ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บันทัน ดอกไธสง 2
2 ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร 2
3 อำพล ห่อนาค 2
4 สุรเดช ถาวรพิทักษ์ 2
5 วิศาล บุปผเวส 2
6 นิพันธ์ จิตะสมบัติ 2
7 อาชอำพล ขัมพานนท์ 2
8 สุวรรณ บัวทวน 2
9 วีรพัฒน์ เศษสมบูรณ์ 2
10 รังสรรค์ เนียมสนิท 2
11 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 2
12 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2
13 วิยุทธ จำรัสพันธุ์ 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
15 สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ 2
16 สุพรรณี ไชยอำพร 2
17 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2
18 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
19 เลขา วัลไพจิตร 2
20 กรรณิการ์ สุขเกษม 2
21 บุศรินทร์ หนุนภักดี 1
22 ชัยอนันต์ สมุทวณิช 1
23 สุรพงษ์ มาศะวิสุทธิ์ 1
24 มัณฑนา มาศมาลัย 1
25 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 ดารณี ถนอม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2534 2
2 2533 1
3 2520 1
4 543 2