ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวณิต สุขภารังษี 36
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 2
4 2550 1
5 2549 2
6 2547 1
7 2545 2
8 2542 2
9 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์สูตรสำเร็จค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเอ็กซ์โปเนนเชียลเมื่อข้อมูลมีตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับทั่วไป
ปี พ.ศ. 2557
2 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง สำหรับตรวจจับกระบวนการที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์เสียที่มีตัวแบบทวินามที่มีศูนย์มาก
3 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง สำหรับตรวจจับกระบวนการที่มีจำนวนผลิตภัณฑ์เสียที่มีตัวแบบทวินามที่มีศูนย์มาก
4 เทคนิคการพยากรณ์ร่วมสำหรับแนวโน้มของการเกิดโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ปี พ.ศ. 2556
5 วิธีการวิเคราะห์ และวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข สำหรับแผนภูมิควบคุมรวมสะสมเมื่อข้อมูลมีตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่งด้วยการแจกแจงแบบเอกซ์โพเนนเชียล
6 การหาสูตรสำเร็จของค่าความยาววิ่งเฉลี่ยสำหรับแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมทางเดียวสำหรับการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล
ปี พ.ศ. 2550
7 ตัวแบบการพยากรณ์การเติบโตของธุรกิจประกันภัยชีวิต
ปี พ.ศ. 2549
8 ตัวแบบการพยากรณ์การเติบโตของธุรกิจประกันภัยชีวิต
9 ตัวแบบการพยากรณ์การเติบโตของธุรกิจประกันภัยชีวิต
ปี พ.ศ. 2547
10 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ในกรณีที่ข้อมูลมีดัชนีฤดูกาล กรณีศึกษา : ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
11 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ในกรณีที่ข้อมูลมีดัชนีฤดูกาล กรณีศึกษา : ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย
12 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ในกรณีที่ข้อมูลดัชนีฤดูกาล กรณีศึกษา : ปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
13 การพยากรณ์สืบค้ายุทธศาสตร์เกษตร : กรณีผักและผลไม้
14 การพยากรณ์สินค้ายุทธศาสตร์เกษตร: กรณีผักและผลไม้