ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี รอดจากภัย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ยุวดี รอดจากภัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน
2 การพัฒนาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ (ปีที่ 3)
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน
4 ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกับการสร้างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี :
ปี พ.ศ. 2545
5 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2532
6 ประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกต์ใช้ รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอด กรุงเทพฯ