ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 10
2 ทวีศักดิ์ ชื่นพิทยาวุฒิ 4
3 สมบูรณ์ สุขะวณิช 3
4 จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ 3
5 พัชนี เชยจรรยา 3
6 วรวรรณ องค์ครุฑรักษา 3
7 เบญจา หวังพีระวงศ์ 2
8 ภาสกร จิตรใคร่ครวญ 2
9 ปาริชาต สายธนู 2
10 เปมิกา โสดสถิตย์ 2
11 วริฎฐา วงษ์นาม 2
12 เรข์ณพัศ ภาสกรณ์ 2
13 กัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง 2
14 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 2
15 รุ่งนภา พิตรปรีชา 2
16 วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ 1
17 ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา 1
18 อุบลศรี รัตนภพ 1
19 ศิวรรยา กุมาลย์วิสัย 1
20 มุทิตา ถิระพร 1
21 วาสิตา บูรณศิลปิน 1
22 ไชยันต์ ไซยพร 1
23 สรรเสริญ ประเสริฐสุด 1
24 สุลีวัลย์ เมธมโนศักดิ์ 1
25 พิชชา จิรเดชพิทักษ์ 1
26 กมลณัฏฐ์ พลวัน 1
27 ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล 1
28 ขวัญใจ เกียรติศักดิ์สาคร 1
29 สมัยศึก ถนัดสอน 1
30 ณิชกานต์ พรเลิศนครินทร์ 1
31 สมโชค กาญจนโรจน์ 1
32 รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล 1
33 กาญจนา แก้วเทพ 1
34 ชนิดา พลศรี 1
35 นารากร ติยายน 1
36 จินดา คุ้มกิตติชัย 1
37 พีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ 1
38 กิ่งรัก อิงคะวัต 1
39 แพรวดี ณ นคร 1
40 มาริสา ธีรตยาคีนันท์ 1
41 สุทธิดา นาคเจริญ 1
42 เยาวเรศ อุปมายันต์ 1
43 มงคล พูนเพิ่มสุขสมบัติ 1
44 ตรีรัตน์ นิลรัตน์ 1
45 ไพฑูรย์ มากสุข 1
46 ธีรภรณ์ สุวรรณดี 1
47 เนตรชนก บัวนาค 1
48 บุษบา ภู่สกุล 1
49 สมชาย กรุสวนสมบัติ 1
50 จารุวรรณ กันทะนิตย์ 1
51 เนาวรัตน์ สุนทรัช 1
52 สุกัญญา อามีน 1
53 พนม คลี่ฉายา 1
54 ปาริชาต สถาปิตานนท์ 1
55 คมสัน รัตนะสิมากูล 1
56 ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์ 1
57 โสภาค พาณิชพาพิบูล 1
58 ไม่มีข้อมูล 1
59 ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา 1
60 แพรวพรรณ อัคคะประสา 1
61 สุภาพงศ์ ระรวยทรง 1
62 วรทัย ราวินิจ 1
63 ศุภวรรณ พิพิธสมบัติ 1
64 แสงระวี สิงหอำพล 1
65 นลินมาส เหล่าวิวัฒน์ 1
66 ปนัดดา เซ็นเชาวนิช 1
67 บงกช ขุนวิทยา 1
68 สุวคนธ์ เจียรณัย 1
69 สิทธิชัย เทวธีระรัตน์ 1
70 จิตรภัทร์ จึงอยู่สุข, 2518- 1
71 สุชาดา ราษฎร์รักษา 1
72 ณัฐนลิน ชินะกาญจน์ 1
73 ธวัชชัย พานิชยากรณ์ 1
74 ลัดดา ประเสริฐวิริยะกุล 1
75 กันยารัตน์ อุดาการ 1
76 วราภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 1
77 ศิราณี อนุศิลปชาญ 1
78 สุวิมล อังศุสิงห์ 1
79 สุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง 1
80 นภารวี สืบสุข 1
81 วรวัฒน์ จินตกานนท์ 1
82 เลิศพล ภักดีภูมิ 1
83 กรองกาญจน์ ชนะเสรีชัย 1
84 บุหงา ชัยสุวรรณ 1
85 พรกมล รัชนาภรณ์ 1
86 ชนชญาน์ จันทร์ธิวัตรกุล 1
87 รัฐสภา แก่นแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 5
2 2555 4
3 2554 4
4 2553 10
5 2552 3
6 2551 3
7 2550 4
8 2549 4
9 2546 3
10 2545 1
11 2544 2
12 2543 5
13 2542 7
14 2541 7
15 2540 4
16 2539 6
17 2538 2
18 2536 3
19 2535 3
20 2534 2
21 2532 2
22 2531 3
23 2530 1
24 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 แบบจำลององค์ประกอบเชิงอารมณ์ของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
2 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภทแฟชั่นรวดเร็ว
3 การสื่อสารของผู้มีอิทธิพลด้านความงามทางสื่อออนไลน์ และการเปิดรับข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภค
4 การวิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ต กับการแสวงหาข้อมูล ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวต่างประเทศของผู้บริโภค
5 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ปี พ.ศ. 2555
6 การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้า ของสมาชิกเฟซบุ๊กแฟนเพจธุรกิจสินค้าในประเทศไทย
7 รูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการในประเทศไทย
8 กลยุทธ์และประสิทธิผลของแบรนด์แอพพลิเคชั่นในธุรกิจบริการ
9 ปัจจัยที่ส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิก ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์คูปองลดราคาสินค้าและบริการในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 การดำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 แนวทางการพัฒนารูปแบบสื่อใหม่สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นในกลุ่มเจเนอเรชันวาย
12 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร
13 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และการเปิดรับสื่อของชายรักชายในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
