ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภาณี ฤทธิ์มาก 6
2 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 6
3 ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) 3
4 ดนัย กล่าวแล้ว 2
5 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
6 ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี 2
7 Danai Khuanglae 2
8 Orathai Fengchanda 2
9 จุไรรัตน์ คุรุโคตร 2
10 Yanyon Inmuang 2
11 อรทัย แฝงจันดา 2
12 ศศิธร พิมพ์ชายน้อย 2
13 นิคม ถนอมเสียง 2
14 วงศ์วิวรรธ ธนูศิลป์ 2
15 สุนิสา ชายเกลี้ยง 2
16 พณา ฟักอ่อน 2
17 สารสิน อุยยานนท์ 2
18 ดุษฎี อายุวัฒน์ 2
19 อดิศักดิ์ มาศยคง 2
20 Somporns Udomwinisin 1
21 Nawin Sopapum 1
22 Supawadee Bunchuea 1
23 ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 1
24 Sarunya Pothong 1
25 สิริภัณฑ์กัญญา เรืองไชย 1
26 รายได้มหาวิทยาลัย 1
27 Yanyong Inmuong 1
28 นฤมล แสงประดับ 1
29 นพดล ปฏิทัศน์ 1
30 บัญชร แก้วส่อง 1
31 นาวิน โสภาภูมิ 1
32 สรัญญา โพธิ์ทอง 1
33 สุภาวดี บุญเจือ 1
34 สมพร อุดมวินิจศิลป์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2553 6
5 2552 1
6 2551 7
7 2550 2
8 2549 1
9 2548 3
10 2547 1
11 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
3 Northeast Thailand Futures Project: Exploring Mekong Region Futures - the nexus of energy, water and food investments
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการประเมินผลกระทบทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ
5 โครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการประเมินผลกระทบทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ
7 ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ:แนวทางในการปรับตัวของชุมชน
8 โครงการครุวิจัย-วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
9 ผลกระทบของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบในตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552
10 ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปี พ.ศ. 2551
11 ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
12 การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของลุ่มน้ำสงคราม กรณีศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการ 21 ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
13 แนวทางการพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 แนวทางและรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา สวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
15 Community-based Action on Sustainablb Environment Management Planning : Kudnamsai Water-Quality Monitoring lntiative
16 -
17 ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
18 การศึกษาเครือข่ายอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
19 ครุวิจัย สกว.-สิ่งแวดล้อมศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
20 บทเรียนการพัฒนานโยบายสาธารณะการจัดทำแผนลุ่มน้ำภาคประชาชน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2548
21 Community-Based Sustainable Environment Management Planning : Kudnamsai Water Quality Monitoring
22 Community-Based Sustainable Environment Management Planning : Kudnamsai Water Quality Monitoring
23 -
ปี พ.ศ. 2547
24 Community-based Action on Sustainablb Environment Management Planning : Kudnamsai Water-Quality Monitoring lntiative
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมักผักตบชวาผสมมูลสัตว์ในดินเค็ม