ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รณชัย พงศ์ธรเสรี
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ronachai Pongthornseri 7
2 เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด 5
3 พิษณุ ดวงธนู 4
4 Saowaluck Kaewkamnerd 4
5 จตุพร ชินรุ่งเรือง 4
6 Jatuporn Chinrungrueng 4
7 วรัญญู ผิวทองคำ 3
8 ดวิษ กิระชัยวนิช 3
9 Songphon Dumnin 3
10 ทรงพล ดำนิล 3
11 ประเสริฐ กระมุท 2
12 สุพัฒน์ สัมพันธ์ยุทธ์ 2
13 สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ 2
14 Phisanu Duangtanoo 2
15 วุฒิพงษ์ พรสุขจันทรา 2
16 อุดมพร สุนันทชัยกุล 2
17 สมพงษ์ กิตติปิยกุล 2
18 Udomporn Sunantachaikul 1
19 Waranyoo Phiwthongkham 1
20 สาโรช เจริญกุล 1
21 อภิชาติ อินทรพานิชย์ 1
22 Prasert Kramoot 1
23 Somphong Kittipiyakul 1
24 เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต 1
25 ธีรพล ศิลาวรรณ์ 1
26 Teerapol Silawan 1
27 นิคม พรมกะจิน 1
28 Sombat Kirachaiwanich 1
29 Davis Kirachaiwanich 1
30 Wuthipong Pornsukjantra 1
31 Dusadee Treeumnuk 1
32 ดุษฎี ตรีอำนรรค 1
33 พงศ์อมร อมรชัยกิจ 1
34 Pongamorn Amornchaiyagit 1
35 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 1
36 ดนัย ต.รุ่งเรือง 1
37 ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ 1
38 จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล 1
39 ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา 1
40 ละออ โควาวิสารัช 1
41 สมบัติ กิระชัยวนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 1
7 2548 2
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 iParking: A parking management framework
ปี พ.ศ. 2553
2 Wireless Sensor Network: Application to Vehicular Traffic
ปี พ.ศ. 2552
3 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับงานตรวจนับรถยนต์
4 Magnetic Wireless Sensor Network for Traffic Data Collection
ปี พ.ศ. 2551
5 ระบบกระจายข้อมูลการจราจรทางคลื่นวิทยุ FM
ปี พ.ศ. 2550
6 ระบบกระจายข้อมูลการจราจรทางคลื่นวิทยุ FM
7 สายอากาศ Directional Patch Antenna
8 การทำงานของระบบควบคุมและติดตามการจ่ายไฟในรถสื่อสารฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2549
9 เครื่องกลบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2548
10 การทดสอบการรบกวนโทรศัพท์เคลื่อนที่
11 การศึกษาระบบแจ้งเตือนภัยสาธารณะกรณีเกิดภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 Automatic vehicle classification using wireless magnetic sensor
13 IParking: A parking management framework
14 Vehicle classification based on magnetic sensor signal
15 Wearable wireless ECG sensor with cross-platform real-time monitoring