14 ตัวชี้วัดภาพลักษณ์องค์กร
15 กลยุทธ์และประสิทธิผลการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ขององค์กรผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
16 บทบาท หน้าที่และกลยุทธ์การสื่อสารของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
17 เทคโนโลยีของสื่อใหม่และการนำเสนอตัวตนต่อสังคมกับพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
18 ลักษณะการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีหลอมรวมสื่อ
19 ตัวชี้วัดภาพลักษณ์องค์กร
20 ลักษณะการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีหลอมรวมสื่อ
21 เทคโนโลยีของสื่อใหม่และการนำเสนอตัวตนต่อสังคมกับพฤติกรรมการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
22 บทบาท หน้าที่และกลยุทธ์การสื่อสารของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
23 กลยุทธ์และประสิทธิผลการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ขององค์กรผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2552
24 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารผู้หญิงต่างประเทศฉบับภาษาไทย
25 การใช้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าขององค์กรธุรกิจไทย
26 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ ในนิตยสารผู้หญิงต่างประเทศฉบับภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2551
27 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการโฆษณา และบทความเชิงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
28 การศึกษากระบวนการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ในองค์กรธุรกิจข้ามชาติ : รายงานผลการวิจัย
29 การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างการโฆษณา และบทความเชิงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์
ปี พ.ศ. 2550
30 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 100
31 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 121
32 คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์และปัจจัยในการเลือกรับเข้าทำงานขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
33 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวันของไทย
ปี พ.ศ. 2549
34 กระบวนการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
35 รูปแบบการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
36 ประสิทธิผลของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อนิสิตนักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร
37 การทดสอบทฤษฎีวงเกลียวแห่งความเงียบในการก่อตัวของสาธารณมติในบริบทการเมืองและวัฒนธรรมไทย
ปี พ.ศ. 2546
38 ประสิทธิผลจากการอ้างอิงตนเองในงานโฆษณาที่มีต่อการตอบสนองต่อโฆษณาของผู้บริโภค
39 ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจบริการ
40 การสร้างมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
41 การกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
42 ระดับของการกล่าวอ้าง และประสิทธิผลของการโฆษณา
43 ประสิทธิผลของงานโฆษณาสิ่งพิมพ์ ที่สื่อความหมายด้วยภาพโดยปราศจากข้อความ
ปี พ.ศ. 2543
44 การเปิดรับสารและทัศนคติของกลุ่มคนวัยทำงาน ต่อการโฆษณาเพื่อสิ่งแวดล้อมทางโทรทัศน์
45 การมีส่วนร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซื้อ ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อสินค้าความเกี่ยวพันสูงและสินค้าความเกี่ยวพันต่ำ ที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม
46 การเปิดรับสื่อ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้หญิงที่มีต่อการประกวดสำหรับผู้หญิงในฐานะกิจกรรมสื่อสารการตลาด
47 กลยุทธ์การบริหารตราสินค้า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค ในการเลือกใช้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ทในประเทศไทย
48 การรับรู้ และ ทัศนคติของกลุ่มรักต่างเพศและกลุ่มรักร่วมเพศที่มีต่อโฆษณารักร่วมเพศในสื่อสิ่งพิมพ์และพฤติกรรมรักร่วมเพศสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2542
49 การใช้การจูงใจด้านความรู้สึกผิดในโฆษณาส่งเสริมสังคมทางโทรทัศน์
50 รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
51 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และ พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
52 การใช้กระบวนการ เอ ไอ ซี ในการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
53 ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาดระหว่างองค์กร และพฤติกรรมการซื้อสินค้าสำหรับทำความสะอาด ของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับมาตรฐาน
54 รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของกลุ่มชายรักชาย (เกย์) ในเขตกรุงเทพมหานคร
55 การใช้กระบวนการ เอ ไอ ซี ในการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมของตัวแทนจากกลุ่มอาชีพ ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)
ปี พ.ศ. 2541
56 การเปิดรับข่าวสารโครงการรณรงค์ให้นิยมไทย ความตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
57 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกิจการสถานีโทรทัศน์
58 ความต้องการแสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษ ความคาดหวังประโยชน์และความพึงพอใจจากรายการ ที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
59 รูปแบบการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
60 ภาพลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับผลกระทบ จากแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน 14 สิงหาคม 2541
61 การเปิดรับโฆษณา ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง
62 การสนับสนุนเชิงธุรกิจในการแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ปี พ.ศ. 2540
63 การเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและการยอมรับโรงไฟฟ้าบ่อนอก
64 การเปิดรับข่าวสารเรื่องวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ของชาวกรุงเทพมหานคร
65 การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลในการนำบริษัท การบินไทย จำกัด เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
66 กลยุทธ์การโฆษณาของโครงการที่อยู่อาศัย ในสภาวะเศรษฐกิจปกติและในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ปี พ.ศ. 2539
67 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับฟัง ความคาดหวังและความพึงพอใจ ของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต่อสถานีวิทยุจุฬา
68 พฤติกรรมการรับสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ภายในและความพึงพอใจในการสื่อสาร ของพนักงานฝ่ายสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)
69 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายสารสนเทศ ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลิเน็ต) ของนิสิต และบุคลากรภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70 การศึกษา ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
71 การใช้สื่อเพื่อการตลาดของบริษัทรถยนต์ในประเทศไทย
72 การตรวจพิจารณาโฆษณายาทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ปี พ.ศ. 2538
73 นโยบายและการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ประเทศ ของกระทรวงการต่างประเทศ
74 การเปิดรับสาร ความรู้ และทัศนคติต่อการทำแท้ง ของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวะศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
75 การเปิดรับชมละครโทรทัศน์กับการรับรู้ถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
76 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน ในหมู่บ้านป่าไม้ : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
77 การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
ปี พ.ศ. 2535
78 การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสาร ความรู้และทัศนคติต่อการเสนอข่าวต่างประเทศทางสื่อมวลชน ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
79 การศึกษา ความคิดเห็น พฤติกรรมการใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจต่อระบบสื่อสารทางโทรสาร ของหน่วยงานธุรกิจ
80 บทบาทของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่มีต่อการกำหนดวาระในวารสารการประชาสัมพันธ์ ภายใน
ปี พ.ศ. 2534
81 การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย
82 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารกับทัศนคติต่อการพึ่งตนเอง ของชาวไทยมุสลิม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2532
83 ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว และทัศนคติที่มีต่อเรื่องรักร่วมเพศของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
84 พฤติกรรมการเปิดรับสาร กับความร่วมมือของประชาชน ในการปลูกต้นไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2531
85 การใช้สื่อและการรับรู้ในสาระประโยชน์ของข่าวสารภายหลังการรู้หนังสือของผู้รู้หนังสือใหม่
86 ประสิทธิผลของการเผยแพร่ความรู้เรื่องความปลอดภัยจราจร แก่นักเรียนชั้นประถมในเขตกรุงเทพมหานคร
87 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อมวลชนกับทัศนคติต่อเรื่องรักร่วม เพศ ของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
88 ความคาดหวัง และความพึงพอใจของเยาวชน ที่มีต่อการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์