐสิณป์ เพียซ้าย 1
47 รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ 1
48 นางสาวสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา 1
49 นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล 1
50 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 1
51 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
52 วารุณี ธนะแพสย์ 1
53 ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 1
8 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR)
ปี พ.ศ. 2556
2 การติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยอัลตราโซนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
3 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดคุณภาพสีเนื้อผลด้วยเครื่อง near infrared spectrophotometer และวิธีการชักนาการสุกแก่ที่เหมาะสมของกีวีฟรู้ทคุณภาพสูง
4 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในก้านผลกับความบริบูรณ์ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและการประเมินแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs
ปี พ.ศ. 2555
5 การตรวจหาอาการผิดปกติภายในผลสับปะรดด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
6 การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพฝักวานิลลาบ่มในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางโดยใช้ตู้บ่มฝักวานิลลา เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้ และหลักการจีเอ็มพี
7 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินปริมาณน้ำมันใน ทะลายปาล์ม
8 เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
9 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2554
10 การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
11 การทำนายปริมาณความชื้น โปรตีน และไขมันในหมูยอโดยใช้สเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดช่วงความยาวคลื่นสั้น
12 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตกีวีฟรุตคุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2553
13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
14 ระบบคัดแยกความหวานผลไม้อย่างอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง
15 โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์
16 การประเมินคุณภาพของมะเขือเทศเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy
ปี พ.ศ. 2552
17 การประเมินคุณภาพภายในผลสาลี่อย่างไม่ทำลาย
18 ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2551
19 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของผลพี้ชแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR
ปี พ.ศ. 2549
20 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง