ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพา หาญบุญทรง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ยุพา หาญบุญทรง;
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชุตินันท์ ชูสาย 16
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 13
3 สุภาณี พิมพ์สมาน 5
4 พิศาล ศิริธร 5
5 วิทยา ตรีโลเกศ 5
6 พรทิพย์ วงศ์แก้ว 4
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
8 ทรงยศ พิสิษฐ์กุล 4
9 ณิศ กีร์ติบุตร 4
10 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3
11 ยงยุทธ ไวคกุล 3
12 สกล พันธุ์ยิ้ม 3
13 กัลยาณี สุวิทวัส 2
14 ธวัชชัย ศรีสวัสดิ์ 2
15 เบญจมาศ ศิลาย้อย 2
16 ภิญญา ศิลาย้อย 2
17 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 2
18 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 2
19 พรพิศ ชูสอน 2
20 เกษสุดา เดชภิมล 2
21 สายชล เกตุษา 2
22 ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ 2
23 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 2
24 วิมล วรพรรณ 2
25 วินิจ วงกลม 2
26 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 2
27 กิตติพงษ์ เพ็งรัตน์ 2
28 สังวาล สมบูรณ์ 2
29 ศุภลักษณ์ ฮอกะวัต 2
30 ชุมพล กันทะ 2
31 มาลี ตั้งระเบียบ 2
32 โสภณ วงศ์แก้ว 2
33 สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์ 2
34 วารินทร์ ทองเจริญ 2
35 พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ 2
36 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ 2
37 ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ 2
38 รุ่งรัตน์ กิจเจริญปัญญา 2
39 ธวัช ตินนังวัฒนะ 2
40 นพชนม์ ทับทิม 1
41 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 1
42 กิจติพงษ์ เพ็งรัตน์ 1
43 นภสร แก้ววิเศษ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 4
3 2556 2
4 2555 8
5 2554 12
6 2553 9
7 2552 9
8 2551 8
9 2550 5
10 2549 4
11 2548 3
12 2547 9
13 2546 1
14 2545 2
15 2544 1
16 2543 2
17 2539 2
18 2532 1
19 543 121
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การจัดการแมลงพาหะนำเชื้อโรคใบขาวอ้อย
ปี พ.ศ. 2557
2 การจัดทำเส้นทางศึกษาแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
3 ปัจจัยของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ต่อแมลงพาหะและการเกิดโรคใบขาวอ้อย
4 การจัดทำเส้นทางศึกษาแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
5 ปัจจัยของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ต่อแมลงพาหะและการเกิดโรคใบขาวอ้อย
ปี พ.ศ. 2556
6 ผลของการจัดระบบการเกษตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
7 การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อช่วยลดการเกิดโรคใบขาวอ้อย
ปี พ.ศ. 2555
8 ปัจจัยของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ต่อแมลงพาหะและการเกิดโรคใบขาวอ้อย
9 แบบจำลองการระบาดของโรคใบขาวอ้อย และแมลงพาหะนำโรค
10 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(ชนาณัฐ แก้วมณี)
11 การจัดทำเส้นทางศึกษาแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
12 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
13 ผลของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ ต่อหนอนกออ้อยและโรคใบขาวอ้อย
14 ผลของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ ต่อหนอนกออ้อยและโรคใบขาวอ้อย
15 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
16 การจัดทำเส้นทางศึกษาแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์
17 ปัจจัยของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ต่อแมลงพาหะและการเกิดโรคใบขาวอ้อย
18 ผลของการจัดระบบการเกษตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง II
19 แบบจำลองการระบาดของโรคใบขาวอ้อย และแมลงพาหะนำโรค II
20 ผลของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ ต่อหนอนกออ้อยและโรคใบขาวอ้อย
21 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางในการควบคุมเพลี้ยแป้งของมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
22 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
23 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
24 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
25 ความหลากหลายและกิจกรรมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินในระบบนิเวศนาข้าว
26 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนสิรินธร
27 ผลของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ต่อหนอนกออ้อยและโรคใบขาวอ้อย
ปี พ.ศ. 2553
28 ผลของระบบการปลูกอ้อยสลับกับการปลูกข้าวไร่ ต่อหนอนกออ้อยและโรคใบขาวอ้อย
29 แบบจำลองการระบาดของโรคใบขาวอ้อย และแมลงพาหะนำโรค
30 ผลของการจัดระบบการเกษตรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง
31 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
32 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
33 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
34 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
35 การศึกษาบทบาทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดิน ในการปรับปรุงดินและเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดินในระบบนิเวศสวนยางพารา
36 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม ปีงบประมาณ 2553
ปี พ.ศ. 2552
37 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนห้วยกุ่ม
38 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
39 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่ดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
40 การศึกษาสภาพนิเวศวิทยา พฤติกรรม ประสิทธิภาพการถ่ายทอดโรคของแมลงพาหะชนิดใหม่นำโรคใบขาวอ้อย และแนวทางการป้องกันกำจัด
41 การศึกษาชุดตรวจเครื่องหมายทางพันธุกรรมของแตนเบียนเอ็นคาเซีย
42 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่ดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
43 การศึกษาสภาพนิเวศวิทยา พฤติกรรม ประสิทธิภาพการถ่ายทอดโรคของแมลงพาหะชนิดใหม่นำโรคใบขาวอ้อย และแนวทางการป้องกันกำจัด
44 การศึกษาชุดตรวจเครื่องหมายทางพันธุกรรมของแตนเบียนเอ็นคาเซีย
45 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์
ปี พ.ศ. 2551
46 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์
47 สำนักประสานงานโครงการวิจัยร่วมไทย-ลาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
48 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่ดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
49 การศึกษาสภาพนิเวศวิทยา พฤติกรรม ประสิทธิภาพการถ่ายทอดโรคของแมลงพาหะชนิดใหม่นำโรคใบขาวอ้อย และแนวทางการป้องกันกำจัด
50 ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินลูกรัง
51 การศึกษาการเกิดโรคใบขาวอ้อย ในอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ โดยแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus [Mastsumura]
52 การศึกษาชีวประวัติของเพลี้ยจักจั่น Matsumuratettix hiroglyphicus [Matsumura] และประสิทธิภาพการถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้วย
53 ความหลากหลายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
ปี พ.ศ. 2550
54 ความหลากหลายทางชีวภาพของด้วงมูลสัตว์ในระบบนิเวศในพื้นที่ดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
55 การศึกษาสภาพนิเวศวิทยา พฤติกรรม ประสิทธิภาพการถ่ายทอดโรคของแมลงพาหะชนิดใหม่นำโรคใบขาวอ้อย และแนวทางการป้องกันกำจัด
56 โครงการศึกษาและรวบรวมข้อมูลศัตรูพืชต่างถิ่นของผักและผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศ
57 การศึกษาชุดตรวจเครื่องหมายทางพันธุกรรมของแตนเบียนเอ็นคาเซีย
58 การศึกษาชุดตรวจเครื่องหมายทางพันธุกรรมของแตนเบียนเอ็นคาเซีย
ปี พ.ศ. 2549
59 การศึกษาชุดตรวจเครื่องหมายทางพันธุกรรมของแตนเบียนเอ็นคาเซีย
60 การศึกษาวงจรการถ่ายทอดโรคใบขาวของอ้อยในพืชอาศัยและแมลงพาหะ
61 การศึกษาวงจรการถ่ายทอดโรคใบขาวของอ้อยในพืชอาศัยและแมลงพาหะ
62 ความหลากหลายของแมลงในสวนยางพาราที่มีการจัดการระบบการเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
63 การศึกษาวงจรการถ่ายทอดโรคใบขาวของอ้อยในพืชอาศัยและแมลงพาหะ
64 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
65 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
ปี พ.ศ. 2547
66 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงระบบการทำฟาร์มเกษตรกรรายย่อยไทย-ลาว อย่างยั่งยืน
67 การศึกษาวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจสอบชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
68 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
69 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
70 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
71 การตรวจสอบประสิทธิภาพการเบียนหนอนกออ้อย และความแปรปรวนทางพันธุกรรมของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. (Hymenoptera : Trichogrammatidae) ของหนอนกออ้อย เพื่อผลิตเป็นการค้า
72 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผึ้งมิ้ม (Apis flora) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
73 การศึกษาวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจสอบชีวชนิด ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
74 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
ปี พ.ศ. 2546
75 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย III
ปี พ.ศ. 2545
76 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย II
77 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
ปี พ.ศ. 2544
78 การตรวจชนิดแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อยและความสามารถในการถ่ายทอดโรคสู่อ้อย
ปี พ.ศ. 2543
79 การศึกษาวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบการสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงศัตรูผัก
80 การศึกษารูปแบบการแพร่กระจายของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ในแมลงนำโรคโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบลำแสงส่องผ่านและ In Situ-PCR
ปี พ.ศ. 2539
81 การบริหารประชากรแมลงวันผลไม้ โดยใช้แผนที่ทางพันธุศาสตร์
82 การศึกษาการผันแปรทางพันธุศาสตร์ของเพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis Craccivora) โดยใช้วิธีอณูชีววิทยา
ปี พ.ศ. 2532
83 ศักยภาพการใช้เชื้อราเขียว Meterhizium anisopliae (Metch) Sorok ในการป้องกันกำจัดปลวกใต้ดิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
84 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับพันธุ์ข้าวปรับปรุงในภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
85 การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดโรคใบขาวอ้อย
86 การศึกษาประชากรและพฤติกรรมของแมลงพาหะนำโรคใบขาวอ้อย Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) and Yamatotettix flavovittatus Matsumura (Homoptera : Cicadellidae)