ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 40
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 29
3 Yot Teerawattananon 26
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 26
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 20
6 Sripen Tantivess 15
7 Pritaporn Kingkaew 14
8 ทรงยศ พิลาสันต์ 14
9 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 12
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 11
11 ศิตาพร ยังคง 10
12 Tanunya Koopitakkajorn 9
13 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 9
14 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 8
15 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 8
16 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 8
17 Patsri Srisuwan 8
18 ธีระ ศิริสมุด 8
19 วันทนีย์ กุลเพ็ง 8
20 Sitaporn Youngkong 8
21 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 7
22 รักมณี บุตรชน 7
23 รุ่งนภา คำผาง 7
24 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 7
25 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 7
26 สุรชัย โกติรัมย์ 6
27 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 6
28 ไม่มีข้อมูล 6
29 วิชช์ เกษมทรัพย์ 5
30 Teera Sirisamutr 5
31 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 5
32 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 4
33 Wantanee Kulpeng 4
34 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 4
35 Surachai Kotirum 4
36 Kaewkul Tantipisitkul 4
37 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
38 อดุลย์ โมฮารา 4
39 อินทิรา ยมาภัย 4
40 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 4
41 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 4
42 ภูษิต ประคองสาย 4
43 Det Kedcham 3
44 Songyot Pilasant 3
45 จิตปราณี วาศวิท 3
46 เดช เกตุฉ่ำ 3
47 ถนอม สุภาพร 3
48 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 3
49 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
50 สัญญา ศรีรัตนะ 3
51 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 2
52 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
53 สมสงวน อัษญคุณ 2
54 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
55 Lily Ingsrisawang 2
56 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
57 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 2
58 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
59 จิราพรรณ เรืองรอง 2
60 ปรียานุช ดีบุกคำ 2
61 Pattara Leelahavarong 2
62 Songyot Pilasan 2
63 สุทธิษา สมนา 2
64 สุธาสินี คำหลวง 2
65 ชุติมา คำดี 2
66 Narisa Tantai 2
67 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 2
68 นริสา ตัณฑัยย์ 2
69 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
70 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
71 วิชัย เอกพลากร 2
72 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
73 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
74 วันดี กริชอนันต์ 2
75 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 2
76 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
77 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
78 Usa Chaikledkaew 2
79 Jomkwan Yothasamut 2
80 คัคนางค์ โตสงวน 2
81 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
82 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
83 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
84 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
85 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
86 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
87 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
88 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
89 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
90 ธำรง ตรรกวาทการ 1
91 ชัยเวช ธนไพศาล 1
92 ทวีสิน ตันประยูร 1
93 ทวี รัตนชูเอก 1
94 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
95 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
96 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
97 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
99 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 1
100 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
101 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
102 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
103 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
104 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 1
105 สุชัญญา อังกุลานนท์ 1
106 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 1
107 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 1
108 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 1
109 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
110 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
111 สุพรรณ ศรีธรรมมา 1
112 ปรีดา แต้อารักษ์ 1
113 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 1
114 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
115 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
116 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
117 กัลยา อโณทยานนท์ 1
118 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
119 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 1
120 นิพรรณพร วรมงคล 1
121 ชูจิตร นาชีวะ 1
122 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
123 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
124 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
125 นคร เปรมศรี 1
126 เฉวตสรร นามวาท 1
127 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
128 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
129 Varit Chantarastapornchit 1
130 Pitsaphun Werayingyong 1
131 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
132 Phusit Prakongsai 1
133 สรัญญา ใจกล้า 1
134 สาริณี แก้วสว่าง 1
135 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
136 ธนพร บุษบาวิไล 1
137 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
138 International Health Policy Program 1
139 Thanom Supaporn 1
140 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
141 Suthasinee Kumluang 1
142 Waranya Rattanavipapong 1
143 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
144 Thunyarat Anothaisintawee 1
145 Kakanang Tosanguan 1
146 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
147 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
148 Sutthisa Sommana 1
149 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 1
150 ณภัชชา วงศ์ฉายา 1
151 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
152 Kuntika Dumrongprat 1
153 Chutima Kumdee 1
154 Supatcharin Suwannakerd 1
155 Napatcha Wongchaya 1
156 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 1
157 Kasetsart University. Faculty of Science 1
158 Ladda Damrikarnlerd 1
159 สามารถ ราชดารา 1
160 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
161 สุฮวง ฐิติสัตยากร 1
162 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 1
163 ชนิสา โชติพานิช 1
164 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 1
165 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
166 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
167 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 1
168 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
169 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
170 Montarat Thavorncharoensap 1
171 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
172 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
173 Suwannee Laoopugsin 1
174 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
175 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
176 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
177 ศิริพร กัญชนะ 1
178 กรมอนามัย 1
179 บวร งามศิริอุดม 1
180 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 1
181 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
182 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
183 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 1
184 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
185 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
186 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
187 Adun Mohara 1
188 ปรัศนี ทิพยโสภติ 1
189 กาญจนาถ อุดมสุข 1
190 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
191 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
192 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
193 ปิยะดา ประเสริฐสม 1
194 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1
195 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
196 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
197 ชนิดา กาญจนลาภ 1
198 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
199 มานัส โพธาภรณ์ 1
200 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 1
201 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
202 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
