ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพิน อ่อนศิริ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ปี พ.ศ. 2556
2 การยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพเห็ดฟางด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้จากยางพาราได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพื่อการส่งออก
3 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำตาลในก้านผลกับความบริบูรณ์ของผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองและการประเมินแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs
ปี พ.ศ. 2554
4 การฉายรังสีลิ้นจี่เพื่อการส่งออก
5 การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลมะพร้าวอ่อนแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
6 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน สำหรับเกษตรกร ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย
8 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคลือบผิวและเคลือบเนื้อผลไม้บริโภคได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้เมืองร้อน
ปี พ.ศ. 2553
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการมะม่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและเพื่อการส่งออก
11 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเงาะให้ได้คุณภาพเพื่อลดความสูญเสีย
12 ผลของบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติก LDPE และ 1-methylcyclopropene ต่อการรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก