ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา, สมิตะสิริ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธนา สมิตะสิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สนั่น สุภาสัย 6
2 ฉมาภรณ์ นิวาศะบุตร 4
3 วรรณ์ธนา ขนันไทย 4
4 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 2
5 ศุภชัย โชติพันธุ์วิทยากุล 2
6 อานุภาพ วรรณคนาพล 2
7 จรรยา แสงอรุณ 2
8 จงกล พรมยะ 2
9 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 2
10 บุญศรี เขียมั่ง 2
11 เสริมศักดิ์ หงส์นาค 2
12 บุญเกตุ ฟองแก้ว 2
13 บุญเสริม ชีวะอิสระกุล 2
14 กรแก้ว เสือสะอาด 2
15 วุฒิ, ด่านกิตติกุล 1
16 บรรพต, ชื่นสว่าง 1
17 Eckart, Robert Shulz 1
18 วีณา, รักษาทรัพย์ 1
19 วิศิษฎ์พร, วัฒนวาทิน 1
20 ประมวล วีรุตมเสน 1
21 จันทนา, พรหมศิริ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 บุศราภรณ์, หมั่นคำ 1
25 เพ็ญพรรณ, ปิยารมณ์ 1
26 ยุวดี, มานะเกษม 1
27 อำนาจ, อภิชาติวัลลภ 1
28 ศุภชัย, โชติพันธุ์วิทยากุล 1
29 สุภกร พงศบางโพธิ์ 1
30 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 1
31 สราวุฒิ, สุจิตจร 1
32 ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข 1
33 กนก, ผลารักษ์ 1
34 ไทย, ทิพย์สุวรรณกุล 1
35 อรชุน, ไชยเสนะ 1
36 อัญชลี, วงศ์หล้า 1
37 เรืองเดช, วงศ์หล้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2543 1
2 2542 1
3 2540 3
4 2538 1
5 2535 3
6 2518 1
7 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 การสำรวจและขยายพันธุ์กวาวเครือขาวเพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2542
2 ผลของใบกวาวเครือขาวต่อเต้านม ต่อมน้ำนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของลูกกระต่าย
ปี พ.ศ. 2540
3 โครงการการนำรูปแบบการเรียนรู้ด้านโครงงานวิทยาศาสตร์ไปสร้างเครือข่ายครูที่ปรึกษาและครูวิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่วนที่ 1 : ส่วนพัฒนาครู
4 ผลของกาวาวเครือขาวต่อหัวนมและอวัยวะสืบพันธุ์ของสุกรเพศเมีย
5 ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางรายวิชาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. 2538
6 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของสมุนไพรกวาวเครือขาวที่เหมาะสมสำหรับใช้คุมกำเนิดนกพิราบ
ปี พ.ศ. 2535
7 โครงการวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่3
8 การวิจัยและพัฒนากวาวเครือขาว ระยะที่ 4
9 การวิจัยและพัฒนา สมุนไพรกระตุ้นกำหนัด
ปี พ.ศ. 2518
10 บทบาทของโปรสแตกแกลนดินต่อการคลอดในหนู