203 สุวรรณา มูเก็ม 1
204 สุรเดช หงส์อิง 1
205 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
206 Health Interventional Technology Assessment Program 1
207 Surasan Vivekmethakorn 1
208 อุษณา ตัณมุขยกุล 1
209 Utsana Tonmukayakul 1
210 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
211 วรรณภา เล็กอุทัย 1
212 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
213 จันทนา พัฒนเภสัช 1
214 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
215 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
216 Chanida Lertpitakpong 1
217 Khannika Thitiboonsuwan 1
218 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 1
219 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
220 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
221 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
222 โรงพยาบาลราชวิถี 1
223 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 1
224 Panarasri Khonputsa 1
225 Yupin Tamteeranon 1
226 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
227 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 6
2 2557 2
3 2556 16
4 2555 4
5 2554 11
6 2553 3
7 2552 12
8 2551 6
9 2550 5
10 2549 5
11 2548 2
12 2547 2
13 2546 2
14 2545 7
15 2544 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Disabled Persons Satisfaction with Rehabilitation and Assistive Devices Services Provided by Public Hospital in 8 Provinces
2 Medical Rehabilitation Services for Person with Disabilities: The Perspectives of Clients, Providers and Policymakers
3 Outcomes and Factors Influencing Access to Assistive Device for Mobility Disabled People
4 Utilization and Reimbursements of Assistive Devices for People with Disabilities under Thai Public Health Insurance Schemes
5 Medical Rehabilitation Services for People Living with Disabilities in Thailand: Current Situations in Public Hospitals
6 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2557
7 การทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
8 มองไกล วิจัยสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
9 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
10 แนวทางการคัดกรองโรคหืดระดับประชากรในประเทศไทย
11 ต้นทุนประสิทธิผลของการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประชากรในประเทศไทย
12 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
13 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการคัดกรองสุขภาพเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน
14 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
15 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม ๑ ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทย
16 การคัดกรองวัณโรคระดับประชากรในประเทศไทย
17 แนวทางการคัดกรองโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ระดับประชากรในประเทศไทย
18 รูปแบบบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทั่วไป
19 แนวทางตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย
20 การตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย
21 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
22 การประเมินความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง
23 แนวทางการคัดกรองโรคไตอักเสบและนิ่วในไตในประชากรไทย
24 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2555
25 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การประเมินความเต็มใจจ่ายของครัวเรือนต่อมาตรการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
26 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
27 ประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเทพมหานคร
28 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2554
29 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
30 การศึกษาต้นทุนดำเนินงานแผนหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
31 การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
32 In memory of our beloved Ajarn Tada Yipintsoi
33 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
34 ความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
35 การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย: จากผลการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
36 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย
37 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่
38 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ในกลุ่มคนงานก่อสร้าง: การวิจัยเพื่อวางแผนการสื่อสารด้านสุขภาพ
39 การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิตจากโรคอ้วนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
40 การประเมินความคุ้มค่าของการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีPrime-Boost (ALVAC-HIV ® และ AIDSVAX B/E®) มาใช้ในประชากรไทย
41 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
42 การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงานและคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
ปี พ.ศ. 2552
43 การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณค่าของสังคมต่อการลงทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข
44 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานประสิทธิผลของยากลุ่มสตาติน ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน
45 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์
46 การประเมินเทคโนโลยีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม : มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม
47 การศึกษาผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหว่างปี 2549-2551
48 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
49 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Human Papillomavirus ( HPV) ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและผลต่อความรู้ ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
50 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
51 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
52 การศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลในประเทศไทย
53 ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้องในระบบประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย
54 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
55 การศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
56 ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย
57 การสร้างขีดความสามารถสำหรับการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพในประเทศไทย
58 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรองและการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
59 การนำชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีในน้ำจากช่องปากด้วยวิธีรวดเร็วมาใช้ในระบบบริการสุขภาพของไทย : การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
60 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
61 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
62 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีรักษาการติดเชื้อ CMVR ในจอประสาทตาของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย
63 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของการใช้ยากลุ่ม HMG-COA reductese inhibitor (Statin) เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดชนิดปฐมภูมิ
64 การศึกษาทบทวนการดำเนินการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอออล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550 และบทบาท สสส.
65 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
66 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
67 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
68 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของวิธีรักษาการติดเชื้อ Cytomegalovirus ในจอประสาทตาของผู้ป่วย HIV/AIDS ในประเทศไทย
69 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
70 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
71 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
72 ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการผ่าตัดด้วยกล้องเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดในการรักษานิ่วในถุงน้ำดี ข้อมูลสำหรับระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
73 ความซับซ้อนของระบบสุขภาพ: ความเข้าใจสำหรับการปฏิรูประบบสุขภาพ
74 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
75 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
76 ผลดี ผลเสีย การฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
77 ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY
78 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
79 การสำรวจทัศนคติและความต้องการบริจาคอวัยวะเพื่อข้อเสนอในเชิงนโยบาย
80 การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง
81 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
82 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
83 ภาระโรค
ปี พ.ศ. 2544
84 การผ่าตัดคลอดบุตรสิทธิสตรีหรือความพอดีที่ควรเป็น
85 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน
86 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
87 เราได้อะไรจากคดีหมอฮาโรลด์ ชิปแมน