ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพิน พิพิธกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 15
2 ดนัย ยังคง 1
3 จารุวรรณ สิงห์ม่วง 1
4 ละเมียด กรบงบชมาศ 1
5 ดรุณพร ประคองสังข์ 1
6 นาฏยา อุกฤษฏ์ดุษฎี 1
7 นิคม สยังกูล 1
8 วัลลภา แนวจำปา 1
9 นฤดี จารุยาวงศ์ 1
10 กรรณิการ์ ธีรเวชเจริญชัย 1
11 ปนิดา ศิริกุลวิเชฐ 1
12 จิรพรรณ ปุณเกษม 1
13 สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ 1
14 พนอ เนตรพะไล 1
15 นวลศรี เห็นสุข 1
16 นิตย์ กุลละวณิชย์ 1
17 ครรชิต หอมแพน 1
18 พัชรินทร์ เหมโชติ 1
19 จันทร์สุดา ยงพิทยาพงศ์ 1
20 ยุพิน จิรสุขานนท์ 1
21 ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา 1
22 ประทีป ประพันธ์พจน์ 1
23 มลฑา วิเศษจิตเลิศ 1
24 จรูญทัศน์ พุกกะมาน 1
25 ประเสริฐ ภู่เงิน 1
26 มลวิภา ตันวุฒินันท์ 1
27 อวยชิต สื่อยรรยงศิริ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 พิจารณา พิเศษศิลป์ 1
30 ผ่องศรี คุ้มจอหอ 1
31 ผ่องฉวี ไวยาวัจมัย 1
32 พิชัย งามยิ่งยวด 1
33 วรรณา ตวงชัยปิติ 1
34 สกลกิจ นกสกุล 1
35 วีระพันธ์ ส่องสว่าง 1
36 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
37 สมพรพงศ์ กันตามระ 1
38 สายหรุ่ย ตยานันท์ 1
39 สายชนม์ สัจจานิตย์ 1
40 สมพงศ์ ศิริสมบัติ 1
41 เสรี ชิโนดม 1
42 อภิญญา สุขะกูล 1
43 เอื้อมฟ้า นาคโต 1
44 อุษา คงทอง 1
45 วิไล แก้วงามอรุณ 1
46 บุญพร้อม อติรัตน์ 1
47 สุภักดิ์ วิศวธีรานนท์ 1
48 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 1
49 กิตติ พัฒนตระกูลสุข 1
50 พนิดา พิสิฐอมรชัย 1
51 เจริญ จันทวงศ์ 1
52 อัจฉรา ประไพตระกูล 1
53 รัตนาภรณ์ กุ้ยบำรุง 1
54 อุรี ลิ้มพิสุทธิ์ 1
55 บุญมา วรรธนะวลัญช์ 1
56 กรรณาภรณ์ บูรณยุกติ 1
57 กมลทิพย์ แสงหิรัญ 1
58 เกสินี เจริญศิริ 1
59 กัลยา วรรณโภคา 1
60 กัญญา โพธิวัฒน์ 1
61 ยุวนิตย์ หงษ์ตระกูล 1
62 ทักษิณา ศิรพจนกุล 1
63 เฉลียว บุษเนียร 1
64 ชมนาด สืบศรี 1
65 ถนอม เลขาพันธ์ 1
66 นวลน้อย เจริญผล 1
67 อรุณศรี อึ้งประเสริฐ 1
68 นันทนา จันทร 1
69 ทัศนาพร คลังแก้ว 1
70 ชิสา ศาสตรี 1
71 เยาว์ เป็นสุข 1
72 สุวัฒนา อุทัยรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2533 6
2 2532 6
3 2531 3
4 2530 3
5 2529 3
6 2528 10
7 2526 3
8 2525 3
9 2524 6
10 2523 6
11 2522 2
12 2521 6
13 2520 6
14 2519 1
15 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2533
1 การเปรียบเทียบความบกพร่องในความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม กับสาขาพาณิชยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2 การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ตั้งแต่พุทธศักราช 2503 ถึงพุทธศักราช 2530
3 การนำเสนอรูปแบบการสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรม ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
5 การเปรียบเทียบความสามารถในกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์
6 การนำเสนอรูปแบบการสอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2532
7 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมของนักเรียนตามการรับรู้ ของครูคณิตศาสตร์ และของผู้ปกครองกับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขตการศึกษา 3
8 การปฏิบัติงานการนิเทศการสอนของหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ตามการรับรู้ของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
9 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์แบบอัตนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กรุงเทพมหานคร
10 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพของครูคณิตศาสตร์กับนักเรียนแรงจูงใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุงเทพมหานคร
11 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพของครูคณิตศาสตร์ตามการรับรู้ของตนเอง เจตคติของนักเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 3
12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศแบบคลีนิคของหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ เขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. 2531
13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทน ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นและสถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่เรียนโดยใช้ระยะเวลาสั้น กับที่เรียนโดยใช้ระยะเวลาปกติ
14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมการสอน พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์กับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 8
15 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่มีการตรวจให้คะแนนการบ้าน กลุ่มที่มีการทดสอบย่อยในเนื้อหาคล้ายการบ้าน และกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยด้วยเนื้อหาตามแนวคิดสำคัญ
ปี พ.ศ. 2530
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล กับกลุ่มที่เรียนจากเพื่อน
17 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ระหว่างกลุ่มที่ใช้บทเรียนแบบโปรแกรมเทปโทรทัศน์ กับกลุ่มที่สอนโดยครู
18 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนอ่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล กับกลุ่มที่สอนโดยครู
ปี พ.ศ. 2529
19 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยคะแนนจากแบบสอบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบสอบเชาวน์ปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เขตการศึกษา 9
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเก่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนเสริมจากครูกับกลุ่มที่เรียนด้วยตนเอง
21 ความคิดเห็นของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิทยาลัยเทคนิค เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2528
22 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ กับเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
