ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีรวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 Yot Teerawattananon 38
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 ศิตาพร ยังคง 14
11 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
12 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 13
13 Sitaporn Youngkong 12
14 ธีระ ศิริสมุด 12
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
16 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
17 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
18 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
19 จอมขวัญ โยธาสมุทร 11
20 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
21 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
22 Tanunya Koopitakkajorn 10
23 Patsri Srisuwan 9
24 สุรชัย โกติรัมย์ 9
25 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
26 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
27 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 9
28 รักมณี บุตรชน 9
29 รุ่งนภา คำผาง 9
30 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
31 Songyot Pilasant 8
32 Teera Sirisamutr 8
33 Suradech Doungthipsirikul 8
34 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
35 อินทิรา ยมาภัย 8
36 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
37 Surachai Kotirum 7
38 Kaewkul Tantipisitkul 7
39 ไม่มีข้อมูล 7
40 ภูษิต ประคองสาย 7
41 Wantanee Kulpeng 6
42 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 6
43 สุธาสินี คำหลวง 6
44 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
45 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
46 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
47 Suthasinee Kumluang 5
48 Pitsaphun Werayingyong 5
49 ชุติมา คำดี 5
50 จิตปราณี วาศวิท 5
51 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
52 ถนอม สุภาพร 5
53 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
54 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 4
55 Chutima Kumdee 4
56 Yot teerawatananon 4
57 สัญญา ศรีรัตนะ 4
58 อดุลย์ โมฮารา 4
59 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
60 เดช เกตุฉ่ำ 3
61 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
62 สุทธิษา สมนา 3
63 Det Kedcham 3
64 Pattara Leelahavarong 3
65 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
66 Inthira Yamabhai 3
67 Narisa Tantai 3
68 นริสา ตัณฑัยย์ 3
69 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
70 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
71 Songyot Pilasan 3
72 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
73 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
74 คัคนางค์ โตสงวน 3
75 จิราพรรณ เรืองรอง 3
76 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
77 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 3
78 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
79 Usa Chaikledkaew 2
80 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
81 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
82 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
83 Phusit Prakongsai 2
84 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
85 Viroj Tangcharoensathien 2
86 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
87 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
88 วิชัย เอกพลากร 2
89 วันดี กริชอนันต์ 2
90 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
91 International Health Policy Program 2
92 Jomkwan Yothasamut 2
93 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
94 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
95 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
96 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
97 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
98 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
99 Kakanang Tosanguan 2
100 Lily Ingsrisawang 2
101 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
102 Napatcha Wongchaya 2
103 สามารถ ราชดารา 2
104 Supatcharin Suwannakerd 2
105 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
106 นิพรรณพร วรมงคล 2
107 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
108 Usa Chaykhetkaew 2
109 Thanom Supaporn 2
110 Vijj Kasemsap 2
111 Thanaporn Bussabawalai 2
112 ธนพร บุษบาวไล 2
113 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
114 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
115 Chitpranee Vasavid 2
116 จันทนา พัฒนเภสัช 2
117 Surasan Vivekmethakorn 2
118 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
119 Utsana Tonmukayakul 2
120 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
121 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
122 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
123 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
124 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
125 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
126 สุวรรณา มูเก็ม 2
127 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
128 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
129 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
130 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
131 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
132 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
133 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
134 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
135 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
136 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
137 ศิริพร กัญชนะ 2
138 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
139 โรงพยาบาลเชียงคำ 2
140 บวร งามศิริอุดม 2
141 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
142 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
143 ชูจิตร นาชีวะ 2
144 ชนิสา โชติพานิช 2
145 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
146 กรมอนามัย 2
147 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
148 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
149 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
150 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
151 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
152 สมสงวน อัษญคุณ 2
153 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
154 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
155 นคร เปรมศรี 1
156 เฉวตสรร นามวาท 1
157 ศิตาภร ยังคง 1
158 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
159 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
160 Sarinee Keawsawang 1
161 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
162 Naiyana Praditsitthikorn 1
163 Health intervention and technology assessment program 1
164 สาริณี แก้วสว่าง 1
165 สรัญญา ใจกล้า 1
166 ธนพร บุษบาวิไล 1
167 Suwannee Laoopugsin 1
168 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
169 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
170 Ladda Damrikarnlerd 1
171 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
172 ดนัย ชินคำ 1
173 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
174 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
175 Khannika Thitiboonsuwan 1
176 Chanida Lertpitakpong 1
177 Montarat Thavorncharoensap 1
178 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
179 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
180 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
181 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
182 Thunyarat Anothaisintawee 1
183 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
184 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
185 Waranya Rattanavipapong 1
186 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
187 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
188 Kuntika Dumrongprat 1
189 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
190 วรัญญา รัตนวิภาพงศ์ 1
191 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
192 Varit Chantarastapornchit 1
193 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
194 Sutthisa Sommana 1
195 Ministry of Public Health. International Health Policy Program (IHPP) 1
196 Orapan Phothihang 1
197 Kanitta Bundhamcharoen 1
198 Nitichen Kittiratchakool 1
199 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
200 อรพรรณ โพธิหัง 1
201 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
202 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
203 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
204 Kasetsart University. Faculty of Science 1
205 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
206 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
207 Danai Chinnacom 1
208 ชัยเวช ธนไพศาล 1
209 ณัฏฐิญา ค้าผล 1
210 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
211 Lim, Stephen 1
212 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
213 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
214 Health Interventional Technology Assessment Program 1
215 สุรเดช หงส์อิง 1
216 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
217 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
218 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
219 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
220 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
221 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
222 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
223 โรงพยาบาลราชวิถี 1
224 Yupin Tamteeranon 1
225 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
226 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
227 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
228 Panarasri Khonputsa 1
229 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
230 ชนิดา กาญจนลาภ 1
231 วรรณภา เล็กอุทัย 1
232 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
233 มานัส โพธาภรณ์ 1
234 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
235 กัลยา อโณทยานนท์ 1
236 กาญจนาถ อุดมสุข 1
237 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
238 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
239 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
240 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
241 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
242 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
243 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
244 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
245 Adun Mohara 1
246 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
247 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
248 กัลยา ตีรวัฒนานนท์ 1
249 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
250 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
251 ทวีสิน ตันประยูร 1
252 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
253 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
254 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
255 ทวี รัตนชูเอก 1
256 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
257 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
258 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
259 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
260 ธำรง ตรรกวาทการ 1
261 กาญจนาถ อุตมสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน