ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี คาดการณ์ไกล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 18
2 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 17
3 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 17
4 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 15
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 15
6 ชูชัย ศุภวงศ์ 5
7 ไม่มีข้อมูล 4
8 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 3
9 พิชญ รัชฎาวงศ์ 2
10 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
11 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
12 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
13 สฤณี อาชวานันทกุล 2
14 ไพสิฐ พานิชกุล 2
15 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
16 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 2
17 Choochai Supawongse 2
18 ภาวิน ศิริประภานุกูล 2
19 กมล ไชยสิทธิ์ 2
20 พรพิศ ศิลขวุธท์ 2
21 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
23 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
24 ปกป้อง ศรีสนิท 1
25 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
26 นนท์ นุชหมอน 1
27 ภัทชา ด้วงกลัด 1
28 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
29 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 1
30 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 1
31 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 1
32 ดวงมณี เลาวกุล 1
33 วรัญญู เสนาสุ 1
34 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 1
35 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
36 ศุทธินี ดนตรี 1
37 อุดม ทุมโฆสิต 1
38 สมพร จันทระ 1
39 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
40 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
41 สุภกร บัวสาย 1
42 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 1
43 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
44 Suwit Wibulpolprasert 1
45 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 1
46 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
47 การประชุมวิชาการเรื่อง ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 9
2 2555 9
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 2
6 2548 1
7 2541 1
8 2539 3
9 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
4 การสำรวจองค์ความรู้ภาษีผลได้จากทุนในตลาดหุ้น และข้อเสนอสำหรับประเทศไทย
5 ระบบค่าปรับทางอาญา
6 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
7 ความยุติธรรม คำพิพากษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม
8 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
9 โฉนดชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
10 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
11 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
12 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
13 ระบบประกันสังคมของไทย
14 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
15 การปฏิรูปเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย
16 การสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่
17 หมอกควันในภาคเหนือ : ความรุนแรง ผลกระทบ สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
18 สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ : มิติเชิงพื้นที่และข้อเสนอเชิงระบบ
ปี พ.ศ. 2552
19 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
20 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
22 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
23 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย
ปี พ.ศ. 2548
24 ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2541
25 ประวัติศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุขของไทย : บทวิเคราะห์การกระจายอำนาจและผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2539
26 ประชาสังคม : ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย
27 ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
28 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ ในประเทศไทย : รายงาน เสนอต่อ องค์การอนามัยโลก พ.ศ.2538
ปี พ.ศ. 2535
29 นโยบายภาษีในการควบคุมมลพิษและผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมของไทย