ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี พีรพรพิศาล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สาคร พรหมขัติแก้ว 12
2 สุดาพร ตงศิริ 11
3 จีรพร เพกเกาะ 9
4 วันชัย สนธิไชย 8
5 ปานมุก วัชระปิยะโสภณ 7
6 ชยากร ภูมาศ 6
7 นิวุฒิ หวังชัย 6
8 ชาติชาย โขนงนุช 6
9 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 5
10 วีระพันธ์ เกียรติภักดี 4
11 ศักดา พรึงลำภู 4
12 วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์ 4
13 วีระ วงศ์คำ 4
14 ดวงพร อมรเลิศพิศาล 3
15 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 3
16 ดวงตา กาญจนโพธิ์ 3
17 ช่อลัดดา เที่ยงพุก 3
18 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 3
19 กัญญา สุจริตวงศานนท์ 3
20 กาญจนาภรณ์ กสานติกุล 3
21 ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช 2
22 ไมตรี สุทธจิตต์ 2
23 วลัยลักษณ์ บุญชุม 2
24 ธวัช แต้โสตถิกุล 2
25 พิษณุ วรรณธง 2
26 ญานี พงษ์ไพบูลย์ 2
27 ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์ 2
28 ปริศนา จริยวิทยาวัฒน์ 2
29 นริทธิ์ สีตะสุวรรณ 2
30 จิระประภา รังสิยานนท์ 2
31 สมจิต อ่อนเหม 2
32 ประพันธ์ ไตรยสุทธิ์ 2
33 อำนาจ โรจนไพบูลย์ 2
34 สุทัศน์ สุภาษี 2
35 ชูศรี ไตรสนธิ 2
36 สุภัทรธิรา พฤฒิวรนันทน์ 1
37 พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ 1
38 สุนิสา บุญมา 1
39 สุนทรี เปรื่องการ 1
40 Tony Bailey-Watts 1
41 Eugen ROTT 1
42 ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ 1
43 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
44 ดวงเพ็ญ ดิฐมาตย์ 1
45 ธนิษฐา มาลัยวรรณ 1
46 ยิ่งมณี ตระกูลพัว 1
47 ธีระ ชีโวนรินทร์ 1
48 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย 1
49 ธวัชชัย แต้โสตถิกุล 1
50 ญาณี พงษ์ไพบูลย์ 1
51 สุจินดา ศรีวัฒนะ 1
52 ณัฐจีรา อินต๊ะใส 1
53 สุทัศน์ สุระวัง 1
54 ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว 1
55 วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา 1
56 วิวัฒน์ หวังเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 2
6 2548 1
7 2547 3
8 2544 1
9 2535 1
10 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิก เพื่อน้ำมันชีวภาพจากสาหร่าย
ปี พ.ศ. 2554
2 การบ่งบอกระดับอณูชีววิทยาของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจากน้ำพุร้อนบางแห่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 การคัดแยกและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Botryococcus braunii Kutzing ที่มีไฮโดรคาร์บอนสูง
4 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนภูมิพล ประเทศไทย และอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำงึมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5 การศึกษาสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กและพัฒนาสภาวะที่ใช้เพาะเลี้ยงเพื่อหาความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2552
6 ศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในการเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอาง
ปี พ.ศ. 2551
7 ศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในการนำมาเป็นอาหารและยา
8 ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไออะตอมพื้นท้องน้ำในแม่น้ำโขงที่ผ่านประเทศไทย และการประยุกต์เพื่อการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ปี พ.ศ. 2548
9 โครงการศักยภาพของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ในการนำมาเป็นอาหารและยา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Potential of freshwater macroalgae as food and medicine / ยุวดี พีรพรพิศาล ... [และคนอื่นๆ]
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พิมพ์กรอบ และข้าวแต๋น
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กสาหร่ายไก
ปี พ.ศ. 2544
13 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platensis ระดับนำร่องจากน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากระบบก๊าซชีวภาพฟาร์มเลี้ยงสุกร ปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2535
14 คุณค่าทางโภชนาการ และการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirogyra spp.