ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา กุลวิทิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธนา กุลวิทิต,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 โคทม อารียา 3
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 วสุโรจน์ ศรีอุดมพร 2
5 บรรยง โตประเสริฐพงศ์ 1
6 เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล 1
7 ธีรภัทธ์ โชติชานนท์ 1
8 ยุทธนา กุลวิทิต 1
9 ต่อศักดิ์ พ่วงมหา 1
10 อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ 1
11 กิจจา ลักษณ์อำนวยพร 1
12 อนันต์ ศุภราวงศ์ 1
13 ธีระ ราศรีจันทร์ 1
14 ประสิทธิ์ คงรักเกียรติยศ 1
15 สุริยา ธงชัย 1
16 อมร ตันวรรณรักษ์ 1
17 นฤคม สกุลวิไลกิจเจริญ 1
18 ปัทมะ ฉลภิญโญ 1
19 คณิต ชัยวัฒนา 1
20 จิโรจน์ พรวัฒนา 1
21 ไพศาล บุญเจียม 1
22 ไพบูลย์ สุขเถื่อน, 2517- 1
23 โศภน อุดมรัตนานนท์, 2521- 1
24 วชิระ บูรณสิทธิเวช 1
25 สุรินทร์ สังข์ทอง 1
26 ปิยาภรณ์ ชูพงศ์ 1
27 นพชณรรจน์ โลหรัตน์ 1
28 ปราโมช ดอกไม้ 1
29 จิตติยา ธนะสินธราทิพย์ 1
30 ยุทธชัย ศิลปวิจารณ์ 1
31 ธันวา ตันสถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 1
4 2550 1
5 2549 2
6 2547 6
7 2546 3
8 2545 1
9 2544 2
10 2543 4
11 2541 1
12 2540 3
13 2538 2
14 2537 4
15 2536 1
16 2535 2
17 2534 1
18 2530 1
19 2529 1
20 2527 1
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 วงจรขับนำเกตแบบเรโซแนนซ์ที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุแฝง
2 การจำลองการแตกหักของส่วนหัวและส่วนปลายของกระดูกต้นขาและกระดูกต้นแขนที่เกิดจากอุบัติเหตุ
3 อินเวอร์เตอร์แหล่งกระแสความถี่ 10 เมกกะเฮิรตซ์สำหรับเครื่อง จี้ตัดไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
4 อินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งกระแสที่ใช้สวิตช์แรงดันศูนย์ครึ่งคลื่นที่ไม่มีช่วงเวลาเหลื่อมของสัญญาณขับนำ
5 อินเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แหล่งกระแสที่ใช้สวิตช์แรงดันศูนย์ครึ่งคลื่นที่ไม่มีช่วงเวลาเหลื่อมของสัญญาณขับนำ
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาการตรวจในห้องปฏิบัติการโดยใช้อุปกรณ์ที่ให้ผู้ป่วยกดปุ่มเป็นระยะ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดเพื่อใช้ในการบอกเวลาที่เริ่มหลับและภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับ
ปี พ.ศ. 2550
7 การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2549
8 การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงที่เป็นแหล่งกำลังของเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า
9 การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัด
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง
11 การศึกษาผลของการออกแบบที่แตกต่างกันต่อความเค้นของอุปกรณ์ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
12 การหาแบบจำลองของวงจรขับนำที่ใช้หม้อแปลงไม่อิ่มตัว ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำเนิดสัญญาณขับนำด้วยตัวเอง
13 การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูล
14 การหาแบบจำลองวงจรทบระดับ ที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูล
15 การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง
ปี พ.ศ. 2546
16 การศึกษาวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดัน
17 โครงการ การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
18 การวิเคราะห์วงจรแปลงผันที่ใช้หน่วยเรียงกระแสโดยมีการตรึงแรงดันของตัวเก็บประจุ
ปี พ.ศ. 2545
19 การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2544
20 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่
21 การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ
ปี พ.ศ. 2543
22 การออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
23 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้
24 การลดความเค้นของอุปกรณ์ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
25 การศึกษาเปรียบเทียบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงจรปรับปรุงตัวประกอบกำลังด้านเข้าแบบไวงาน
ปี พ.ศ. 2541
26 วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ฮาร์มอนิกต่ำที่ไม่ต้องใช้วงจรไดโอดเรียงกระแสด้านเข้า
ปี พ.ศ. 2540
27 ไฟฟ้าสว่างแบบต่อเนื่อง
28 รายงานการวิจัยและพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดหรี่แสงได้
29 เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ
ปี พ.ศ. 2538
30 เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำขนาด 12 กิโลโวลต์แอมแปร์ ที่ใช้เอสซีอาร์
31 เครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสตรงแบบวิธีสวิตช์
ปี พ.ศ. 2537
32 ไฟแสงสว่างแบบต่อเนื่อง : รายงาน
33 ไฟฟ้าสว่างแบบต่อเนื่อง
34 การวิจัยและพัฒนาบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดหรี่แสงได้
35 แหล่งจ่ายกำลังแบบสวิตชิงของเครื่องตัดโลหะแบบพลาสมา
ปี พ.ศ. 2536
36 เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำความถี่สูง ขนาด 10 กิโลวัตต์
ปี พ.ศ. 2535
37 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : รายงานการศึกษา
38 การขนานวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงเพื่อเพิ่มกำลัง
ปี พ.ศ. 2534
39 การพัฒนาวงจรขยายเซอร์โวกระแสตรงขนาด 2 กิโลวัตต์
ปี พ.ศ. 2530
40 โครงการวิจัยการวิเคราะห์สเตทระหว่างผิวของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ
ปี พ.ศ. 2529
41 เครื่องจ่ายไฟตรง 0-500 V, 10 A : รายงาน
ปี พ.ศ. 2527
42 ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับแผงเซลแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
43 เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