ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพา อภิโกมลกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2554 2
5 2531 1
6 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้องค์กรสุขภาวะ Happy Workplace ภาคเหนือประจำจังหวัดลำปาง
3 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน
4 การพัฒนาเครื่องมือวัดความฉลาดทางสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้วย MAPP Model ที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
ปี พ.ศ. 2554
6 การจัดการความรู้ : การจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ
7 การส่งเสริมสุขภาพดี-วิถีไทย
ปี พ.ศ. 2531
8 ผลของการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยวิธีการควบคุมตนเองของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5