ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ยุวยงค์ จันทรวิจิตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 7
2 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 6
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 5
4 ปานชีวัน แลบุญมา 4
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4
6 นุชยงค์ เยาวพานนท์ 3
7 จิตนธี เขนย 3
8 ศิวพร อึ้งวัฒนา 3
9 มลวิภา ศิริโหราชัย 3
10 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 3
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
12 Prakin Suchaxaya 2
13 ประคิณ สุจฉายา 2
14 จุฑามาศ โชติบาง 2
15 สุกัญญา ปริสัญญกุล 2
16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 2
17 ชัชวาล จันทรวิจิตร 2
18 วารุณี ฟองแก้ว 2
19 ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ 1
20 ปราณี จันธิมา 1
21 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 1
22 พฤทธิพล สุขป้อม 1
23 Chiang Mai University 1
24 ปิติสุข พันสอน 1
25 บุญเทียน แก้วมงคล 1
26 Yuwayong Janvijit 1
27 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 1
28 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
29 มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1
30 Chaingmai University 1
31 Chatchavan Janvijit 1
32 ณัฐณิชา อุทธโยธา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2553 1
3 2552 3
4 2551 1
5 2545 1
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของเครือข่ายภาคประชาชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในชุมชน ตำบลศรีเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2553
4 ตัวชี้วัดและการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ปี พ.ศ. 2552
5 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
6 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
7 การปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ของบุคลากรด้านสุขภาพระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
8 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชน ในเขตสถานีอนามัยบ้านแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2545
9 สถานการณ์ระบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล