ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพา วงศ์ไชย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2547
2 แนวการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคมกับผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
3 สถานภาพและบทบาทการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย
4 บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2540
5 แนวการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคมกับผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย
6 แนวการกำหนดนโยบายสวัสดิการสังคมกับผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2534
7 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการไปประกอบอาชีพค้าประเวณีของสตรีไทยในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2533
8 องค์การเอกชนในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพขององค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ในการพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2531
9 องค์การเอกชนในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพขององค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน ในการพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลต่อการไปประกอบอาชีพค้าประเวณีของสตรีไทยในต่างประเทศ