ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Yutthaphong Kheereemangkla
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรพันธ์ เพชราภา 7
2 สมนิมิตร พุกงาม 6
3 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 5
4 ปิยวัฒน์ ดิลกสัมพันธ์ 4
5 กาญจน์เขจร ชูชีพ 4
6 ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ 4
7 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 4
8 ดอกรัก มารอด 4
9 ธันวา จิตต์สงวน 3
10 วิชา นิยม 3
11 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
12 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 2
13 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 2
14 สารัฐ รัตนะ 2
15 วันชัย อรุณประภารัตน์ 2
16 กิตติชัย รัตนะ 2
17 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 2
18 ประทีป ด้วงแค 2
19 หรรษา วัฒนานุกิจ 2
20 ประสงค์ สงวนธรรม 2
21 ดรรชนี เอมพันธุ์ 2
22 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 2
23 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 2
24 วิจักขณ์ ฉิมโฉม 2
25 นายพงศ์ชนิศ ชูวิรัช 1
26 นายเทอพงศ์ ศรีสุขพันธุ์ 1
27 เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช 1
28 เรณุกา กลับสุข 1
29 วินัย อาจคงหาญ 1
30 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 1
31 สราวุธ สังข์แก้ว 1
32 พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ 1
33 สุภาพร สุภาพร 1
34 มยุรี นาสา 1
35 สุภาพ สุภาพ 1
36 จารุพันธุ์ หนูสมตน 1
37 อำพน จรัสจรุงเกียรติ 1
38 ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
39 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
40 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
41 วรดี จงอัศญากุล 1
42 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
43 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
44 ศุภลักษณ์ ศุภลักษณ์ 1
45 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
46 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
47 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
48 สุขุมาล กิติสิน 1
49 สุระ พัฒนเกียรติ 1
50 สาระ บำรุงศรี 1
51 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
52 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
53 ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2547 3
8 2542 2
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
ปี พ.ศ. 2554
2 การจัดทำแผนแม่บทเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพังทลายชายฝั่งทะเลและจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และตะรุเตา
ปี พ.ศ. 2550
5 บทบาทของหญ้าแฝกต่อลักษณะทางอุตุ-อุทกวิทยาลุ่มน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
6 การประมาณค่าและการจัดทำแผนที่ความชื้นของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตะวันตก โดยใช้เทคนิคการ สำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547
7 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า 230 เควี สระบุรี-นครราชสีมา
8 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ระนอง จังหวัดระนอง
9 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 เควี ระนอง-หลังสวน จังหวัดชุมพรและระนอง
ปี พ.ศ. 2542
10 ความผันแปรของความชื้นดินภายใต้สวนสักอายุต่าง ๆ บริเวณสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
11 ความผันแปรของความชื้นดินภายใต้สวนสักอายุต่างๆ บริเวณสวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี