ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี คาดการณ์ไกล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 26
2 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 26
3 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 25
4 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
5 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
6 ชูชัย ศุภวงศ์ 6
7 ไม่มีข้อมูล 4
8 กมล ไชยสิทธิ์ 3
9 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
10 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
11 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
12 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 3
13 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
14 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
15 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
16 Suwit Wibulpolprasert 2
17 นนท์ นุชหมอน 2
18 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 2
19 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
20 ดวงมณี เลาวกุล 2
21 วรัญญู เสนาสุ 2
22 สฤณี อาชวานันทกุล 2
23 ปกป้อง ศรีสนิท 2
24 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2
25 พิชญ รัชฎาวงศ์ 2
26 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
27 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
28 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
29 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
30 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
31 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
32 Choochai Supawongse 2
33 ไพสิฐ พานิชกุล 2
34 การประชุมวิชาการเรื่อง ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
35 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
36 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
37 ภัทชา ด้วงกลัด 1
38 สุภกร บัวสาย 1
39 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 1
40 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
41 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
42 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
43 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 1
44 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
45 สมพร จันทระ 1
46 ศุทธินี ดนตรี 1
47 อุดม ทุมโฆสิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2552 1
4 2550 1
5 2539 1
6 2535 1
7 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2550
10 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย
ปี พ.ศ. 2539
11 ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2535
12 นโยบายภาษีในการควบคุมมลพิษและผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมของไทย