ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 11
2 กำพล ประทีปชัยกูร 8
3 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 8
4 จอมภพ แววศักดิ์ 5
5 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 5
6 จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล 4
7 ภราดร ภักดีวานิช 4
8 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
9 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 3
10 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 3
11 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 3
12 วัสสา คงนคร 3
13 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 3
14 วีรยา คุ้มเมือง 3
15 ดวงพร คันธโชติ 3
16 พิกุล วณิชาภิชาติ 3
17 สมบูรณ์ วรวุฒิคุณชัย 3
18 วีระ ไทยสยาม 3
19 เชาวรัตน์ พรหมแพทย์ 2
20 อภิชาติ หนูทอง 2
21 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
22 โครงการวิจัย NRU 2
23 นิรันดร มาแทน 2
24 ชูลีรัตน์ คงเรือง 2
25 ชยุตม์ นันทดุสิต 2
26 ณรงค์ สุวรรณมณี 2
27 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 2
28 ชยุต นันทดุสิต 2
29 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
30 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
31 รัตนา สดุดี 1
32 Chayut Nuntadusit 1
33 Yutthana Tirawanichakul 1
34 Paradorn Pakdeevanich 1
35 งบประมาณแผ่นดิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 2
3 2560 1
4 2553 4
5 2551 2
6 2550 3
7 2549 3
8 2548 2
9 2547 2
10 2530 1
11 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บรักษา
2 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบเบดนิ่งด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับก๊าซ LPG ขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2561
3 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
4 การปรับปรุงผิวเมมเบรนเซลลูโลสไตรอะซิเตรทด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับการกรองโปรตีนในกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
ปี พ.ศ. 2560
5 การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
7 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกุ้งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
8 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
9 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 10 kWp
ปี พ.ศ. 2551
10 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่ง ด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
11 การศึกษาแนวทางการกำจัดก๊าซพิษจากน้ำเสียน้ำยางข้นด้วยเทคนิคพลาสมาเคมี
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลตากแห้งคุณภาพสูงของชุมชนภาคใต้ตอนล่างด้วยพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
13 การพัฒนาโรงอบอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ไฟฟ้าสำหรับชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
14 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้นด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตแรงสูง
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนากระบวนการเตรียมอาหารทะเลวัตถุดิบสำหรับการอบแห้งแบบผสมผสานความร้อนร่วม
16 เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
17 เทคนิคการวัดอุณหภูมิ โดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
ปี พ.ศ. 2548
18 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
19 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
ปี พ.ศ. 2547
20 การพัฒนาเมมเบรนรูพรุนสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์พลาสมาสสชาชาร์ตไฟฟ้า
21 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่ง เอส ที อาร์ 20
ปี พ.ศ. 2530
22 การศึกษาความเหมาะสมเทคนิคการใช้งาน และเศรษฐศาสตร์ของเรือนอบแห้งและเก็บรักษาข้าวเปลือกด้วยแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งยางเอส ที อาร์ และ ยางสกิมเพื่อผลิตยางแท่งคุณภาพ