ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี ชูประภาวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 23
2 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 23
3 นุชรีย์ ศิริ 21
4 จิราพร เพชรรัตน์ 17
5 โกศล เจริญสม 12
6 บุญส่ง เอกพงษ์ 12
7 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 10
8 อุทัย อันพิมพ์ 10
9 สินีนาฏ รัตนาคะ 8
10 ภัทรา สารถี 8
11 อรพรรณ เกินอาษา 8
12 วิรัตน์ จันทร์ตรี 8
13 อรุณรัตน์ อนันตทัศน์ 8
14 สุดารัตน์ หอมหวล 8
15 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 6
16 พิมพรรณ สมมาตย์ 6
17 วัชรี สมสุข 6
18 งบประมาณแผ่นดิน 5
19 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 5
20 รักเกียรติ แสนประเสริฐ 5
21 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
22 สังวอน ไกรวิจิตร 4
23 อัจฉรา เพ็งหนู 4
24 ศมาพร แสงยศ 4
25 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 4
26 วสันณ์ เพชรรัตน์ 4
27 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 4
28 ปวีณา บูชาเทียน 4
29 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
30 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
31 ทวีศักดิ์ วิยะชัย 3
32 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 3
33 นพมาศ นามแดง 3
34 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
35 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
36 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
37 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
38 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
39 บุบผา ใจเที่ยง 2
40 ดวงทิพย์ กันฐา 2
41 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
42 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 2
43 สุภาวดี แก้วระหัน 2
44 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
45 วานิด รอดเนียม 2
46 โสภณ อุไรชื่น 2
47 รัตติรส เชียงสิน 2
48 วิยวรรณ บุญทัน 2
49 ราตรี ภูศรี 2
50 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
51 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
52 เทวี มณีรัตน์ 2
53 กิตติยา สุขเสน 2
54 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
55 มงคล ริยะปาน 2
56 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
57 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
58 สุกัญญา คลังสินศิริกุล 1
59 ภารดี ศรีลาศักดิ์ 1
60 สมชาย พละสาร 1
61 ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 6
5 2551 3
6 2550 5
7 2549 1
8 2547 1
9 2544 2
10 2537 1
11 2536 1
12 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินประสิทธิภาพแบคทีเรียบริเวณรากพืชต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)
ปี พ.ศ. 2554
2 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อรา Pochonia chlamydosporia ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้ศัตรูธรรมชาติบางชนิดเพื่อควบคุมศัตรูพริก
5 โรคที่พบในวัชพืชและการประเมินประสิทธิภาพของเชื้อรา Bipolaris hawaiiensis ในวัชพืชตระกูลหญ้าบางชนิด
6 การพัฒนาสายพันธ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
7 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพื้นบ้านไทยและลาวต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
8 การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
9 ศักยภาพการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
11 Deversity of Insect Pests and Natural Enemies on Rice Paddies in the Lower Norteastern
12 ฤทธิ์ฆ่าแมลงของพืชพิษ ต่อเพลี้ยอ่อนถั่ว
ปี พ.ศ. 2550
13 Eocanthecona furcellata (Wolff.)(Hemiptcra:Pentatomidac)
14 การประเมินประสิทธิภาพของด้วงเจาะเมล็ดไมยราบยักษ์ Mimosa pigra (Mimosaceae) ในการควบคุมไมยราบยักษ์โดยชีววิธี
15 การประเมินประสิทธิภาพของด้วงงวงผักตบชวา Neochetina spp.(Colcoptera: Curculionidac) ในการควบคุมผักตบชวาโดยชีววิธีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
16 การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อราในดิน ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
17 เชื้อราในดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และศักยภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม [Meloidogyne incognita chitwood]
ปี พ.ศ. 2549
18 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
ปี พ.ศ. 2547
19 การศึกษาประสิทธิ์ภาพของเชื้อราในดินต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incogita Chitwood สาเหตุโรครากปมพริก
ปี พ.ศ. 2544
20 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
21 ศักยภาพในการเพาะเห็ดหอมในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2537
22 โรคใบด่างกระของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อ Peanut mottle
ปี พ.ศ. 2536
23 โรคใบด่างกระของถั่วลิสงที่เกิดจากเชื้อ Peanut mottle virus ในประเทศไทย : ทบทวนการศึกษาใหม่