ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธวัฒน์ ภัทราภานุภัทร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรรณิการ์ สุขเกษม 2
2 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2
3 ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 2
4 ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์ 2
5 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
6 เลขา วัลไพจิตร 2
7 สุรเดช ถาวรพิทักษ์ 2
8 รังสรรค์ เนียมสนิท 2
9 วิยุทธ จำรัสพันธุ์ 2
10 สุพรรณี ไชยอำพร 2
11 สุรินทร์ จิตราสวัสดิ์ 2
12 วิศาล บุปผเวส 2
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
14 ธรรมนูญ พงษ์ศรีกูร 2
15 นิพันธ์ จิตะสมบัติ 2
16 บันทัน ดอกไธสง 2
17 วีรพัฒน์ เศษสมบูรณ์ 2
18 อาชอำพล ขัมพานนท์ 2
19 อำพล ห่อนาค 2
20 สุวรรณ บัวทวน 2
21 บุศรินทร์ หนุนภักดี 1
22 ชัยอนันต์ สมุทวณิช 1
23 สุรพงษ์ มาศะวิสุทธิ์ 1
24 มัณฑนา มาศมาลัย 1
25 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 ดารณี ถนอม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2534 2
2 2533 2
3 2531 1
4 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 บทบาทสื่อมวลชนและสื่อบุคคลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของสตรีศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 ความพึงพอใจของประชาชนในการติดต่อสื่อสารกับพนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2533
3 การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2531 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารรัฐสภาของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2531
5 การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2531 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2520
6 รัฐสภาไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบภูมิหลังของสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติพุทธศักราช 2516 กับสภาปฎิรูปการปกครองแผ่นดินพุทธศักราช 2519