ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ทรัพย์เย็น
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
2 การฝึกฝนพิมพ์สัมผัสภาษาไทยโดยใช้เทคนิคสีช่วยจำของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ด้านการบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนวิชางานธุรกิจระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สำนักเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2548
5 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา กับความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2547