ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพิน เถื่อนศรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ตำบลหาดกรวด อำเภอ  เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทีย์ ตำบลหาดกรวด อำเภอ เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
3 การพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดของผู้ผลิตหอมแดงพันธุ์โดยการจัดการความรู้ในตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดของผู้ผลิตหอมแดงพันธุ์โดยการจัดการความรู้ในตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5 การพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2556
6 รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหมู่บ้านชำป่าหวาย ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
7 หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “หมูบานขาวอินทรียบานกองโค”
8 การพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับตำบลเพื่อส่งเสริมเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
9 การบริหารสำนักงานภาครัฐยุคไร้พรมแดน
ปี พ.ศ. 2555
10 การรับรู้และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร นักศึกษา ในการเข้าสู่ระบบประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2552
11 การสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดงจังหวัดอุตรดิตถ์
12 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขัน และการสร้างเสริมความเข้มแข็ง ของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2551
13 การสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดงจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
14 การศึกษาประสิทธิภาพในการให้บริการของฝ่ายการเงินและฝ่ายพัสดุในสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์