ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยรรยง เต็งอำนวย, 2497-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ยรรยง เต็งอำนวย
- ยรรยง เต็งอำนวย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10
3 จารุมาตร ปิ่นทอง 6
4 มนัสวิน เอมะศิริ 5
5 อรรถกร องค์ศิริพร 5
6 ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 4
7 นิทัศน์ สุทวีปราโมชานนท์ 3
8 ประภาวดี เอกวงศ์ 2
9 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ 2
10 ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 2
11 ธนชนม์ ชีพบริสุทธิกุล 2
12 ธนุพล เลิศลำเนาชัย 2
13 พลสินธ์ มูลสิงห์ 2
14 ไตรรัตน์ นุ้ยภิรมย์ 2
15 ธนัชพร นพเกื้อ 2
16 เลิศพงษ์ เลิศไพศาลวงศ์ 2
17 ธงชัย โรจน์กังสดาล 2
18 วันชัย งิ้วลาย 2
19 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2505- 1
20 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 1
21 สมศักดิ์ ยศสมบัติ 1
22 วิชาญ รอบรู้ 1
23 นพรัตน์ พรมมหาไชย 1
24 ปฏิญญา จันฤาชัย, 2522- 1
25 นพพร เจริญสวัสดิ์, 2506- 1
26 สุวัฒน์ ผานิตกุลวัฒน์ 1
27 กิตติศักดิ์ สะอาดเอี่ยม 1
28 อมรทิพย์ จำรัสเจริญวานิช 1
29 ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ 1
30 บุรินทร์ ช้างน้อย 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
32 อรรถพล พวงพุ่ม 1
33 สมนึก เจียมเจริญเดช 1
34 จุลวิจิตร หวังประเสริฐกุล 1
35 ศิรินทร เอนกพีระศักดิ์ 1
36 ทิฆัมพร อุ่นเธียรนันท์ 1
37 มงคลชัย ไชโย 1
38 วิชัย ทศมาศวรกุล 1
39 ภาณุ ตันโสรัจประเสริฐ 1
40 พิสิทธิ์ พรมจันทร์ 1
41 สาธิต ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ 1
42 ไวพจน์ มีสมบัติ 1
43 สมมารถ ศรีกิตติชัย 1
44 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี 1
45 นารถลดา จันทโรจวงศ์ 1
46 ปริญญา หอมเอนก 1
47 สุรสิทธิ์ มัลลิกานิล 1
48 รัศมีทิพย์ วิตา 1
49 ไกรสีห์ อัญชนานนท์ 1
50 วิศักดิ์ รัตนศักดิ์สิริ 1
51 ทนงศักดิ์ กิจโรณี 1
52 อำพน จงเลิศวณิชกุล 1
53 ณัฐวุติ หนูไพโรจน์ 1
54 ศรายุทธ ฉายสุริยะ 1
55 ศรีดา เอกศิริพงษ์ 1
56 เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ 1
57 ขวัญชนก ลิ่มบัณฑิต 1
58 เสกสรรค์ ตัณฑารักษ์ 1
59 พิเชษฐ์ วงศ์เมธานุเคราะห์ 1
60 พิษณุ เกริกอำไพสุรกิจ 1
61 พิชัย โชติสกุลสุข 1
62 สุนทร ศรีชู 1
63 วันชัย ริ้วไพบูลย์ 1
64 วงศ์ยศ เกิดศรี 1
65 ภาสกร ประถมบุตร 1
66 กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล 1
67 กิตติศักดิ์ นิทาน 1
68 เฉลิมเอก อินทนากรวิวัฒน์ 1
69 วิเชียร ภูวงศ์เจริญ 1
70 วันชัย งิ้วลาย 1
71 อรศรี สงวนชาติศรไกร 1
72 วรวุฒิ ไพเราะ 1
73 วีระชาติ วหาวิศาล 1
74 อดิศร กรุงเกษม 1
75 อโนชา จิตรปฏิมา 1
76 ธีระพล ภูมิสัทธรรม 1
77 ทรงพล ต่อนี 1
78 จินดารัตน์ วิเศษเรืองโรจน์ 1
79 ปุณธวัช ว่องธวัชชัย 1
80 นิลวรรณ ชีวะประเสริฐ 1
81 ชาญ อาริยะกุล 1
82 ธานี ชวศิริกุลฑล 1
83 ธานี ชวศิริกุลฑล 1
84 สิทธิเดช ท้วมพิบูลย์ 1
85 พิบูลย์ศรี พิณรัตน์ 1
86 จารุมาตร ปิ่นทอง 1
87 ชัยสุทธิ์ จงถาวรวิทยา 1
88 บุญชัช บวรศุภกิจกุล 1
89 ดนุ สายสุทธิชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 8
2 2554 4
3 2552 4
4 2551 9
5 2550 3
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 4
9 2545 4
10 2544 1
11 2543 3
12 2541 1
13 2540 6
14 2539 6
15 2538 7
16 2537 1
17 2536 3
18 2535 4
19 2534 2
20 2533 3
21 2531 1
22 2528 2
23 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวทางการประเมินสำหรับผู้บริโภคในการเลือกผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วยข้อมูลสาธารณะ
2 การใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเจาะระบบ
3 การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบ
4 การจัดหมวดหมู่ของการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรซีวีอีบนพื้นฐานของข้อมูลสาธารณะ
5 คุณภาพของสีหน้าในการบันทึกการสนทนาซึ่งหน้าและตัวต่อตัว แบบทางไกล
6 แนวทางเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับระบบบริการข้อมูลสมาชิกศิษย์เก่าโดยอาศัยแบบรูปความเป็นส่วนตัว
7 การใช้โลว์ออบิทไอออนแคนนอนสำหรับการโจมตีแบบปฏิเสธการใช้งานโดยใช้ซีวีอีเป็นข้อมูลชี้เป้าเพื่อใช้สำหรับการทดสอบเจาะระบบ
8 แนวทางการประเมินสำหรับผู้บริโภคในการเลือกผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วยข้อมูลสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2554
9 การใช้มิสยูสเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยในการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์
10 กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
11 การผนวกเน็ตบีนส์ปลั๊กอินเพื่อศึกษาการใช้ดีเทรส
12 การปลอมแปลงฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นฮันนี่พอต
ปี พ.ศ. 2552
13 แนวทางของรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับจัดจ้างการบริการภายนอกโดยอยู่นอกที่ทำการของผู้ว่าจ้าง
14 การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล
15 แนวทางของรูปแบบความมั่นคงปลอดภัยสำหรับจัดจ้างการบริการภายนอก โดยอยู่นอกที่ทำการของผู้ว่าจ้าง
16 การประเมินประสิทธิภาพระบบคัดกรองอีเมลขยะโดยเจ้าของอีเมล
ปี พ.ศ. 2551
17 การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย
18 แบบแผนการปิดบังหมายเลขไอพีบนพื้นฐานของระดับความเป็นส่วนตัว
19 การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ตสำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจ
20 การใช้แอคทีฟเรพลิเคชันร่วมกับความเสถียรของระบบเลกาซีสำหรับการย้ายระบบ
21 การระบุเพียร์ของบิตทอร์เรนต์ด้วยพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการเค้นการระบุเพียร์ของบิตทอร์เรนต์ด้วยพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการเค้น
22 การระบุเพียร์ที่ใช้งานบิตทอร์เรนต์ ด้วยพฤติกรรมของขั้นตอนวิธีการเค้น
23 การสุ่มตัวอย่างแพ็กเก็ต สำหรับตรวจจับหนอนแบบกราดตรวจ
24 การใช้แอคทีฟเรพลิเคชัน ร่วมกับความเสถียรของระบบเลกาซี สำหรับการย้ายระบบ
25 การวิเคราะห์ผลกระทบของไอดีเอสต่อคะแนนจุดอ่อนแบบเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2550
26 การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุกโดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล
27 การประเมินจุดอ่อนด้านซอฟต์แวร์ของระบบเว็บเซอร์วิสโดยจำแนกความรุนแรงของความเสียหาย
28 แบบจำลองโอกาสถูกโจมตี โดยอาศัยวัฏจักรชีวิตจุดอ่อนของระบบ
ปี พ.ศ. 2548
29 การเปรียบเทียบจุดอ่อนต่อการโจมตีในเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ซีวีอี
30 การจัดหมวดหมู่อย่างมีน้ำหนักอัตโนมัติสำหรับหัวข้อด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์โดยอิงตามค่าความนิยม
ปี พ.ศ. 2547
31 เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิด
ปี พ.ศ. 2546
32 การประเมินและเปรียบเทียบการป้องกันจุดอ่อนของระบบลินุกซ์โดยการเพิ่มความแข็งแกร่งกับการใช้แอลเอสเอ็ม
33 การรวบรวมและจัดหมวดหมู่ประเด็นการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
34 บรรณานุกรมสำหรับบันทึกถาวรของข้อมูลต่อเนื่อง
35 การพัฒนาระบบตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยโดยการใช้ดาต้าไมนิ่ง
ปี พ.ศ. 2545
36 การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่ม ให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษาข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานผลการวิจัย
37 ระบบแสดงตัวอย่างข้อมูลจากเว็บเพจสำหรับการเชื่อมต่อที่มีความกว้างช่องสัญญาณต่ำ
38 การใช้ค่าอายุข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงในการทำสำเนาแบบทูเทียร์
39 การกำหนดรูปแบบบรรณานุกรมและการวางแนวทางการจัดเก็บแบบถาวร สำหรับข้อมูลต่อเนื่องที่ตัดมาเป็นกลุ่มให้สืบค้นผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ : กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
40 การพัฒนากลยุทธในการค้นหาบริษัทผู้ค้าส่วนประกอบซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2543
41 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของยูอาร์แอลกับการใช้บริการเว็บแคช
42 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้ระบบแคชเดี่ยวกับการใช้ระบบแคชเพื่อนบ้านในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ
43 การสร้างระบบเพื่อใช้ลายเซ็นดิจิตอลในการลงนามร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2541
44 การพัฒนาให้ระบบการรับส่งไฟล์สามารถรองรับการใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับระบบยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2540
45 การเสริมประสิทธิภาพส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับโปรแกรมเลียน แบบเทอร์มินัลภาษาไทย
46 การพัฒนาระบบการจัดการลงทะเบียน ไอพี แอดเดรส สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
47 การพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โปรแกรมซียูไรเตอร์ สำหรับวินโดวส์
48 การวิเคราะห์แนวทางการเปรียบเทียบสมรรถนะของโปรแกรมแยกคำภาษาไทย
49 การออกแบบระบบลำดับชั้นของแคชในการใช้งานสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย
50 การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์แบบพร้อมใช้งานสูงสำหรับควบคุมสายการผลิต
ปี พ.ศ. 2539
51 การพัฒนาระบบลงทะเบียนชื่อโดเมนระดับที่ 3 สำหรับประเทศไทย
52 การพัฒนาโปรแกรมประสานระหว่างโปรแกรมประยุกต์ผ่านระบบวินโดว์
53 การพัฒนาระบบการให้บริการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว สำหรับระบบยูนิกซ์
54 การพัฒนาโปรแกรมใช้ในการอธิบายการทำงานขั้นพื้นฐาน ของระบบปฏิบัติการในส่วนของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลักและจานบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาวิชวลเบสิก
55 การพัฒนาโปรแกรมจัดตำแหน่งตัวอักษรของเทอร์มินัลภาษาไทย
56 การพัฒนาระบบความมั่นคงของเทลเน็ตโดยอาศัยระบบการเข้ารหัสลับ
ปี พ.ศ. 2538
57 การวิเคราะห์การแสดงรหัสควบคุมของซียูไรเตอร์บนเทอร์มินอลแบบแอสกี สำหรับระบบยูนิกซ์
58 การพัฒนาระบบเชื่อมต่อโปรแกรมเลียนแบบเทอร์มินอลภาษาไทย เข้ากับโพรโตคอลทีซีพี/ไอพี
59 การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติการของศูนย์สารสนเทศเครือข่าย แห่งประเทศไทย
60 การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการใช้ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างเครือข่ายเฉพาะที่กับเครือข่ายระยะไกล
61 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารโครงการ
62 การพัฒนากราฟิกในตัวประสานกับผู้ใช้ สำหรับระบบไคลเอ็นต์ โดยใช้งานรับสมัครของขบวนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา
63 การพัฒนาแนวทางเพื่อขยายสมรรถนะของโปรแกรมฟิงเกอร์ในระบบยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2537
64 การออกแบบและพัฒนาระบบการสอบถามข้อมูลขั้นพื้นฐานของธนาคาร บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่ม
ปี พ.ศ. 2536
65 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมเมาส์สำหรับโปรแกรมเลียนแบบเทอร์มินอล
66 การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสำหรับแสดงผลภาษาไทยบนจอควบคุมแบบกราฟิกในระบบยูนิกซ์
67 การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์
ปี พ.ศ. 2535
68 การวิเคราะห์ระบบข้อมูลของการบริหารอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโมเดลของข้อมูล
69 การพัฒนาโปรแกรมสร้างพจนานุกรมเสมือน
70 การวิเคราะห์ระบบการเงินในเชิงข้อมูลเพื่อเสริมระบบสารสนเทศสำหรับบริหารสถาบันการศึกษา
71 การพัฒนาโมเดลของข้อมูลสำหรับงานบริหารฝ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2534
72 การพัฒนาโปรแกรมเลียนแบบเทอร์มินอลภาษาไทย
73 การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
74 การพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้สภาพแวดล้อม ของระบบยูนิกซ์
75 การพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้สภาพแวดล้อม ของระบบยูนิกซ์
76 การพัฒนาแนวทางสำหรับการเลือกใช้หรือสร้างโครงระบบเชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2531
77 การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนา
ปี พ.ศ. 2528
78 การพัฒนคำสั่งแบบโครงสร้างสำหรับเอ็นเบสิกอินเตอร์พริเตอร์
79 การสร้างตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาไทย