ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพิน ผาสุข
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ยุพิน ผาสุข,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม
ปี พ.ศ. 2555
2 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่ออกจากแม่โค
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม II
4 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองภายนอกร่างกายจากไข่ที่ผ่านการแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาการถ่ายทอดยีนเครื่องหมายชี้ความทนร้อนในโคนม
6 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
7 การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคพื้นเมือง ปีที่ 2 ผลของการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการผ่าแบ่งเพื่อคัดเพศในโคพื้นเมือง
8 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน HSP70-2 ระหว่างโคพื้นเมืองไทยและโคโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
10 ผลของชนิดน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
11 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองต่ออัตราการผสมติด โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
12 ความทนต่อกระบวนการแช่แข็งและการละลายน้ำเชื้อของอสุจิไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
13 การศึกษาเปรียบเทียบผลของ Cryoprotectants ต่ออัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิไก่ภายใต้การเก็บรักษา โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
14 การศึกษากรรมวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งที่เหมาะสมภายใต้สภาพสนามในไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
15 ผลของกลัยซีนต่ออสุจิในการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองแบบแช่แข็ง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
16 ผลของระยะเวลาภายหลังการวางไข่ต่ออัตราการผสมติดและฟักออกในไก่พื้นเมืองที่ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
17 ผลของความลึกของการสอดไซริงค์ในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดและฟักออกในไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
18 ผลของจำนวนอสุจิและปริมาตรน้ำเชื้อในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแบบแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดและฟักออกในไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
19 ความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
20 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
21 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
22 การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
ปี พ.ศ. 2551
23 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนม ภายใต้สภาพร้อนชื้น
24 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
25 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
26 การศึกษาความหลากหลายและการจำแนกกลุ่มพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทย จากข้อมูลไมโครแซทเทิลไลท์และไมโตคอนเดรีย
ปี พ.ศ. 2550
27 การแช่แข็งและย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการคัดเพศในโคพื้นเมือง ปีที่ 2 ผลของการย้ายฝากตัวอ่อนที่ผ่านการผ่าแบ่งเพื่อคัดเพศในโคพื้นเมือง
28 การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
29 การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
30 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง และการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2549
31 การคัดเพศตัวอ่อนโคเนื้อพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
ปี พ.ศ. 2548
32 การคัดเพศตัวอ่อนโคพื้นเมืองโดยเทคนิค PCR
ปี พ.ศ. 2543
33 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม II ค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีของโลหิต
ปี พ.ศ. 2540
34 สรีรวิทยาการปรับตัวของเป็ดเทศในสภาพพื้นที่ดินเค็ม II ค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีของโลหิต
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
36 ผลของชนิดน้ำยาเจือจางต่อคุณภาพน้ำเชื้อไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
37 ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองต่ออัตราการผสมติด โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
38 ความทนต่อกระบวนการแช่แข็งและการละลายน้ำเชื้อของอสุจิไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
39 การศึกษาเปรียบเทียบผลของ Cryoprotectants ต่ออัตราการเคลื่อนที่ของอสุจิไก่ภายใต้การเก็บรักษา โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
40 การศึกษากรรมวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งที่เหมาะสมภายใต้สภาพสนามในไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
41 ผลของกลัยซีนต่ออสุจิในการเก็บรักษาน้ำเชื้อไก่พื้นเมืองแบบแช่แข็ง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
42 ผลของระยะเวลาภายหลังการวางไข่ต่ออัตราการผสมติดและฟักออกในไก่พื้นเมืองที่ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็ง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
43 ผลของความลึกของการสอดไซริงค์ในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดและฟักออกในไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
44 ผลของจำนวนอสุจิและปริมาตรน้ำเชื้อในการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแบบแช่แข็งต่ออัตราการผสมติดและฟักออกในไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง
45 ความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในไก่พื้นเมือง โครงการใหญ่ การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและการผสมเทียมไก่พื้นเมือง