23 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 6
24 การเปรียบเทียบความต้องการของอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียนในการเสริมสมรรถภาพ ด้านการนิเทศการฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมมัธยมศึกษา
25 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางด้านเหตุผลเชิงนามธรรม ความคิดสร้างสรรค์และความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ในเขตการศึกษา 10
26 ความต้องการการเสริมสมรรถภาพทางการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศกึษา เขตการศึกษา 10
27 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาพื้นฐานของวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
28 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มอ่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่เรียนเสริมจากครู กับกลุ่มที่เรียนเสริมจากเพื่อนนักเรียน
29 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาแผนกพณิชยการ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
30 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับปัญหา การสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 7
31 ความต้องการของครูคณิตศาสตร์ในการนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านจำนวน มิติสัมพันธ์ และเหตุผลเชิงนามธรรม กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
33 ปัจจัยที่จูงใจในการเลือกวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาเอก ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
34 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบบางประการ ซึ่งไม่ใช่ความสามารถทางสติปัญญา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2525
35 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์
36 ผลของการอธิบายก่อนและหลังทำการบ้านและหลังการตรวจ ซึ่งมีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
37 การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "ความยาว พื้นที่และปริมาตร" โดยการสอนตามลำดับขั้นการเรียนรู้ ของกาญเยกับการสอนแบบบอกให้รู้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2524
38 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
39 ลำดับการเกิดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
40 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในกรุงเทพมหานคร
41 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง "เส้นตรง" โดยใช้ศูนย์การเรียน กับการเรียนเป็นชั้นปกติ
42 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการใช้กลวิธีการเรียนรู้ของบลูมกับแผนการเรียนการสอนของเคลเลอร์
43 การทดลองใช้บทเรียนแบบโปรแกรมกับนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2523
44 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลในการเรียนกับสมรรถภาพในการสอน ของนักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
45 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถภาพครูคณิตศาสตร์
46 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "เวคเตอร์" โดยวิธีสอนแบบผสมกับวิธีสอนแบบบอกให้รู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
47 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "อัตราส่วนและร้อยละ" โดยใช้สื่อประสมกับวิธีสอนแบบบอกให้รู้
48 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติโดยวิธีสอนแบบบรรยาย กับวิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมประกอบการอภิปราย ในระดับประโยควิชาชีพเกษตร
49 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง "ภาคตัดกรวย" โดยวิธีสอนแบบอธิปรายกับวิธีสอนแบบบอกให้รู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2522
50 การเปรียบเทียบการประเมินสมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนและตัวครูเอง
51 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "ความน่าจะเป็นเบื้องต้น" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2521
52 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "พื้นที่รูปเรขาคณิตบนระนาบเดียว" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
53 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "คัลคูลัสเบื้องต้น" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
54 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "เซ็ต" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
55 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงตัน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
56 การสรัางบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "ตรรกศาสตร์เบื้องต้น" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
57 การผลิตและการใช้ครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2520
58 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "ฟังค์ชั่นตรีโกณมิติ" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
59 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง "อันดับและอนุกรม" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
60 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเรียนเป็นคณะกับเรียนเป็นชั้นปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง
61 ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
62 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสถิติเรื่อง "การแจกแจงความถี่และการกำหนดตำแหน่งข้อมูล สำหรับประดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
63 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง "เส้นตรง" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2519
64 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาสถิติเรื่อง "การวัดความโน้มเอียงเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2518
65 การเตรียมครูสังคมศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์