ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 Yot Teerawattananon 38
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
11 ศิตาพร ยังคง 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
15 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
16 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
17 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
18 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
19 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
20 Tanunya Koopitakkajorn 10
21 รักมณี บุตรชน 9
22 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
23 รุ่งนภา คำผาง 9
24 สุรชัย โกติรัมย์ 9
25 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
26 Patsri Srisuwan 9
27 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
28 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
29 Songyot Pilasant 8
30 อินทิรา ยมาภัย 8
31 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
32 Teera Sirisamutr 8
33 ไม่มีข้อมูล 7
34 ภูษิต ประคองสาย 7
35 Surachai Kotirum 7
36 Kaewkul Tantipisitkul 7
37 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
38 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
39 สุธาสินี คำหลวง 6
40 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
41 Wantanee Kulpeng 6
42 จิตปราณี วาศวิท 5
43 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
44 ถนอม สุภาพร 5
45 Pitsaphun Werayingyong 5
46 Suthasinee Kumluang 5
47 ชุติมา คำดี 5
48 อดุลย์ โมฮารา 4
49 สัญญา ศรีรัตนะ 4
50 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
51 Chutima Kumdee 4
52 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
53 สุทธิษา สมนา 3
54 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
55 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
56 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
57 จิราพรรณ เรืองรอง 3
58 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
59 คัคนางค์ โตสงวน 3
60 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
61 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
62 นริสา ตัณฑัยย์ 3
63 Songyot Pilasan 3
64 เดช เกตุฉ่ำ 3
65 Narisa Tantai 3
66 Det Kedcham 3
67 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
68 Pattara Leelahavarong 3
69 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
70 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
71 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
72 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
73 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
74 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
75 บวร งามศิริอุดม 2
76 สามารถ ราชดารา 2
77 Jomkwan Yothasamut 2
78 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
79 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
80 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
81 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
82 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
83 ศิริพร กัญชนะ 2
84 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
85 กรมอนามัย 2
86 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
87 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
88 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
89 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
90 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
91 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
92 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
93 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
94 จันทนา พัฒนเภสัช 2
95 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
96 วิชัย เอกพลากร 2
97 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
98 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
99 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
100 Usa Chaikledkaew 2
101 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
102 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
103 วันดี กริชอนันต์ 2
104 ชนิสา โชติพานิช 2
105 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
106 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
107 Thanom Supaporn 2
108 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
109 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
110 Utsana Tonmukayakul 2
111 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
112 International Health Policy Program 2
113 Phusit Prakongsai 2
114 Kakanang Tosanguan 2
115 Thanaporn Bussabawalai 2
116 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
117 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
118 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
119 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
120 Napatcha Wongchaya 2
121 Surasan Vivekmethakorn 2
122 Supatcharin Suwannakerd 2
123 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
124 นิพรรณพร วรมงคล 2
125 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
126 Lily Ingsrisawang 2
127 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
128 สมสงวน อัษญคุณ 2
129 สุวรรณา มูเก็ม 2
130 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
131 ชูจิตร นาชีวะ 2
132 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
133 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
134 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
135 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
136 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
137 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
138 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
139 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
140 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
141 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
142 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
143 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
144 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
145 Adun Mohara 1
146 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
147 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
148 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
149 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
150 กาญจนาถ อุดมสุข 1
151 ชัยเวช ธนไพศาล 1
152 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
153 ทวี รัตนชูเอก 1
154 ทวีสิน ตันประยูร 1
155 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
156 ธำรง ตรรกวาทการ 1
157 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
158 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
159 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
160 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
161 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
162 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
163 Panarasri Khonputsa 1
164 Yupin Tamteeranon 1
165 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
166 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
167 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
168 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
169 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
170 มานัส โพธาภรณ์ 1
171 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
172 วรรณภา เล็กอุทัย 1
173 โรงพยาบาลราชวิถี 1
174 Chanida Lertpitakpong 1
175 Khannika Thitiboonsuwan 1
176 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
177 Suwannee Laoopugsin 1
178 Ladda Damrikarnlerd 1
179 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
180 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
181 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
182 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
183 Montarat Thavorncharoensap 1
184 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
185 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
186 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
187 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
188 Waranya Rattanavipapong 1
189 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
190 Sutthisa Sommana 1
191 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
192 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
193 Thunyarat Anothaisintawee 1
194 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
195 Kuntika Dumrongprat 1
196 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
197 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
198 Kasetsart University. Faculty of Science 1
199 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
200 ดนัย ชินคำ 1
201 Naiyana Praditsitthikorn 1
202 Health intervention and technology assessment program 1
203 สาริณี แก้วสว่าง 1
204 Danai Chinnacom 1
205 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
206 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
207 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
208 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
209 Nitichen Kittiratchakool 1
210 Varit Chantarastapornchit 1
211 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
212 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
213 สุรเดช หงส์อิง 1
214 Health Interventional Technology Assessment Program 1
215 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
216 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
217 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
218 กัลยา อโณทยานนท์ 1
219 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
220 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
221 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
222 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
223 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
224 เฉวตสรร นามวาท 1
225 นคร เปรมศรี 1
226 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
227 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
228 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
229 ธนพร บุษบาวิไล 1
230 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
231 ชนิดา กาญจนลาภ 1
232 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
233 สรัญญา ใจกล้า 1
234 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน