ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี ชูประภาวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 23
2 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 23
3 นุชรีย์ ศิริ 21
4 จิราพร เพชรรัตน์ 17
5 โกศล เจริญสม 12
6 บุญส่ง เอกพงษ์ 12
7 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 10
8 อุทัย อันพิมพ์ 10
9 ภัทรา สารถี 8
10 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 8
11 สินีนาฏ รัตนาคะ 8
12 อรพรรณ เกินอาษา 8
13 สุดารัตน์ หอมหวล 8
14 วิรัตน์ จันทร์ตรี 8
15 พิมพรรณ สมมาตย์ 6
16 วัชรี สมสุข 6
17 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 6
18 งบประมาณแผ่นดิน 5
19 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 5
20 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
21 สังวอน ไกรวิจิตร 4
22 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 4
23 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
24 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
25 ศมาพร แสงยศ 4
26 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
27 ปวีณา บูชาเทียน 4
28 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
29 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
30 อัจฉรา เพ็งหนู 4
31 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 3
32 นพมาศ นามแดง 3
33 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 3
34 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
35 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
36 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
37 บุบผา ใจเที่ยง 2
38 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
39 สุภาวดี แก้วระหัน 2
40 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
41 ดวงทิพย์ กันฐา 2
42 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
43 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 2
44 วานิด รอดเนียม 2
45 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
46 เทวี มณีรัตน์ 2
47 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
48 โสภณ อุไรชื่น 2
49 วิยวรรณ บุญทัน 2
50 ราตรี ภูศรี 2
51 กิตติยา สุขเสน 2
52 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
53 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
54 มงคล ริยะปาน 2
55 รัตติรส เชียงสิน 2
56 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
57 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
58 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
59 ภารดี ศรีลาศักดิ์ 1
60 สมชาย พละสาร 1
61 ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 5
7 2549 1
8 2547 1
9 2544 2
10 2537 1
11 2536 1
12 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียบริเวณรากพืชต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)
ปี พ.ศ. 2554
2 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้ศัตรูธรรมชาติบางชนิดเพื่อควบคุมศัตรูพริก
5 โรคที่พบในวัชพืชและการประเมินประสิทธิภาพของเชื้อรา Bipolaris hawaiiensis ในวัชพืชตระกูลหญ้าบางชนิด
6 การพัฒนาสายพันธ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
7 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพื้นบ้านไทยและลาวต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
8 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
9 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
11 Deversity of Insect Pests and Natural Enemies on Rice Paddies in the Lower Norteastern
12 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษ ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2550
13 Eocanthecona furcellata (Wolff.)(Hemiptcra:Pentatomidac)
14 การประเมินประสิทธิภาพของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ Mimosa pigra (Mimosaceae) ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี
15 การประเมินประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา Neochetina spp.(Colcoptera: Curculionidac) ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
16 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดิน ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
17 เชื้อราในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม [Meloidogyne incognita chitwood]
ปี พ.ศ. 2549
18 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
ปี พ.ศ. 2547
19 การศึกษาประสิทธิ์ภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incogita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
ปี พ.ศ. 2544
20 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
21 ศักยภาพในการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2537
22 โรคใบด่างกระของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อ Peanut mottle
ปี พ.ศ. 2536
23 โรคใบด่างกระของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อ Peanut mottle virus ในประเทศไทย : ทบทวนการศึกษาใหม่