ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 Yot Teerawattananon 38
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
11 ศิตาพร ยังคง 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
15 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
16 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
17 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
18 Tanunya Koopitakkajorn 10
19 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
20 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
21 รุ่งนภา คำผาง 9
22 สุรชัย โกติรัมย์ 9
23 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
24 รักมณี บุตรชน 9
25 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
26 Patsri Srisuwan 9
27 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
28 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
29 Songyot Pilasant 8
30 อินทิรา ยมาภัย 8
31 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
32 Teera Sirisamutr 8
33 ภูษิต ประคองสาย 7
34 ไม่มีข้อมูล 7
35 Surachai Kotirum 7
36 Kaewkul Tantipisitkul 7
37 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
38 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
39 สุธาสินี คำหลวง 6
40 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
41 Wantanee Kulpeng 6
42 จิตปราณี วาศวิท 5
43 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
44 ถนอม สุภาพร 5
45 Pitsaphun Werayingyong 5
46 Suthasinee Kumluang 5
47 ชุติมา คำดี 5
48 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
49 อดุลย์ โมฮารา 4
50 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
51 Chutima Kumdee 4
52 สัญญา ศรีรัตนะ 4
53 จิราพรรณ เรืองรอง 3
54 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
56 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
57 คัคนางค์ โตสงวน 3
58 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
59 สุทธิษา สมนา 3
60 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
61 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
62 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
63 Det Kedcham 3
64 นริสา ตัณฑัยย์ 3
65 Pattara Leelahavarong 3
66 Narisa Tantai 3
67 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
68 Songyot Pilasan 3
69 เดช เกตุฉ่ำ 3
70 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
71 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
72 วิชัย เอกพลากร 2
73 Usa Chaikledkaew 2
74 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
75 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
76 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
77 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
78 สามารถ ราชดารา 2
79 ชนิสา โชติพานิช 2
80 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
81 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
82 Jomkwan Yothasamut 2
83 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
84 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
85 วันดี กริชอนันต์ 2
86 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
87 Surasan Vivekmethakorn 2
88 Utsana Tonmukayakul 2
89 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
90 สุวรรณา มูเก็ม 2
91 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
92 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
93 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
94 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
95 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
96 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
97 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
98 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
99 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
100 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
101 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
102 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
103 จันทนา พัฒนเภสัช 2
104 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
105 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
106 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
107 Kakanang Tosanguan 2
108 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
109 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
110 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
111 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
112 Thanaporn Bussabawalai 2
113 Thanom Supaporn 2
114 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
115 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
116 บวร งามศิริอุดม 2
117 Napatcha Wongchaya 2
118 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
119 Phusit Prakongsai 2
120 Supatcharin Suwannakerd 2
121 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
122 International Health Policy Program 2
123 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
124 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
125 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
126 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
127 ศิริพร กัญชนะ 2
128 กรมอนามัย 2
129 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
130 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
131 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
132 นิพรรณพร วรมงคล 2
133 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
134 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
135 ชูจิตร นาชีวะ 2
136 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
137 Lily Ingsrisawang 2
138 สมสงวน อัษญคุณ 2
139 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
140 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
141 Suwannee Laoopugsin 1
142 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
143 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
144 Ladda Damrikarnlerd 1
145 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
146 Montarat Thavorncharoensap 1
147 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
148 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
149 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
150 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
151 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
152 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
153 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
154 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
155 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
156 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
157 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
158 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
159 Adun Mohara 1
160 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
161 กาญจนาถ อุดมสุข 1
162 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
163 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
164 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
165 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
166 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
167 ชนิดา กาญจนลาภ 1
168 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
169 Health Interventional Technology Assessment Program 1
170 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
171 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
172 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
173 สุรเดช หงส์อิง 1
174 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
175 มานัส โพธาภรณ์ 1
176 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
177 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
178 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
179 Chanida Lertpitakpong 1
180 Yupin Tamteeranon 1
181 Panarasri Khonputsa 1
182 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
183 วรรณภา เล็กอุทัย 1
184 โรงพยาบาลราชวิถี 1
185 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
186 Khannika Thitiboonsuwan 1
187 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
188 ธนพร บุษบาวิไล 1
189 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
190 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
191 เฉวตสรร นามวาท 1
192 สรัญญา ใจกล้า 1
193 สาริณี แก้วสว่าง 1
194 Danai Chinnacom 1
195 ดนัย ชินคำ 1
196 Naiyana Praditsitthikorn 1
197 Health intervention and technology assessment program 1
198 นคร เปรมศรี 1
199 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
200 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
201 Thunyarat Anothaisintawee 1
202 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
203 Waranya Rattanavipapong 1
204 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
205 Kuntika Dumrongprat 1
206 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
207 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
208 Varit Chantarastapornchit 1
209 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
210 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
211 Nitichen Kittiratchakool 1
212 ชัยเวช ธนไพศาล 1
213 ทวี รัตนชูเอก 1
214 ทวีสิน ตันประยูร 1
215 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
216 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
217 ธำรง ตรรกวาทการ 1
218 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
219 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
220 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
221 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
222 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
223 กัลยา อโณทยานนท์ 1
224 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
225 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
226 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
227 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
228 Kasetsart University. Faculty of Science 1
229 Sutthisa Sommana 1
230 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
231 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
232 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
233 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
234 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน