ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธพงษ์ อุดแน่น
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- Yuthaphong Udnan
- Yuthapong Udnan
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 2
6 2551 4
7 2549 4
8 2548 1
9 2546 1
10 2538 2
11 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พัฒนาวิธีการการผลิตถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขาม สำหรับใช้เป็นวัสดุเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยน้ำว้าในหลอดทดลอง
2 การออกแบบและสร้างเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอย่างง่ายและเซลล์ไฟฟ้าแบบย่อส่วนสำหรับนำมาใช้ในการหาปริมาณสารโดยวิธีคอนดักโทเมตริกไทเทรชันแบบกึ่งอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาและออกแบบขั้วไฟฟ้าชี้บอกและขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบไมโครสเกลสำหรับนำมาใช้เป็นเซนเชอร์ในระบบของการหาปริมาณสารโดยวิธีโพเทนชิโมตริกไทเทรชันแบบกึ่งอัตโนมัติและย่อส่วน
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาชนิดของปูนที่มีผลต่อปริมาณแคลเซียมในลอดช่องเพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งอาหารเสริมแคลเซียม
5 การศึกษาชนิดของปูนที่มีผลต่อปริมาณแคลเซียมในลอดช่องเพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งอาหารเสริมแคลเซียม
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ ด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
7 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบซิลเวอร์-ซิลเวอร์สำหรับนำมาใช้ในเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 ตามหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอ้างอิงแบบซิลเวอร์-ซิลเวอร์สำหรับนำมาใช้ในเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้าในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 ตามหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติ ด้วยวิธีวัดค่าความเข้มของการกระเจิงแสง
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาชุดเครื่องมือสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาอิเล็กโทรไลซิส เพื่อนำไปใช้ในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ 2 ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
11 การพัฒนาวิธีการหาปริมาณเอทานอลในแอลกอฮอล์สำหรับการผลิตแก๊สโซฮอร์และสุรากลั่นโดยวิธีสเปคโตรโฟโตเมตรี
ปี พ.ศ. 2551
12 ศึกษาสูตรที่เหมาะสมสำหรับการปรุงแต่งไวน์กระชายดำ
13 การศึกษาความผิดพลาดของการวิเคราะห์แบบเติมสารมาตรฐานโดยเทคนิคอะตอมมิคแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
14 การพัฒนาปฏิบัติการแบบไมโครสเกลสำหรับเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า
15 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยอาศัยการรบกวนสมดุลเคมีของปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนบางชนิดร่วมกับเทคนิคคัลเลอริเมตรี
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาปฏิบัติการแบบไมโครสเกลาสำหรับเคมีวิเคราะห์
17 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดแบบสเปคโตรมิเตอร์อย่างง่าย และราคาถูกสำหรับระบบโฟลอินเจอชันอะนาลิซิส
18 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis
19 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่ โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis
ปี พ.ศ. 2548
20 การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis
ปี พ.ศ. 2546
21 Development of flow injection analysis and related techniques for the determination of Fe(II) Fe(III) and phosphate / Yuthapong Udnan
ปี พ.ศ. 2538
22 การศึกษาคอมเพล็กซิ่งลิแกนด์บางตัว เพื่อนำมาใช้ในการหา ปริมาณตะกั่ว โดยวิธีแอโนดิกสตริปปิ้งโวลแทมเมตรี
23 Study of some complexing ligands for lead determination by anodic stripping voltammetry = การศึกษาคอมเพล็กซิ่งลิแกนด์บางตัว เพื่อนำมาใช้ในการหาปริมาณตะกั่ว โดยวิธีแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี / Yuthaphong Udnan