ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 15
2 องอาจ หาญชาญเลิศ 13
3 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 8
4 รักเกียรติ ชอบเกื้อ 8
5 จำลอง เจียมจำนรรจา 4
6 ธนพร ขจรผล 3
7 หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์ 3
8 ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม 2
9 กฤษณา กฤษณพุกต์ 2
10 รวี เสรฐภักดี 2
11 นายกฤษฎา จาตุรัส 2
12 เกษม พิลึก 2
13 นายคเชนทร์ ม้าทอง 2
14 ศศิธร ตรงจิตภักดี 2
15 เลื่อน บุญแนบ 2
16 สมศักดิ์ เหล่าเจริญสุข 2
17 เรวัต เลิศฤทัยโยธิน 2
18 เรืองศักดิ์ กมขุนทด 2
19 ปิยะวุฒิ พูลสงวน 2
20 อุดม พูลเกษ 2
21 กรึก นฤทุม 2
22 จุลภาค คุ้นวงศ์ 2
23 พินิจ กรินท์ธัญญกิจ 2
24 กวิศร์ วานิชกุล 2
25 นางอัจฉรา บุญโรจน์ 1
26 คุณวสันต์ รัตนะ 1
27 ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ 1
28 นายวสันต์ รัตนะ 1
29 บดินทร สอนสุภาพ 1
30 ภาณี ทองพำนัก 1
31 บุญนาก หมื่นอาจอาสา 1
32 วิภาดา กันทยศ 1
33 จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ 1
34 Dharma Pichay 1
35 ปริยานุช จุลกะ 1
36 พิจิตรา แก้วสอน 1
37 จำนอง โสมกุล 1
38 นิพนธ์ ทวีชัย 1
39 สุดใจ ล้อเจริญ 1
40 อลิศรา มีนะกนิษฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 3
3 2553 2
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 2
7 2548 1
8 2546 1
9 2545 1
10 2539 1
11 543 50
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Market Oriented Sustainable Peri-Urban and Urban Garden Cropping System
2 หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์
4 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และปริมาณสารสำคัญในพืชสกุลขิงบางชนิดที่พบในประเทศไทย
5 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และสารสำคัญของพืชสกุลขมิ้นบางชนิดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
6 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ในหมู่บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
7 ผลของอุณหภูมิอบแห้งและระยะเวลาเก็บรักษาต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเหง้าไพล
ปี พ.ศ. 2551
8 ผักพื้นบ้านกับการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมในเขตชานเมือง
9 การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2550
10 การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2549
11 การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารแลคโตนของฟ้าทะลายโจร 3 พันธุ์ เพื่อใช้ในปศุสัตว์แบบยั่งยืนในเขตจังหวัดสระบุรี
12 การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่สำคัญในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2548
13 การวิจัยและพัฒนาการจัดแต่งภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ปี พ.ศ. 2546
14 การศึกษาโมเลกุลเครื่องหมายพืชสมุนไพรและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในระยะยาวนานภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด
ปี พ.ศ. 2545
15 การรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ผักพื้นบ้านในภูมิภาคเอเซีย
ปี พ.ศ. 2539
16 การรวบรวมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน