ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศ ตีรวัฒนานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 49
2 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 40
3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 38
4 Yot Teerawattananon 38
5 ปฤษฐพร กิ่งแก้ว 26
6 Sripen Tantivess 23
7 ทรงยศ พิลาสันต์ 22
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
9 Pritaporn Kingkaew 18
10 ศิตาพร ยังคง 14
11 อุษา ฉายเกล็ดแก้ว 14
12 พัทธรา ลีฬหวรงค์ 13
13 Sitaporn Youngkong 12
14 ธีระ ศิริสมุด 12
15 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 11
16 วันทนีย์ กุลเพ็ง 11
17 นัยนา ประดิษฐ์สิทธิกร 11
18 จอมขวัญ โยธาสมุทร 11
19 พิศพรรณ วีระยิ่งยง 11
20 Tanunya Koopitakkajorn 10
21 สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล 10
22 ธนัญญา คู่พิทักษ์ขจร 10
23 Patsri Srisuwan 9
24 สุรชัย โกติรัมย์ 9
25 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองตรวจโรคผู้ป่วยนอกและเวชศาสตร์ครอบครัว 9
26 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 9
27 รักมณี บุตรชน 9
28 มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ 9
29 วิชช์ เกษมทรัพย์ 9
30 รุ่งนภา คำผาง 9
31 Songyot Pilasant 8
32 Teera Sirisamutr 8
33 Suradech Doungthipsirikul 8
34 แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล 8
35 อินทิรา ยมาภัย 8
36 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 8
37 Surachai Kotirum 7
38 Kaewkul Tantipisitkul 7
39 ไม่มีข้อมูล 7
40 ภูษิต ประคองสาย 7
41 สุธาสินี คำหลวง 6
42 ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์ 6
43 Wantanee Kulpeng 6
44 วรัญญา รัตนวิภาพงษ์ 6
45 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) 6
46 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 6
47 Suthasinee Kumluang 5
48 Pitsaphun Werayingyong 5
49 ชุติมา คำดี 5
50 จิตปราณี วาศวิท 5
51 กัลยา ตีระวัฒนานนท์ 5
52 ถนอม สุภาพร 5
53 อดุลย์ โมฮารา 4
54 สัญญา ศรีรัตนะ 4
55 Yot teerawatananon 4
56 Chutima Kumdee 4
57 เนติ สุขสมบูรณ์ 4
58 ทิวารัตน์ วุฒิศรัย 4
59 มนทรัตน์ ถาวรเจริญทรัพย์ 4
60 Songyot Pilasan 3
61 ปรียานุช ดีบุกคำ 3
62 Pattara Leelahavarong 3
63 Inthira Yamabhai 3
64 Det Kedcham 3
65 นริสา ตัณฑัยย์ 3
66 โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายเภสัชกรรม 3
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 3
68 สุทธิษา สมนา 3
69 เดช เกตุฉ่ำ 3
70 คัคนางค์ โตสงวน 3
71 Narisa Tantai 3
72 เชิญขวัญ ภุชฌงค์ 3
73 สุรสันต์ วิเวกเมธากร 3
74 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
75 ยุวดี ลีลัคนาวีระ 3
76 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 3
77 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 3
78 จิราพรรณ เรืองรอง 3
79 พรสิณี อมรวิเชษฐ์ 2
80 ศิริพร กัญชนะ 2
81 กรมอนามัย 2
82 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 2
83 ณภัชชา วงศ์ฉายา 2
84 โรงพยาบาลเชียงคำ 2
85 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 2
86 ชนิสา โชติพานิช 2
87 คัคนางค์ ไชยศิริ 2
88 ณัฐวุฒิ พิมพ์สวรรค์ 2
89 ขวัญใจ วงศ์กิตติรักษ์ 2
90 ชนิดา เลิศพิทักพงษ์ 2
91 Napatcha Wongchaya 2
92 สมสงวน อัษญคุณ 2
93 วัฒนีย์ เย็นจิตร 2
94 ฉวีวรรณ เย็นจิตร 2
95 ศนิอร เอี่ยวสกุล 2
96 โรงพยาบาลสงฆ์ 2
97 ธนพร บุษบาวไล 2
98 กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย 2
99 สุชัญญา อังกุลานนท์ 2
100 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2
101 นิพรรณพร วรมงคล 2
102 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 2
103 ชูจิตร นาชีวะ 2
104 Kakanang Tosanguan 2
105 Lily Ingsrisawang 2
106 Thanaporn Bussabawalai 2
107 Usa Chaykhetkaew 2
108 Phusit Prakongsai 2
109 Viroj Tangcharoensathien 2
110 Supatcharin Suwannakerd 2
111 International Health Policy Program 2
112 Chitpranee Vasavid 2
113 Thanom Supaporn 2
114 Vijj Kasemsap 2
115 สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด 2
116 บวร งามศิริอุดม 2
117 จันทนา อึ้งชูศักดิ์ 2
118 ปิยะดา ประเสริฐสม 2
119 ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล 2
120 Usa Chaikledkaew 2
121 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
122 สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
123 จันทนา พัฒนเภสัช 2
124 กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ 2
125 ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์ 2
126 วิชัย เอกพลากร 2
127 ปรัศนี ทิพยโสภติ 2
128 สุนันทา เชี่ยววิทย์ 2
129 อริยะ บุญงามชัยรัตน์ 2
130 สามารถ ราชดารา 2
131 สุฮวง ฐิติสัตยากร 2
132 ศิริญญา ธีระอนันต์ชัย 2
133 วันดี กริชอนันต์ 2
134 สุรศักดิ์ ปริสัญญกุล 2
135 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
136 Jomkwan Yothasamut 2
137 Surasan Vivekmethakorn 2
138 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
139 Utsana Tonmukayakul 2
140 ปรีดา แต้อารักษ์ 2
141 ยงเจือ เหล่าศิริถาวร 2
142 อำนวย แสงฉายเพียงเพ็ญ 2
143 กรมอนามัย. กองทันตสาธารณสุข 2
144 พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ 2
145 อุษณา ตัณมุขยกุล 2
146 สุพรรณ ศรีธรรมมา 2
147 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
148 สุวรรณา มูเก็ม 2
149 วัชรา ริ้วไพบูลย์ 2
150 โรงพยาบาลรามาธิบดี 2
151 ยุพิน ตามธีรนนท์ 2
152 เสาวลักษณ์ ตุรงคราวี 2
153 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2
154 ปัณรสี ขอนพุดซา 2
155 Kuntika Dumrongprat 1
156 วริทธิ์ จันทรสถาพรจิต 1
157 สิรินทร์ นาถอนันต์ 1
158 เชิญขวัญ ภุชงค์ 1
159 Varit Chantarastapornchit 1
160 นคร เปรมศรี 1
161 กุณฑิกา ดำรงปราชญ์ 1
162 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) 1
163 เฉวตสรร นามวาท 1
164 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
165 สุมาลัย สมภิทักษ์ 1
166 วรัญญา รัตนวิภาพงศ์ 1
167 กัลยา ตีรวัฒนานนท์ 1
168 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลชลบุรี 1
169 ศิริยุพา นันสุนานนท์ 1
170 กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 1
171 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 1
172 ศิตาภร ยังคง 1
173 โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 1
174 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 1
175 ฐิติมา สุนทรสัจ 1
176 ปรัศนี ทิพโสถิตย์ 1
177 ยุทธนา อรวัฒนะกุล 1
178 มนทรัตน์ ถาวเจริญทรัพย์ 1
179 กาญจนาถ อุดมสุข 1
180 กระทรวงสาธารณสุข. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
181 Kasetsart University. Faculty of Science 1
182 Phramongkutklao Hospital. Outpatient and Family Medicine Department 1
183 แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลราชวิถี 1
184 Ministry of Public Health. Health Intervention and Technology Assessment Program 1
185 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ 1
186 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
187 Mahidol University. ASEAN Institute for Health Development 1
188 Ministry of Public Health. International Health Policy Program (IHPP) 1
189 ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 1
190 Thunyarat Anothaisintawee 1
191 Waranya Rattanavipapong 1
192 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1
193 Sutthisa Sommana 1
194 Kanitta Bundhamcharoen 1
195 Orapan Phothihang 1
196 Sarinee Keawsawang 1
197 Health intervention and technology assessment program 1
198 สาริณี แก้วสว่าง 1
199 สรัญญา ใจกล้า 1
200 ธนพร บุษบาวิไล 1
201 Naiyana Praditsitthikorn 1
202 ดนัย ชินคำ 1
203 Nitichen Kittiratchakool 1
204 นิธิเจน กิตติรัชกุล 1
205 อรพรรณ โพธิหัง 1
206 Danai Chinnacom 1
207 คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ 1
208 ณัฏฐิญา ค้าผล 1
209 Khannika Thitiboonsuwan 1
210 Chanida Lertpitakpong 1
211 Montarat Thavorncharoensap 1
212 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
213 จอมขวัญ โยธาสมุทธ 1
214 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
215 Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 1
216 Panarasri Khonputsa 1
217 โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายต่อภาระโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
218 Yupin Tamteeranon 1
219 โรงพยาบาลราชวิถี 1
220 Program of Assessment on Technology and Health Policy, Ministry of Public Health 1
221 International Health Policy Program (IHPP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
222 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1
223 สุวรรณี ละออปักษิณ 1
224 กาญจนาถ อุตมสุข 1
225 ลัดดา ดำริการเลิศ 1
226 Adun Mohara 1
227 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
228 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 1
229 Health Systems Research Institute, Ministry of Public Health, Thailand 1
230 Health Intervention and Technology Assessment Program (HITAP), Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
231 Suwannee Laoopugsin 1
232 สำนักนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
233 Ladda Damrikarnlerd 1
234 มานัส โพธาภรณ์ 1
235 จำรูญ ตั้งกีรติชัย 1
236 กัลยา อโณทยานนท์ 1
237 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
238 จงกล เลิศเธียรดำรง 1
239 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 1
240 สำนักนโยบายและแผนกระทรวงสาธารณสุข 1
241 พัฒนารี ล้วนรัตนากร 1
242 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
243 วชิรานี วงศ์ก้อม 1
244 ชัยเวช ธนไพศาล 1
245 ทวี รัตนชูเอก 1
246 ทวีสิน ตันประยูร 1
247 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
248 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
249 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
250 มหาวิทยาลัยมหิดล. โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
251 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
252 ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 1
253 ชนิดา กาญจนลาภ 1
254 วรรณภา เล็กอุทัย 1
255 ฉัตรประอร งามอุโฆษ 1
256 Lim, Stephen 1
257 กลีบสไบ สรรพกิจ 1
258 สุรเดช หงส์อิง 1
259 Health Interventional Technology Assessment Program 1
260 จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 1
261 ธำรง ตรรกวาทการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 3
3 2558 3
4 2556 4
5 2555 2
6 2554 2
7 2553 1
8 2552 4
9 2551 1
10 2550 2
11 2549 3
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 3
16 2544 2
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา: กรณีศึกษาสองจังหวัดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2559
2 ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2576
3 การจัดกลุ่มงานวิจัยด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย: การทบทวนระบบจัดกลุ่มงานวิจัยสุขภาพใน 5 ประเทศ
4 เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ : ทางเลือกงานวิจัยด้านสุขภาพในอนาคต
ปี พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับคนพิการในโรงพยาบาลของรัฐ
6 ความพึงพอใจของคนพิการต่อบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่โรงพยาบาลของรัฐใน 8 จังหวัด
7 โครงการทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
ปี พ.ศ. 2556
8 การคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในประชากรไทย
9 แนวทางการคัดกรองภาวะโลหิตจางระดับประชากรในประเทศไทย
10 ประสิทธิผลและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มประชากรทั่วไป
11 ความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
12 การเพิ่มการเข้าถึงยาราคาแพงในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
13 ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 - 5 ปี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
14 การสำรวจการสั่งจ่ายวิตามินและเกลือแร่เสริมแก่หญิงไทยมีครรภ์
15 การประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินมาตรการสร้างเสริมสุขภาพ : การพัฒนาแนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วย
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดหัวข้อวิจัยระบบสุขภาพไทยแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2552
17 ความคุ้มค่าของการผ่าตัดต้อกระจกโดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มเปรียบเทียบกับชนิดแข็งในบริบทของประเทศไทย
18 การศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีเพทซีทีในประเทศไทย
19 นโยบายทันตสาธารณสุขไทย เกาะติดปัญหา ใช้วิชาการ สานสร้างความร่วมมือ
20 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
21 สถานการณ์และแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
22 คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพสำหรับประเทศไทย
23 การประเมินต้นทุน-อรรถประโยชน์ ของการใช้ยา Recombinant Human Erythropoietin เพื่อแก้ไขภาวะโลหิตจางที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
24 อุปสงค์ของบริการทดแทนไตภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
25 ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับขยายการเข้าถึงบริการทดแทนไตภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 ต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการรักษาทดแทนไตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
27 การเข้าถึงบริการทดแทนไตอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย : การวิเคราะห์เชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2547
28 การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยการใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
ปี พ.ศ. 2546
29 แบบแผนการคลอดบุตรของหญิงไทยในรอบ ๑๒ ปี (พ ศ ๒๕๓๓–๒๕๔๔)
ปี พ.ศ. 2545
30 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่1 )
31 การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก: บทเรียนจากพื้นที่เพื่อการปรับนโยบาย
32 มาทำความเข้าใจการประเมินทางเศรษฐศาสตร์กันดีกว่า ( ตอนที่2 )
ปี พ.ศ. 2544
33 การวิเคราะห์เชิงนโยบายของการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนถ้วนหน้า
34 งบประมาณในการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: 1,202 บาทต่อคนต่อปีมาจากไหน