ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 Yot Teerawattananon 38
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
11 ศิตาพร ยังคง 14
12 Sitaporn Youngkong 12
13 ธีระ ศิริสมุด 12
14 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
16 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
17 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
19 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
20 Tanunya Koopitakkajorn 10
21 Patsri Srisuwan 9
22 สุรชัย โกติรัมย์ 9
23 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
24 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
25 รักมณี บุตรชน 9
26 รุ่งนภา คำผาง 9
27 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
28 Songyot Pilasant 8
29 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
30 Teera Sirisamutr 8
31 อินทิรา ยมาภัย 8
32 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
33 Surachai Kotirum 7
34 Kaewkul Tantipisitkul 7
35 ภูษิต ประคองสาย 7
36 ไม่มีข้อมูล 7
37 Wantanee Kulpeng 6
38 สุธาสินี คำหลวง 6
39 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
40 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
41 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
42 Suthasinee Kumluang 5
43 Pitsaphun Werayingyong 5
44 ชุติมา คำดี 5
45 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
46 จิตปราณี วาศวิท 5
47 ถนอม สุภาพร 5
48 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
49 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
50 Chutima Kumdee 4
51 สัญญา ศรีรัตนะ 4
52 อดุลย์ โมฮารา 4
53 นริสา ตัณฑัยย์ 3
54 Det Kedcham 3
55 เดช เกตุฉ่ำ 3
56 Narisa Tantai 3
57 Pattara Leelahavarong 3
58 Songyot Pilasan 3
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
60 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
61 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
62 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
63 สุทธิษา สมนา 3
64 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
65 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
66 จิราพรรณ เรืองรอง 3
67 คัคนางค์ โตสงวน 3
68 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
69 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
70 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
71 Surasan Vivekmethakorn 2
72 สุวรรณา มูเก็ม 2
73 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
74 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
75 Utsana Tonmukayakul 2
76 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
77 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
78 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
79 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
80 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
81 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
82 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
83 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
84 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
85 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
86 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
87 Supatcharin Suwannakerd 2
88 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
89 Napatcha Wongchaya 2
90 Phusit Prakongsai 2
91 International Health Policy Program 2
92 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
93 Thanom Supaporn 2
94 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
95 Kakanang Tosanguan 2
96 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
97 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
98 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
99 นิพรรณพร วรมงคล 2
100 ชูจิตร นาชีวะ 2
101 Thanaporn Bussabawalai 2
102 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
103 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
104 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
105 ศิริพร กัญชนะ 2
106 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
107 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
108 กรมอนามัย 2
109 บวร งามศิริอุดม 2
110 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
111 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
112 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
113 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
114 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
115 Lily Ingsrisawang 2
116 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
117 สมสงวน อัษญคุณ 2
118 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
119 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
120 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
121 ชนิสา โชติพานิช 2
122 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
123 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
124 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
125 Usa Chaikledkaew 2
126 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
127 จันทนา พัฒนเภสัช 2
128 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
129 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
130 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
131 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
132 Jomkwan Yothasamut 2
133 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
134 วิชัย เอกพลากร 2
135 สามารถ ราชดารา 2
136 วันดี กริชอนันต์ 2
137 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
138 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
139 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
140 ดนัย ชินคำ 1
141 Naiyana Praditsitthikorn 1
142 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
143 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
144 Health intervention and technology assessment program 1
145 Nitichen Kittiratchakool 1
146 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
147 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
148 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
149 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
150 Danai Chinnacom 1
151 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
152 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
153 ชนิดา กาญจนลาภ 1
154 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
155 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
156 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
157 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
158 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
159 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
160 สุรเดช หงส์อิง 1
161 Health Interventional Technology Assessment Program 1
162 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
163 เฉวตสรร นามวาท 1
164 นคร เปรมศรี 1
165 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
166 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
167 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
168 มานัส โพธาภรณ์ 1
169 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
170 สาริณี แก้วสว่าง 1
171 สรัญญา ใจกล้า 1
172 ธนพร บุษบาวิไล 1
173 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
174 Varit Chantarastapornchit 1
175 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
176 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
177 Sutthisa Sommana 1
178 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
179 Kasetsart University. Faculty of Science 1
180 Waranya Rattanavipapong 1
181 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
182 Kuntika Dumrongprat 1
183 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
184 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
185 Thunyarat Anothaisintawee 1
186 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
187 Suwannee Laoopugsin 1
188 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
189 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
190 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
191 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
192 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
193 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
194 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
195 กาญจนาถ อุดมสุข 1
196 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
197 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
198 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
199 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
200 ทวีสิน ตันประยูร 1
201 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
202 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
203 กัลยา อโณทยานนท์ 1
204 ทวี รัตนชูเอก 1
205 ชัยเวช ธนไพศาล 1
206 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
207 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
208 ธำรง ตรรกวาทการ 1
209 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
210 Adun Mohara 1
211 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
212 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
213 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
214 Chanida Lertpitakpong 1
215 Khannika Thitiboonsuwan 1
216 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
217 Yupin Tamteeranon 1
218 วรรณภา เล็กอุทัย 1
219 โรงพยาบาลราชวิถี 1
220 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
221 Panarasri Khonputsa 1
222 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
223 Montarat Thavorncharoensap 1
224 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
225 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
226 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
227 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
228 Ladda Damrikarnlerd 1
229 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
230 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
231 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
232 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
233 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
234 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน