ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ยุพา ปานแก้ว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พนิดา วงษ์แหวน 12
2 เจษฎา วงศ์พรหม 10
3 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 10
4 วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล 9
5 ลดาวัลย์ พวงจิตร 8
6 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 7
7 วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม 6
8 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 5
9 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 5
10 งามผ่อง คงคาทิพย์ 4
11 สุภาพร อิสริโยดม 4
12 ปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์ 3
13 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 3
14 อมรา ทองปาน 2
15 ศิริกาญจน์ เลิศปรัชญานันท์ 2
16 รุ่งอรุณ สุ่มแก้ว 2
17 ปฐมา จาตกานนท์ 2
18 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 2
19 กัลยาณี สามิภักดิ์ 2
20 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 2
21 วราลักษณ์ รักษ์แดง 2
22 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
23 บุญส่ง คงคาทิพย์ 1
24 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
25 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 1
26 ประภัสสร รักถาวร 1
27 ศิริรักษ์ จันทครุ 1
28 ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช 1
29 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
30 รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม 1
31 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
32 จริยา จันทร์ไพแสง 1
33 วารุณี ธนะแพสย์ 1
34 ฤดี ธีระวนิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2549 3
4 2548 8
5 2545 1
6 2544 2
7 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเพือการอนุรักษ์ในถิ่นกำเนิด
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ทำความสะอาดร่างกายและเส้นผม น้ำมันนวด การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ และการวางแนวทางการปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2553
3 การขยายพันธุ์ไม้ศรีทอง (Sapium sebiferum Roxb.) โดยใช้วิธี Micro-cutting
ปี พ.ศ. 2549
4 การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรขมิ้นชัน และย่านพาโหมในการต่อต้านเชื้อไข้หวัดนก (Avian Influenza, H5N1)
5 การพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ไผ่หวานอ่างขาง (Dendrocalamus latiflorus) เพื่อผลิตต้นกล้าในเชิงพาณิชย์
6 การพัฒนาแพทชูลีเพื่อการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุคนธบำบัด โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวม คัดเลือก และการขยายพันธุ์ เพื่อการพัฒนาการผลิตแพทชูลีเพี่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันหอมระเหย
ปี พ.ศ. 2548
7 3. การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า 2548
8 การขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งโดยระบบไฮโดรโพนิค
9 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไม้หวายขาวและเอียสกุลโดยวิธีการฉายรังสีแกมมา
10 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่
11 การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ (Dendrocalamus latiflorus) เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้น กล้า
12 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม
13 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผ่หมาจู๋ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตต้นกล้า
14 โครงการย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์สบู่ดำด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2545
15 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2544
16 การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendra Linn.) แบบครบวงจร
17 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์