ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยืน ภู่วรวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 16
2 วิวรรชน์ อิ่มอารมณ์ 12
3 อนุพนธ์ เซนสาส์น 10
4 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 8
5 ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ 6
6 สมนึก คีรีโต 4
7 เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข 4
8 ศศิธร พูนเพิ่มสิริ 3
9 วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ 2
10 ศิริพร แตงเที่ยง 2
11 กมลา นาคะศิริ 2
12 จเร เลิศสุดวิชัย 2
13 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 2
14 วรรณา เทียนมี 2
15 วิภากร วงศ์ไทย 2
16 มันทนา ไปเร็ว 2
17 สมใจ บรรเทากุล 2
18 ทัศนาลัย บูรพาชีพ 2
19 อัศนีย์ ก่อตระกูล 2
20 นงนุช อังยุรีกุล 1
21 สุมาลี สันติพลวุฒิ 1
22 สมหมาย อุดมวิทิต 1
23 เทียนชัย ประดิสถายน 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 จารึก สิงหปรีชา 1
26 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
27 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
28 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
29 อโนมา สุวรรณาภิชาติ 1
30 พิชญ์ วิมุกตะลพ 1
31 ธีรศักดิ์ รอดชูแสง 1
32 กรองแก้ว อามาตย์เสนา 1
33 สุภาพร สอนวงษ์ 1
34 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
35 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 1
36 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2545 1
3 2543 2
4 2540 1
5 2519 1
6 543 30