ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา เหลาเคน 6
2 ปรีชา แสงโสดา 6
3 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
4 เสาวรี บำรุง 6
5 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
6 สันติ พรหมคำ 3
7 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
8 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
9 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
10 ณิชา โป้ทอง 3
11 สุชาติ คำอ่อน 3
12 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
13 สายชล แสงแก้ว 3
14 ฉลอง เกิดศรี 3
15 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
16 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
17 วินัย ศรวัต 3
18 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
19 รัศมี สิมมา 3
20 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
21 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
22 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
23 ประนอม ใจอ้าย 3
24 อิสระ พุทธสิมมา 3
25 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
26 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
27 รจนา ไวยเจริญ 3
28 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
29 สุภาวดี สมภาค 3
30 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
31 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
32 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
33 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
34 ประพิศ วองเทียม 3
35 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
36 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
37 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
38 เอมอร เพชรทอง 3
39 สมพงษ์ ทองช่วย 3
40 วัลลีย์ อมรพล 3
41 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
42 จงรักษ์ จารุเนตร 3
43 กิติพร เจริญสุข 3
44 จารุวรรณ บางแวก 3
45 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
46 พวงผกา อ่างมณี 3
47 แฉล้ม มาศวรรณา 3
48 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
49 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
50 อานนท์ มลิพันธ์ 3
51 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
52 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
53 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
54 ปรัชญา เอกฐิน 3
55 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
56 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
57 สาคร โรจนัย 3
58 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
59 เมธาพร พุฒขำว 3
60 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
61 โอภำษ บุญเส็ง 3
62 กุลชาติ นำคจันทึก 3
63 จำนง ชัญถาวร 3
64 สุมนำ งามผ่องใส 3
65 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
66 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
67 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
68 บุญญาภา ศรีหาตา 3
69 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
70 สุภาพร สุขโต 3
71 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
72 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
73 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
74 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
75 มณี หาชานนท์ 3
76 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
77 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
78 ศักดา พุทธพาธ 3
79 มัตติกา ทองรส 3
80 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
81 ศศิธร ประพรม 3
82 ปิยะรัตน์ จังพล 3
83 ชมัยพร บัวมาศ 3
84 อิทธิพล บรรณาการ 3
85 โอภาษ บุญเส็ง 3
86 เมธาพร พุฒขาว 3
87 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
88 สุนัดดา เชาวลิต 3
89 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
90 วลัยพร ศะศิประภา 3
91 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
92 มานิตา คงชื่นสิน 3
93 ลักขณา บำรุงศรี 3
94 จรรยา มณีโชติ 3
95 อัมพร วิโนทัย 3
96 สุเทพ สหายา 3
97 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
98 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
99 เบญจมาศ คำสืบ 3
100 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
101 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2546 1
3 543 4