ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2549 2
7 2544 3
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
2 กระบวนการถอดถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีโดยวุฒิสภาภายใต้บริบทของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ปี พ.ศ. 2553
3 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
4 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
ปี พ.ศ. 2551
5 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาไทยในรอบ 30 ปี (พ.ศ.2515-2545)
7 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2544
8 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
9 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
10 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย