ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 Yot Teerawattananon 38
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
11 ศิตาพร ยังคง 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
16 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
17 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
19 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
20 Tanunya Koopitakkajorn 10
21 Patsri Srisuwan 9
22 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
23 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
24 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
25 สุรชัย โกติรัมย์ 9
26 รักมณี บุตรชน 9
27 รุ่งนภา คำผาง 9
28 Songyot Pilasant 8
29 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
30 Teera Sirisamutr 8
31 อินทิรา ยมาภัย 8
32 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
33 Surachai Kotirum 7
34 Kaewkul Tantipisitkul 7
35 ภูษิต ประคองสาย 7
36 ไม่มีข้อมูล 7
37 Wantanee Kulpeng 6
38 สุธาสินี คำหลวง 6
39 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
40 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
41 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
42 Suthasinee Kumluang 5
43 Pitsaphun Werayingyong 5
44 ชุติมา คำดี 5
45 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
46 จิตปราณี วาศวิท 5
47 ถนอม สุภาพร 5
48 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
49 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
50 Chutima Kumdee 4
51 สัญญา ศรีรัตนะ 4
52 อดุลย์ โมฮารา 4
53 นริสา ตัณฑัยย์ 3
54 Det Kedcham 3
55 เดช เกตุฉ่ำ 3
56 Narisa Tantai 3
57 Pattara Leelahavarong 3
58 Songyot Pilasan 3
59 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
60 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
61 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
62 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
63 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
64 สุทธิษา สมนา 3
65 จิราพรรณ เรืองรอง 3
66 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
67 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
68 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
69 คัคนางค์ โตสงวน 3
70 วิชัย เอกพลากร 2
71 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
72 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
73 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
74 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
75 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
76 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
77 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
78 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
79 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
80 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
81 Usa Chaikledkaew 2
82 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
83 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
84 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
85 จันทนา พัฒนเภสัช 2
86 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
87 Phusit Prakongsai 2
88 Supatcharin Suwannakerd 2
89 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
90 International Health Policy Program 2
91 Thanom Supaporn 2
92 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
93 Thanaporn Bussabawalai 2
94 Napatcha Wongchaya 2
95 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
96 Surasan Vivekmethakorn 2
97 Utsana Tonmukayakul 2
98 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
99 สุวรรณา มูเก็ม 2
100 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
101 Kakanang Tosanguan 2
102 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
103 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
104 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
105 Lily Ingsrisawang 2
106 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
107 ชูจิตร นาชีวะ 2
108 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
109 สมสงวน อัษญคุณ 2
110 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
111 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
112 นิพรรณพร วรมงคล 2
113 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
114 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
115 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
116 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
117 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
118 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
119 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
120 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
121 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
122 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
123 สามารถ ราชดารา 2
124 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
125 ชนิสา โชติพานิช 2
126 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
127 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
128 วันดี กริชอนันต์ 2
129 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
130 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
131 Jomkwan Yothasamut 2
132 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
133 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
134 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
135 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
136 ศิริพร กัญชนะ 2
137 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
138 กรมอนามัย 2
139 บวร งามศิริอุดม 2
140 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
141 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
142 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
143 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
144 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
145 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
146 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
147 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
148 Sutthisa Sommana 1
149 Kasetsart University. Faculty of Science 1
150 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
151 มานัส โพธาภรณ์ 1
152 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
153 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
154 วรรณภา เล็กอุทัย 1
155 Waranya Rattanavipapong 1
156 ชนิดา กาญจนลาภ 1
157 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
158 Health Interventional Technology Assessment Program 1
159 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
160 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
161 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
162 สุรเดช หงส์อิง 1
163 Health intervention and technology assessment program 1
164 สาริณี แก้วสว่าง 1
165 สรัญญา ใจกล้า 1
166 ธนพร บุษบาวิไล 1
167 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
168 โรงพยาบาลราชวิถี 1
169 Naiyana Praditsitthikorn 1
170 Nitichen Kittiratchakool 1
171 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
172 Danai Chinnacom 1
173 ดนัย ชินคำ 1
174 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
175 เฉวตสรร นามวาท 1
176 Kuntika Dumrongprat 1
177 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
178 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
179 Thunyarat Anothaisintawee 1
180 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
181 Varit Chantarastapornchit 1
182 นคร เปรมศรี 1
183 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
184 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
185 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
186 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
187 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
188 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
189 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
190 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
191 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
192 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
193 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
194 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
195 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
196 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
197 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
198 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
199 ธำรง ตรรกวาทการ 1
200 กัลยา อโณทยานนท์ 1
201 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
202 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
203 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
204 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
205 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
206 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
207 ชัยเวช ธนไพศาล 1
208 ทวี รัตนชูเอก 1
209 ทวีสิน ตันประยูร 1
210 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
211 กาญจนาถ อุดมสุข 1
212 Khannika Thitiboonsuwan 1
213 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
214 Montarat Thavorncharoensap 1
215 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
216 Chanida Lertpitakpong 1
217 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
218 Panarasri Khonputsa 1
219 Yupin Tamteeranon 1
220 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
221 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
222 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
223 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
224 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
225 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
226 Adun Mohara 1
227 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
228 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
229 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
230 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
231 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
232 Suwannee Laoopugsin 1
233 Ladda Damrikarnlerd 1
234 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน