ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 Yot Teerawattananon 38
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
11 ศิตาพร ยังคง 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
15 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
16 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
17 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
18 Tanunya Koopitakkajorn 10
19 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
20 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
21 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
22 รักมณี บุตรชน 9
23 สุรชัย โกติรัมย์ 9
24 รุ่งนภา คำผาง 9
25 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
26 Patsri Srisuwan 9
27 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
28 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
29 Songyot Pilasant 8
30 อินทิรา ยมาภัย 8
31 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
32 Teera Sirisamutr 8
33 ภูษิต ประคองสาย 7
34 ไม่มีข้อมูล 7
35 Surachai Kotirum 7
36 Kaewkul Tantipisitkul 7
37 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
38 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
39 สุธาสินี คำหลวง 6
40 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
41 Wantanee Kulpeng 6
42 จิตปราณี วาศวิท 5
43 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
44 ถนอม สุภาพร 5
45 Pitsaphun Werayingyong 5
46 Suthasinee Kumluang 5
47 ชุติมา คำดี 5
48 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
49 อดุลย์ โมฮารา 4
50 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
51 Chutima Kumdee 4
52 สัญญา ศรีรัตนะ 4
53 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
54 จิราพรรณ เรืองรอง 3
55 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
56 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
57 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
58 สุทธิษา สมนา 3
59 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
60 คัคนางค์ โตสงวน 3
61 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
62 Songyot Pilasan 3
63 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
64 Pattara Leelahavarong 3
65 เดช เกตุฉ่ำ 3
66 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
67 Det Kedcham 3
68 นริสา ตัณฑัยย์ 3
69 Narisa Tantai 3
70 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
71 จันทนา พัฒนเภสัช 2
72 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
73 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
74 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
75 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
76 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
77 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
78 Usa Chaikledkaew 2
79 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
80 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
81 วิชัย เอกพลากร 2
82 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
83 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
84 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
85 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
86 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
87 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
88 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
89 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
90 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
91 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
92 วันดี กริชอนันต์ 2
93 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
94 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
95 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
96 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
97 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
98 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
99 Utsana Tonmukayakul 2
100 Surasan Vivekmethakorn 2
101 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
102 สุวรรณา มูเก็ม 2
103 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
104 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
105 ชูจิตร นาชีวะ 2
106 นิพรรณพร วรมงคล 2
107 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
108 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
109 Lily Ingsrisawang 2
110 สมสงวน อัษญคุณ 2
111 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
112 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
113 Kakanang Tosanguan 2
114 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
115 Napatcha Wongchaya 2
116 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
117 Supatcharin Suwannakerd 2
118 Phusit Prakongsai 2
119 Thanom Supaporn 2
120 International Health Policy Program 2
121 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
122 Thanaporn Bussabawalai 2
123 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
124 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
125 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
126 Jomkwan Yothasamut 2
127 สามารถ ราชดารา 2
128 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
129 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
130 บวร งามศิริอุดม 2
131 ชนิสา โชติพานิช 2
132 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
133 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
134 กรมอนามัย 2
135 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
136 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
137 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
138 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
139 ศิริพร กัญชนะ 2
140 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
141 Suwannee Laoopugsin 1
142 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
143 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
144 Ladda Damrikarnlerd 1
145 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
146 Montarat Thavorncharoensap 1
147 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
148 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
149 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
150 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
151 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
152 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
153 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
154 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
155 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
156 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
157 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
158 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
159 Adun Mohara 1
160 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
161 กาญจนาถ อุดมสุข 1
162 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
163 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
164 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
165 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
166 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
167 ชนิดา กาญจนลาภ 1
168 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
169 Health Interventional Technology Assessment Program 1
170 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
171 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
172 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
173 สุรเดช หงส์อิง 1
174 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
175 มานัส โพธาภรณ์ 1
176 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
177 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
178 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
179 Chanida Lertpitakpong 1
180 Yupin Tamteeranon 1
181 Panarasri Khonputsa 1
182 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
183 วรรณภา เล็กอุทัย 1
184 โรงพยาบาลราชวิถี 1
185 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
186 Khannika Thitiboonsuwan 1
187 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
188 Naiyana Praditsitthikorn 1
189 Health intervention and technology assessment program 1
190 สาริณี แก้วสว่าง 1
191 สรัญญา ใจกล้า 1
192 ดนัย ชินคำ 1
193 Danai Chinnacom 1
194 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
195 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
196 Nitichen Kittiratchakool 1
197 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
198 ธนพร บุษบาวิไล 1
199 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
200 Varit Chantarastapornchit 1
201 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
202 Kuntika Dumrongprat 1
203 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
204 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
205 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
206 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
207 เฉวตสรร นามวาท 1
208 นคร เปรมศรี 1
209 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
210 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
211 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
212 ชัยเวช ธนไพศาล 1
213 ทวี รัตนชูเอก 1
214 ทวีสิน ตันประยูร 1
215 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
216 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
217 ธำรง ตรรกวาทการ 1
218 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
219 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
220 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
221 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
222 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
223 กัลยา อโณทยานนท์ 1
224 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
225 Sutthisa Sommana 1
226 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
227 Kasetsart University. Faculty of Science 1
228 Waranya Rattanavipapong 1
229 Thunyarat Anothaisintawee 1
230 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
231 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
232 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
233 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
234 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน