ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี ชูประภาวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 23
2 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 23
3 นุชรีย์ ศิริ 21
4 จิราพร เพชรรัตน์ 17
5 โกศล เจริญสม 12
6 บุญส่ง เอกพงษ์ 12
7 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 10
8 อุทัย อันพิมพ์ 10
9 สุดารัตน์ หอมหวล 8
10 วิรัตน์ จันทร์ตรี 8
11 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 8
12 ภัทรา สารถี 8
13 อรพรรณ เกินอาษา 8
14 สินีนาฏ รัตนาคะ 8
15 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 6
16 พิมพรรณ สมมาตย์ 6
17 วัชรี สมสุข 6
18 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 5
19 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
20 งบประมาณแผ่นดิน 5
21 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
22 ปวีณา บูชาเทียน 4
23 ศมาพร แสงยศ 4
24 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
25 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
26 สังวอน ไกรวิจิตร 4
27 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
28 อัจฉรา เพ็งหนู 4
29 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
30 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 4
31 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 3
32 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 3
33 นพมาศ นามแดง 3
34 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
35 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
36 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
37 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
38 วานิด รอดเนียม 2
39 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
40 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 2
41 สุภาวดี แก้วระหัน 2
42 บุบผา ใจเที่ยง 2
43 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
44 มงคล ริยะปาน 2
45 รัตติรส เชียงสิน 2
46 ราตรี ภูศรี 2
47 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
48 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
49 ดวงทิพย์ กันฐา 2
50 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
51 โสภณ อุไรชื่น 2
52 วิยวรรณ บุญทัน 2
53 เทวี มณีรัตน์ 2
54 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
55 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
56 กิตติยา สุขเสน 2
57 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
58 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
59 ภารดี ศรีลาศักดิ์ 1
60 สมชาย พละสาร 1
61 ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 6
5 2551 10
6 2550 25
7 2549 2
8 2548 9
9 2547 2
10 2544 3
11 2542 1
12 2537 1
13 2536 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียบริเวณรากพืชต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)
ปี พ.ศ. 2554
2 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
3 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
5 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
6 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
7 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2552
8 การใช้ศัตรูธรรมชาติบางชนิดเพื่อควบคุมศัตรูพริก
9 โรคที่พบในวัชพืชและการประเมินประสิทธิภาพของเชื้อรา Bipolaris hawaiiensis ในวัชพืชตระกูลหญ้าบางชนิด
10 การพัฒนาสายพันธ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
11 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพื้นบ้านไทยและลาวต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
12 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
13 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
14 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
15 Deversity of Insect Pests and Natural Enemies on Rice Paddies in the Lower Norteastern
16 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
17 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
18 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
19 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
20 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Eccanthecona furcellata (Wolff)(Hemiptera : Pentatomidae) ในเชิงพาณิชย์
21 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
22 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
23 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษ ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2550
24 Eocanthecona furcellata (Wolff.)(Hemiptcra:Pentatomidac)
25 การประเมินประสิทธิภาพของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ Mimosa pigra (Mimosaceae) ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี
26 การประเมินประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา Neochetina spp.(Colcoptera: Curculionidac) ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
27 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
28 การใช้ประโยชน์และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำศัตรูธรรมชาติ ไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี
29 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวา ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
30 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
31 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
32 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Eccanthecona furcellata (Wolff)(Hemiptera : Pentatomidae) ในเชิงพาณิชย์
33 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตร และสาธารณสุขในประเทศไทย
34 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
35 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
36 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ
37 การใช้ประโยชน์ของด้วงงวงผักตบชวาในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในประเทศไทย
38 การใช้ประโยชน์ของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธีในประเทศไทย
39 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
40 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Eoconthecona furcellata (Wolff)(Hemiptera : Pentatomidae) ในเชิงพาณิชย์
41 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
42 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
43 การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
44 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
45 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
46 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
47 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดิน ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
48 เชื้อราในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม [Meloidogyne incognita chitwood]
ปี พ.ศ. 2549
49 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
50 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2548
51 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตศัตรูธรรมชาติ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
52 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงมวนตัวห้ำ Eoconthecona furcellata (Wolff)(Hemiptera : Pentatomidae) ในเชิงพาณิชย์
53 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงงวงผักตบชวา
54 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์
55 การประเมินการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์
56 การสำรวจ รวบรวม และประเมินผล ศัตรูธรรมชาติของยุงพาหะนำโรค
57 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย
58 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย
59 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2547
60 การศึกษาประสิทธิ์ภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incogita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
61 การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
62 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
63 ศักยภาพในการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
64 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2542
65 การคัดเลือกสายพันธุ์มะเขือเทศสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อต้านทานโรคเหี่ยวเขียว ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
66 โรคใบด่างกระของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อ Peanut mottle
ปี พ.ศ. 2536
67 โรคใบด่างกระของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อ Peanut mottle virus ในประเทศไทย : ทบทวนการศึกษาใหม่
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
68 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว