ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยศพล เหลืองโสมนภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 2
3 2550 2
4 2549 3
5 2548 1
6 2546 1
7 2542 1
8 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 คุณภาพชีวิต ปัญหาและความต้องการของผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
2 การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การของสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
3 การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของอาจารย์พยาบาล
ปี พ.ศ. 2550
4 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
6 ความต้องการการพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานของครูพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดจันทบุรี
7 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล
8 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายหลัง การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
ปี พ.ศ. 2548
9 การทำหน้าที่ครอบครัว ของวัยรุ่นที่เสพยาบ้า ในเขตภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2546
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. 2542
11 ความคาดหวังในความสามารถของตนเองและความคาดหวังในผลลัพธ์กับพฤติกรรมการ ออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี