ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี ชูประภาวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 23
2 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 23
3 นุชรีย์ ศิริ 21
4 จิราพร เพชรรัตน์ 17
5 โกศล เจริญสม 12
6 บุญส่ง เอกพงษ์ 12
7 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 10
8 อุทัย อันพิมพ์ 10
9 สุดารัตน์ หอมหวล 8
10 วิรัตน์ จันทร์ตรี 8
11 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 8
12 ภัทรา สารถี 8
13 อรพรรณ เกินอาษา 8
14 สินีนาฏ รัตนาคะ 8
15 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 6
16 พิมพรรณ สมมาตย์ 6
17 วัชรี สมสุข 6
18 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
19 งบประมาณแผ่นดิน 5
20 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 5
21 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
22 ปวีณา บูชาเทียน 4
23 ศมาพร แสงยศ 4
24 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
25 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
26 สังวอน ไกรวิจิตร 4
27 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
28 อัจฉรา เพ็งหนู 4
29 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
30 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 4
31 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 3
32 นพมาศ นามแดง 3
33 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 3
34 วานิด รอดเนียม 2
35 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
36 มงคล ริยะปาน 2
37 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
38 รัตติรส เชียงสิน 2
39 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
40 บุบผา ใจเที่ยง 2
41 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
42 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
43 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
44 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
45 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
46 ดวงทิพย์ กันฐา 2
47 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
48 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
49 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 2
50 สุภาวดี แก้วระหัน 2
51 ราตรี ภูศรี 2
52 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
53 วิยวรรณ บุญทัน 2
54 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
55 กิตติยา สุขเสน 2
56 เทวี มณีรัตน์ 2
57 โสภณ อุไรชื่น 2
58 สมชาย พละสาร 1
59 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
60 ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 1
61 ภารดี ศรีลาศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 5
7 2549 1
8 2547 1
9 2544 2
10 2537 1
11 2536 1
12 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียบริเวณรากพืชต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)
ปี พ.ศ. 2554
2 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้ศัตรูธรรมชาติบางชนิดเพื่อควบคุมศัตรูพริก
5 โรคที่พบในวัชพืชและการประเมินประสิทธิภาพของเชื้อรา Bipolaris hawaiiensis ในวัชพืชตระกูลหญ้าบางชนิด
6 การพัฒนาสายพันธ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
7 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพื้นบ้านไทยและลาวต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
8 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
9 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
11 Deversity of Insect Pests and Natural Enemies on Rice Paddies in the Lower Norteastern
12 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษ ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2550
13 Eocanthecona furcellata (Wolff.)(Hemiptcra:Pentatomidac)
14 การประเมินประสิทธิภาพของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ Mimosa pigra (Mimosaceae) ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี
15 การประเมินประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา Neochetina spp.(Colcoptera: Curculionidac) ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
16 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดิน ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
17 เชื้อราในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม [Meloidogyne incognita chitwood]
ปี พ.ศ. 2549
18 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
ปี พ.ศ. 2547
19 การศึกษาประสิทธิ์ภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incogita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
ปี พ.ศ. 2544
20 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
21 ศักยภาพในการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2537
22 โรคใบด่างกระของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อ Peanut mottle
ปี พ.ศ. 2536
23 โรคใบด่างกระของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อ Peanut mottle virus ในประเทศไทย : ทบทวนการศึกษาใหม่