ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 40
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 29
3 Yot Teerawattananon 26
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 26
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 20
6 Sripen Tantivess 15
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 14
8 Pritaporn Kingkaew 14
9 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 12
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 11
11 ศิตาพร ยังคง 10
12 Tanunya Koopitakkajorn 9
13 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
14 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
15 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
16 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
17 Patsri Srisuwan 8
18 Sitaporn Youngkong 8
19 ธีระ ศิริสมุด 8
20 วันทนีย์ กุลเพ็ง 8
21 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 7
22 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 7
23 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 7
24 รุ่งนภา คำผาง 7
25 รักมณี บุตรชน 7
26 สุรชัย โกติรัมย์ 6
27 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 6
28 ไม่มีข้อมูล 6
29 วิชช์ เกษมทรัพย์ 5
30 Teera Sirisamutr 5
31 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 5
32 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
33 Wantanee Kulpeng 4
34 ภูษิต ประคองสาย 4
35 Surachai Kotirum 4
36 Kaewkul Tantipisitkul 4
37 อดุลย์ โมฮารา 4
38 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 4
39 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 4
40 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 4
41 อินทิรา ยมาภัย 4
42 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
43 เดช เกตุฉ่ำ 3
44 Det Kedcham 3
45 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
46 Songyot Pilasant 3
47 จิตปราณี วาศวิท 3
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
49 สัญญา ศรีรัตนะ 3
50 ถนอม สุภาพร 3
51 คัคนางค์ โตสงวน 2
52 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
53 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
54 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
55 Usa Chaikledkaew 2
56 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
57 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
58 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
60 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 2
61 Narisa Tantai 2
62 ชุติมา คำดี 2
63 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
64 นริสา ตัณฑัยย์ 2
65 Songyot Pilasan 2
66 Pattara Leelahavarong 2
67 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
68 สุธาสินี คำหลวง 2
69 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
70 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
71 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
72 สมสงวน อัษญคุณ 2
73 จิราพรรณ เรืองรอง 2
74 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
75 วิชัย เอกพลากร 2
76 สุทธิษา สมนา 2
77 Lily Ingsrisawang 2
78 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
79 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
80 Jomkwan Yothasamut 2
81 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
82 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
83 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
84 วันดี กริชอนันต์ 2
85 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
86 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
87 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
88 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
89 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
90 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
91 สุวรรณา มูเก็ม 1
92 Surasan Vivekmethakorn 1
93 Health Interventional Technology Assessment Program 1
94 สุรเดช หงส์อิง 1
95 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
96 Kuntika Dumrongprat 1
97 Suthasinee Kumluang 1
98 Utsana Tonmukayakul 1
99 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
100 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
101 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
102 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
103 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
104 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 1
105 โรงพยาบาลราชวิถี 1
106 วรรณภา เล็กอุทัย 1
107 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
108 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
109 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
110 Yupin Tamteeranon 1
111 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
112 Panarasri Khonputsa 1
113 มานัส โพธาภรณ์ 1
114 Varit Chantarastapornchit 1
115 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
116 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
117 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
118 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
119 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1
120 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
121 ชนิดา กาญจนลาภ 1
122 อุษณา ตัณมุขยกุล 1
123 International Health Policy Program 1
124 Waranya Rattanavipapong 1
125 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
126 Thunyarat Anothaisintawee 1
127 Kakanang Tosanguan 1
128 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
129 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
130 Sutthisa Sommana 1
131 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
132 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
133 Chutima Kumdee 1
134 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
135 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
136 Supatcharin Suwannakerd 1
137 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
138 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
139 Napatcha Wongchaya 1
140 Kasetsart University. Faculty of Science 1
141 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
142 เฉวตสรร นามวาท 1
143 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
144 Phusit Prakongsai 1
145 นคร เปรมศรี 1
146 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
147 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
148 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
149 Thanom Supaporn 1
150 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
151 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
152 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
153 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
154 สาริณี แก้วสว่าง 1
155 ธนพร บุษบาวิไล 1
156 สรัญญา ใจกล้า 1
157 Pitsaphun Werayingyong 1
158 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
159 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
160 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
161 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
162 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
163 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
164 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
165 ธำรง ตรรกวาทการ 1
166 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
167 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 1
168 กรมอนามัย 1
169 บวร งามศิริอุดม 1
170 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
171 ศิริพร กัญชนะ 1
172 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 1
173 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 1
174 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
175 ชัยเวช ธนไพศาล 1
176 ทวี รัตนชูเอก 1
177 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
178 นิพรรณพร วรมงคล 1
179 ชูจิตร นาชีวะ 1
180 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
181 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
182 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
183 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
184 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
185 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
186 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
187 ทวีสิน ตันประยูร 1
188 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
189 กัลยา อโณทยานนท์ 1
190 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
191 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
192 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
193 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
194 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
195 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
196 Montarat Thavorncharoensap 1
197 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
198 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
199 Suwannee Laoopugsin 1
200 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
201 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
202 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
203 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
204 จันทนา พัฒนเภสัช 1
205 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
206 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
207 Chanida Lertpitakpong 1
208 Khannika Thitiboonsuwan 1
209 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
210 Ladda Damrikarnlerd 1
211 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 1
212 Adun Mohara 1
213 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
214 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
215 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
216 ปรัศนี ทิพยโสภติ 1
217 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
218 กาญจนาถ อุดมสุข 1
219 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 1
220 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
221 สุฮวง ฐิติสัตยากร 1
222 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
223 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
224 สามารถ ราชดารา 1
225 ชนิสา โชติพานิช 1
226 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 1
227 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 2
3 2556 16
4 2555 4
5 2554 11
6 2553 3
7 2552 12
8 2551 6
9 2550 5
10 2549 5
11 2548 2
12 2547 2
13 2546 2
14 2545 7
15 2544 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Disabled Persons Satisfaction with Rehabilitation and Assistive Devices Services Provided by Public Hospital in 8 Provinces
2 Medical Rehabilitation Services for Person with Disabilities: The Perspectives of Clients, Providers and Policymakers
3 Outcomes and Factors Influencing Access to Assistive Device for Mobility Disabled People
4 Utilization and Reimbursements of Assistive Devices for People with Disabilities under Thai Public Health Insurance Schemes
5 Medical Rehabilitation Services for People Living with Disabilities in Thailand: Current Situations in Public Hospitals
6 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2557
7 การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
8 มองไกล วิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
9 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
10 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
11 ต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประชากรในประเทศไทย
12 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
13 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน
14 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
15 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ๑ ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทย
16 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
17 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
18 รูปแบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไป
19 แนวทางตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย
20 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
21 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
22 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
23 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
24 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2555
25 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
26 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
27 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
28 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2554
29 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
30 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
31 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
32 In memory of our beloved Ajarn Tada Yipintsoi
33 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
34 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
35 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: จากผลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
36 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
37 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่
38 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ
39 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
40 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
41 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
42 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2552
43 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
44 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานประสิทธิผลของยากลุ่มสตาติน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
45 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
46 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
47 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
48 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
49 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human Papillomavirus ( HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
50 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
51 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
52 การศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลในประเทศไทย
53 ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย
54 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
55 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
56 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
57 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
58 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
59 การนำชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีในน้ำจากช่องปากด้วยวิธีรวดเร็วมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทย : การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
60 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
61 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
62 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีรักษาการติดเชื้อ CMVR ในจอประสาทตาของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย
63 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductese inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ
64 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
65 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
66 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
67 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
68 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีรักษาการติดเชื้อ Cytomegalovirus ในจอประสาทตาของผู้ป่วย HIV/AIDS ในประเทศไทย
69 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
70 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
71 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
72 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
73 ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ
74 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
75 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
76 ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
77 ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY
78 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
79 การสำรวจทัศนคติและความต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อข้อเสนอในเชิงนโยบาย
80 การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง
81 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
82 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
83 ภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
84 การผ่าตัดคลอดบุตรสิทธิสตรีหรือความพอดีที่ควรเป็น
85 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
86 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
87 เราได้อะไรจากคดีหมอฮาโรลด์ ชิปแมน