ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีระวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 Yot Teerawattananon 38
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
11 ศิตาพร ยังคง 14
12 ธีระ ศิริสมุด 12
13 Sitaporn Youngkong 12
14 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
16 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
17 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
18 Tanunya Koopitakkajorn 10
19 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
20 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
21 Patsri Srisuwan 9
22 รักมณี บุตรชน 9
23 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
24 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
25 รุ่งนภา คำผาง 9
26 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
27 สุรชัย โกติรัมย์ 9
28 อินทิรา ยมาภัย 8
29 Teera Sirisamutr 8
30 Songyot Pilasant 8
31 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
32 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
33 ไม่มีข้อมูล 7
34 Surachai Kotirum 7
35 Kaewkul Tantipisitkul 7
36 ภูษิต ประคองสาย 7
37 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
38 Wantanee Kulpeng 6
39 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
40 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
41 สุธาสินี คำหลวง 6
42 จิตปราณี วาศวิท 5
43 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
44 ถนอม สุภาพร 5
45 Pitsaphun Werayingyong 5
46 Suthasinee Kumluang 5
47 ชุติมา คำดี 5
48 สัญญา ศรีรัตนะ 4
49 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
50 อดุลย์ โมฮารา 4
51 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
52 Chutima Kumdee 4
53 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
54 Songyot Pilasan 3
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
56 จิราพรรณ เรืองรอง 3
57 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
58 Det Kedcham 3
59 สุทธิษา สมนา 3
60 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
61 เดช เกตุฉ่ำ 3
62 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
63 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
64 นริสา ตัณฑัยย์ 3
65 คัคนางค์ โตสงวน 3
66 Narisa Tantai 3
67 Pattara Leelahavarong 3
68 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
69 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
70 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
71 Lily Ingsrisawang 2
72 Thanaporn Bussabawalai 2
73 สมสงวน อัษญคุณ 2
74 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
75 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
76 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
77 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
78 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
79 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
80 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
81 Thanom Supaporn 2
82 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
83 นิพรรณพร วรมงคล 2
84 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
85 ชูจิตร นาชีวะ 2
86 ชนิสา โชติพานิช 2
87 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
88 สามารถ ราชดารา 2
89 Jomkwan Yothasamut 2
90 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
91 วันดี กริชอนันต์ 2
92 International Health Policy Program 2
93 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
94 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
95 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
96 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
97 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
98 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
99 ศิริพร กัญชนะ 2
100 กรมอนามัย 2
101 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
102 บวร งามศิริอุดม 2
103 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
104 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
105 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
106 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
107 จันทนา พัฒนเภสัช 2
108 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
109 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
110 Napatcha Wongchaya 2
111 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
112 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
113 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
114 วิชัย เอกพลากร 2
115 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
116 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
117 Kakanang Tosanguan 2
118 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
119 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
120 Usa Chaikledkaew 2
121 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
122 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
123 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
124 สุวรรณา มูเก็ม 2
125 Surasan Vivekmethakorn 2
126 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
127 Phusit Prakongsai 2
128 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
129 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
130 Utsana Tonmukayakul 2
131 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
132 Supatcharin Suwannakerd 2
133 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
134 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
135 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
136 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
137 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
138 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
139 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
140 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
141 ดนัย ชินคำ 1
142 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
143 Naiyana Praditsitthikorn 1
144 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
145 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
146 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
147 ธำรง ตรรกวาทการ 1
148 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
149 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
150 Danai Chinnacom 1
151 กัลยา อโณทยานนท์ 1
152 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
153 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
154 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
155 Nitichen Kittiratchakool 1
156 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
157 ทวีสิน ตันประยูร 1
158 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
159 ชัยเวช ธนไพศาล 1
160 ทวี รัตนชูเอก 1
161 สาริณี แก้วสว่าง 1
162 Health intervention and technology assessment program 1
163 Ladda Damrikarnlerd 1
164 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
165 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
166 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
167 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
168 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
169 Suwannee Laoopugsin 1
170 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
171 Kasetsart University. Faculty of Science 1
172 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
173 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
174 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
175 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
176 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
177 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
178 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
179 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
180 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
181 กาญจนาถ อุดมสุข 1
182 Adun Mohara 1
183 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
184 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
185 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
186 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
187 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
188 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
189 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
190 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
191 Chanida Lertpitakpong 1
192 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
193 Yupin Tamteeranon 1
194 วรรณภา เล็กอุทัย 1
195 โรงพยาบาลราชวิถี 1
196 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
197 Panarasri Khonputsa 1
198 Khannika Thitiboonsuwan 1
199 Thunyarat Anothaisintawee 1
200 Sutthisa Sommana 1
201 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
202 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
203 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
204 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
205 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
206 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
207 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
208 Waranya Rattanavipapong 1
209 Montarat Thavorncharoensap 1
210 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
211 มานัส โพธาภรณ์ 1
212 นคร เปรมศรี 1
213 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
214 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
215 สุรเดช หงส์อิง 1
216 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
217 เฉวตสรร นามวาท 1
218 ธนพร บุษบาวิไล 1
219 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
220 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
221 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
222 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
223 Health Interventional Technology Assessment Program 1
224 ชนิดา กาญจนลาภ 1
225 Kuntika Dumrongprat 1
226 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
227 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
228 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
229 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
230 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
231 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
232 Varit Chantarastapornchit 1
233 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
234 สรัญญา ใจกล้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน