ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รงรอง หอมหวล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รงรอง หอมหวล (วิเศษสุวรรณ)
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มณฑา วงศ์มณีโรจน์ 14
2 สุภาพร กลิ่นคง 12
3 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 11
4 ศิริวรรณ บุรีคำ 10
5 อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์ 6
6 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 5
7 วุฒิชัย ทองดอนแอ 5
8 กมลศรี สระทองพรม 3
9 เจริญ ขุนพรม 3
10 Rongrong Homhual 3
11 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 3
12 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2
13 สุลักษณ์ แจ่มจำรัส 2
14 พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ 2
15 ภาณี ทองพำนัก 2
16 อตินุช แซ่จิว 2
17 ศิริพร วิหคโต 1
18 เนตรชนก เกียรติ์นนทพัทธ์ 1
19 สุรัตน์วดี จิวะจินดา 1
20 อุดม แก้วสุวรรณ์ 1
21 กณิษฐา สังคะหะ 1
22 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
23 มณี ตันติรุ่งกิจ 1
24 จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ 1
25 พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล 1
26 ชวลิต ฮงประยูร 1
27 อดุลย์ พงษ์พัว 1
28 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
29 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
30 วิชัย โฆสิตรัตน 1
31 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 7
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2544 1
10 2542 1
11 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อสร้างอาชีพเสริม
2 เทคโนโลยีการผลิตไม้ประดับ : อโกลนีมา เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออก
ปี พ.ศ. 2553
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออก
4 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
5 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
6 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
7 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
8 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
9 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย
ปี พ.ศ. 2552
10 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญและการประเมินผลในแปลงทดลอง
11 การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการระบบการผลิตพืชครบวงจรเพื่อการส่งออก
13 การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว ระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค
15 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
16 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ
ปี พ.ศ. 2548
17 เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการรวมโปรโตพลาสต์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
ปี พ.ศ. 2547
18 การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ
ปี พ.ศ. 2544
19 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2542
20 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