ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยอดหทัย เทพธรานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yodhathai Thebtaranonth 9
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 5
3 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 3
4 Prasat Kittakoop 3
5 ประสาท กิตตคุปต์ 2
6 Namphung Vongvanich 2
7 Sutichai Intamas 2
8 พนารัตน์ เจริญชัย 2
9 น้ำผึ้ง วงษ์วานิช 2
10 Panarat Charoenchai 2
11 บงกช ธารชมพู 2
12 ประสาท กิตตะคุปต์ 2
13 Sumalee Kamchonwongpaisan 2
14 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 2
15 Bongkoch Tarnchompoo 2
16 Masahiko Isaka 1
17 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
18 ปัทมา พิทยขจรวุฒิ 1
19 ปราณี ราชเทวี 1
20 Sumpan Paitayatat 1
21 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
22 อัมพร หรั่งรอด 1
23 Rachel Quarrell 1
24 Gordon Lowe 1
25 Pornthep Sompornpisut 1
26 Giulio Rastelli 1
27 รัชนีพร เจนวิถีสุข 1
28 Worachart Sirawaraporn 1
29 ศรีสุดา ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
30 ยุพิน บาลรัมย์ 1
31 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
32 พนิดา พงศ์ภาณุมาพร 1
33 อมลยา จตุรภัทร 1
34 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
35 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
36 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
37 ยุพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
38 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
39 Palangpon Kongsaeree 1
40 ฐิติมา ตันติกาญจน์ 1
41 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
42 Kanyawim Kirtikara 1
43 วนิชา วิชัย 1
44 สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสตร์ 1
45 ประพันธ์ โอสถาพันธุ์ 1
46 มุกดา คูหิรัญ 1
47 อรุณี จันทรสนิท 1
48 สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 1
49 สัญชัย ตันตยาภรณ์ 1
50 Vanicha Vichai 1
51 มรกต ตันติเจริญ 1
52 Kannawat Danwisetkanjana 1
53 กัณวัฒน ดานวิเศษกาญจน 1
54 Kanlayanee Sriklung 1
55 กัลยาณี ศรีคลัง 1
56 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
57 Sanchai Ekthawatchai 1
58 Morakot Tanticharoen 1
59 Supaporn Sawadjoon 1
60 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
61 พลังพล คงเสรี 1
62 วรชาติ สิรวราภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2549 1
4 2548 1
5 2545 3
6 2544 1
7 2543 2
8 2540 1
9 2529 1
10 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.
ปี พ.ศ. 2550
2 การวิจัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและการสร้างเครือข่ายวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
3 Antiplasmodial, antimycobacterial, and cytotoxic principles from Camchaya calcarea
ปี พ.ศ. 2548
4 Combretastatins D-3 and D-4, new macrocyclic lactones from Getonia floribunda
ปี พ.ศ. 2545
5 การหาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ที่แยกได้จากประเทศไทย
6 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
7 การหาสารออกฤทธิ์์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
8 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
9 การตรวจสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์
10 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
ปี พ.ศ. 2540
11 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX
ปี พ.ศ. 2529
12 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพาะเห็ดหอม