ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 9
2 กำพล ประทีปชัยกูร 8
3 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 8
4 จอมภพ แววศักดิ์ 5
5 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
6 ภราดร ภักดีวานิช 4
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
8 ดวงพร คันธโชติ 3
9 พิกุล วณิชาภิชาติ 3
10 สมบูรณ์ วรวุฒิคุณชัย 3
11 วีระ ไทยสยาม 3
12 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 2
13 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 2
14 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
15 ชยุตม์ นันทดุสิต 2
16 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 2
17 ณรงค์ สุวรรณมณี 2
18 วัสสา คงนคร 2
19 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
20 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
21 นิรันดร มาแทน 2
22 ชูลีรัตน์ คงเรือง 2
23 จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล 2
24 เชาวรัตน์ พรหมแพทย์ 2
25 ชยุต นันทดุสิต 2
26 อภิชาติ หนูทอง 2
27 วีรยา คุ้มเมือง 2
28 โครงการวิจัย NRU 2
29 Yutthana Tirawanichakul 1
30 Paradorn Pakdeevanich 1
31 Chayut Nuntadusit 1
32 รัตนา สดุดี 1
33 งบประมาณแผ่นดิน 1
34 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
35 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2560 1
4 2556 1
5 2553 7
6 2552 3
7 2551 5
8 2550 4
9 2549 5
10 2548 2
11 2547 2
12 2542 1
13 2540 1
14 2539 1
15 2537 1
16 2530 1
17 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
3 การปรับปรุงผิวเมมเบรนเซลลูโลสไตรอะซิเตรทด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับการกรองโปรตีนในกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
ปี พ.ศ. 2560
4 การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
7 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกุ้งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
8 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
9 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
10 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
11 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
12 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 10 kWp
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาระบบอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์ระดับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟาเรด
15 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้น ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตย์แรงสูง
ปี พ.ศ. 2551
16 การผลิตเยื่อกรองเซลลูโลสระดับไมโครโดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ในกระบวนการเตรียมน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มชุมชน
17 การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมตามแนวชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย
18 เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
19 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่ง ด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
20 การศึกษาแนวทางการกำจัดก๊าซพิษจากน้ำเสียน้ำยางข้นด้วยเทคนิคพลาสมาเคมี
ปี พ.ศ. 2550
21 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลตากแห้งคุณภาพสูงของชุมชนภาคใต้ตอนล่างด้วยพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
22 การพัฒนาโรงอบอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ไฟฟ้าสำหรับชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
23 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
24 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้นด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตแรงสูง
ปี พ.ศ. 2549
25 การพัฒนากระบวนการเตรียมอาหารทะเลวัตถุดิบสำหรับการอบแห้งแบบผสมผสานความร้อนร่วม
26 เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
27 เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
28 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้น ด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตย์แรงสูง
29 เทคนิคการวัดอุณหภูมิ โดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
ปี พ.ศ. 2548
30 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
31 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
ปี พ.ศ. 2547
32 การพัฒนาเมมเบรนรูพรุนสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์พลาสมาสสชาชาร์ตไฟฟ้า
33 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่ง เอส ที อาร์ 20
ปี พ.ศ. 2542
34 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบไดอิเล็กตริก สำหรับผลิตก๊าซโอโซน
ปี พ.ศ. 2540
35 การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบไดอิเล็กตริก สำหรับผลิตก๊าซโอโซน
ปี พ.ศ. 2539
36 อุปกรณ์ศึกษาอัตราการอบแห้งเมล็ดพืชชั้นบาง
ปี พ.ศ. 2537
37 อุปกรณ์ศึกษาอัตราการอบแห้งเมล็ดพืชชั้นบาง
ปี พ.ศ. 2530
38 การศึกษาความเหมาะสมเทคนิคการใช้งาน และเศรษฐศาสตร์ของเรือนอบแห้งและเก็บรักษาข้าวเปลือกด้วยแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
39 การพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งยางเอส ที อาร์ และ ยางสกิมเพื่อผลิตยางแท่งคุณภาพ
40 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟาเรด
41 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์