ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และรู้จักในชื่อของ
- ยุวยงค์ จันทรวิจิตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 6
2 ปานชีวัน แลบุญมา 4
3 อะเคื้อ อุณหเลขกะ 4
4 นุชยงค์ เยาวพานนท์ 3
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ 3
6 จิตนธี เขนย 3
7 ศิวพร อึ้งวัฒนา 3
8 นงเยาว์ อุดมวงศ์ 3
9 มลวิภา ศิริโหราชัย 3
10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทย์ศาสตร์ 2
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2
12 ปิติสุข พันสอน 1
13 ณัฐณิชา อุทธโยธา 1
14 Chatchavan Janvijit 1
15 Yuwayong Janvijit 1
16 ปราณี จันธิมา 1
17 Chaingmai University 1
18 บุญเทียน แก้วมงคล 1
19 ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล 1
20 ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ 1
21 พฤทธิพล สุขป้อม 1
22 วารุณี ฟองแก้ว 1
23 มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 1
24 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 1
25 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1
26 ชัชวาล จันทรวิจิตร 1
27 สุกัญญา ปริสัญญกุล 1
28 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
29 จุฑามาศ โชติบาง 1
30 ประคิณ สุจฉายา 1
31 Prakin Suchaxaya 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 1
5 2546 2
6 2545 1
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของเครือข่ายภาคประชาชนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในชุมชน ตำบลศรีเมือง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2553
4 ตัวชี้วัดและการเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพประชาชนในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
5 ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินแบบเปิด การกำหนดขอบเขตและแนวทางศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
6 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
7 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
8 ระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
9 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
10 การปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิดเอ (เอช 1 เอ็น 1) ของบุคลากรด้านสุขภาพระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
11 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชน ในเขตสถานีอนามัยบ้านแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2546
12 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
13 วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง
ปี พ.ศ. 2545
14 สถานการณ์ระบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล